‘Po­li­tie­agen­ten heb­ben er niet om ge­vraagd om met ste­nen be­ko­geld te wor­den’

De rech­ter las rel­len­de ge­le hes­jes duch­tig de les, maar zwa­re straf­fen ble­ven uit. In­tus­sen wor­den ook te­gen vier an­de­re rel­schop­pers van de be­to­gin­gen cel­straf­fen ge­ëist.

De Standaard - - Binnenland -

BRUS­SEL I De straf­fen die ge­ëist wer­den te­gen vier ge­le hes­jes die zich mis­droe­gen op de be­to­gin­gen van 30 no­vem­ber en 8 de­cem­ber, wa­ren niet mis. Dat ze ste­nen gooi­den naar agen­ten, en hen soms zelfs met hun blo­te han­den te lijf gin­gen, nam de pro­cu­reur hen erg kwa­lijk.

De cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank volg­de de pro­cu­reur in zijn ver­ont­waar­di­ging. ‘Die po­li­tie­agen­ten heb­ben er niet om ge­vraagd om met ste­nen be­ko­geld te wor­den’, zei de rech­ter te­gen een van de be­klaag­den. ‘U heeft het recht om kwaad te zijn over uw leef­si­tu­a­tie en te be­to­gen, maar dat be­te­kent niet dat u agen­ten moet aan­val­len.’

Te­gen E.F. (37) uit La Lou­vi­è­re was twee jaar cel ge­ëist, maar de rech­ter ver­oor­deel­de hem tot vijf­tien maan­den met uit­stel en een boe­te van 800 eu­ro, waar­van de helft met uit­stel. Hij acht­te het be­we­zen dat E.F. als een van de eer­sten ste­nen naar de po­li­tie had ge­gooid op de be­to­ging van 30 no­vem­ ber, en dat hij bij ver­zet te­gen zijn ar­res­ta­tie twee agen­ten had ver­wond. Een van hen was door een breuk aan de duim twee we­ken ar­beids­on­be­kwaam.

Ver­keers­lich­ten ver­nield

Ook S.B. (44) uit Char­le­roi en T.V. (25) uit het Luik­se ver­dien­den vol­gens de recht­bank een stren­ge straf, om­dat ze tij­dens de­zelf­de be­to­ging met een of meer­de­re ste­nen naar de po­li­tie had­den ge­gooid. Zij moe­ten res­pec­tie­ve­lijk 100 en 80 uur werk­straf ver­rich­ten. Te­gen de twee was door de pro­cu­reur een jaar ge­van­ge­nis­straf of een stren­ge werk­straf ge­ëist.

Dat gold ook voor de jong­ste be­schul­dig­de, A.R. (23) uit Châ­te­let, die met 150 uur de zwaar­ste werk­straf kreeg. A.R. gooi­de tij­dens de be­to­ging van 8 de­cem­ber ze­ker één steen naar een po­li­tie­wa­gen met in­zit­ten­den, en ver­niel­de twee ver­keers­lich­ten met een ij­ze­ren pijp.

Vrij­dag kwa­men ook nog drie an­de­re man­nen voor, om­dat ze met ste­nen naar de po­li­tie ge­gooid zou­den heb­ben bij de be­to­gin­gen. Een man moest voor­ko­men om­dat hij mee een po­li­tie­wa­gen had om­ge­duwd. Te­gen hen wer­den cel­straf­fen van een tot twee jaar ge­ëist. Uit­spraak op 1 fe­bru­a­ri. (rvs)

BRUS­SEL I Met kli­maat­mar­sen en cam­pag­nes zo­als Cu­ri­eu­ze­neu­zen is de na­tuur nog nooit zo ‘in’ ge­weest als van­daag en daar pluk­ken na­tuur­or­ga­ni­sa­ties de vruch­ten van. De twee groot­ste, Na­tuur­punt en WWF, za­gen vo­rig jaar hun le­den­be­stand aan­dik­ken met res­pec­tie­ve­lijk 3.000 en 7.000 le­den, waar­mee ze elk bo­ven de 110.000 le­den uit­ko­men. Na­tuur­punt ont­ving 275.000 eu­ro meer gif­ten dan in 2017.

Van­daag heeft ie­de­re ge­meen­te wel een af­de­ling, waar­door de stap naar lid­maat­schap of een gift steeds snel­ler ge­zet is, zegt woord­voer­der Hen­drik Moe­re­mans. ‘Maar kijk ook naar de jon­ge­ren die nu op straat ko­men, en eer­der de Kli­maat­mars en Cu­ri­eu­ze­neu­zen. Er is heel veel en­ga­ge­ment.’

Ook klei­ne­re or­ga­ni­sa­ties als Land­schap vzw, met 5.500 le­den, zien hun le­den­aan­tal stij­gen. ‘Men­sen zien na­tuur ook als meer­waar­de voor re­cre­a­tie en vrije tijd’, zegt woord­voer­der Jan Loos. ‘Als ik le­den wil wer­ven, sta ik be­ter op een fiets­ en wan­del­beurs dan in een ar­ti­kel over de wol­ven.’

(agg)

No © Kristof Va­di­

Geel hes­je

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.