Laat de N-VA Brus­sel los?

Na de te­gen­val­len­de sco­re bij de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen schroeft de N­VA haar Brus­sel­se am­bi­ties wat te­rug.

De Standaard - - Binnenland - SI­MON AN­DRIES

BRUS­SEL I ‘As­si­ta is zo’n meer­waar­de, dat ze over­al in Vlaan­de­ren in­ge­zet kan wor­den. Het is de lo­gi­ca zel­ve om haar voor Eu­ro­pa uit te spe­len’, klinkt het in koor bij Ciel­tje Van Ach­ter en Karl Van­lou­we, res­pec­tie­ve­lijk de N­VA­lijst­trek­ker voor het Brus­sels Ge­west en voor het Vlaams Par­le­ment in Brus­sel.

Kan­ko ze­tel­de tot voor kort als MR­ge­meen­te­raads­lid in El­se­ne, maar stap­te in de­cem­ber over naar de N­VA. ‘We krij­gen er ie­mand bij die Brus­sel door en door kent en een dui­de­lij­ke vi­sie heeft over waar het met on­ze hoofd­stad heen moet’, juich­te Van Ach­ter haar komst toen toe.

Maar Kan­ko schoot als nieuw­ko­mer bin­nen de par­tij als een ko­meet naar bo­ven en krijgt de twee­de plaats op de Eu­ro­pe­se lijst, na uit­tre­dend mi­nis­ter­pre­si­dent Geert Bour­geois. De Brus­sel­se N­VA trekt daar­door met de ou­de ge­trou­wen naar de ver­kie­zin­gen.

De vol­gen­de kaap

Het voor­deel van de Eu­ro­pe­se plaats voor Kan­ko: het ge­touw­trek bin­nen de Brus­sel­se N­VAaf­de­ling over de ver­kies­ba­re plaat­sen bleef ach­ter­we­ge. ‘We had­den al ster­ke kan­di­da­ten in Brus­sel’, be­na­drukt lijst­du­wer en uit­tre­dend Brus­sels par­le­ments­lid Johan Van den Dries­sche. ‘Het is nu voor­al een enorm voor­recht dat we met de lo­ka­le af­de­ling een Brus­sels ex­port­pro­duct heb­ben.’

En toch. Had N­VA met Kan­ko in Brus­sel geen ho­ge­re am­bi­ties mo­gen koes­te­ren? In de pei­lin­gen doet de Brus­sel­se N­VA het niet slecht. Po­li­ti­co­loog Da­ve Si­nar­det be­na­druk­te eer­der dat er in Brus­sel een (Frans­ta­lig) pu­bliek kan zijn voor een par­tij die in­zet op mi­gra­tie en law and or­der. In de aan­loop naar de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen be­na­druk­te Theo Fran­c­ken nog dat ‘Brus­sel de vol­gen­de kaap is om te ne­men’.

De N­VA ging er op 14 ok­to­ber licht op voor­uit, maar van een gro­te door­braak was geen spra­ke. In­te­gen­deel, Brus­sel maak­te een ruk naar links. De komst van Kan­ko was dus meer dan wel­ge­ko­men om meer Frans­ta­li­ge kie­zers over de streep te trek­ken. Al­leen lijkt de N­VA haar am­bi­ties op dat vlak wat te tem­pe­ren. ‘De bui­ten­we­reld hecht veel meer be­lang aan die pei­lin­gen dan wij. We blij­ven rus­tig en we zijn blij dat we stap­pen zet­ten’, zegt Van den Dries­sche.

Ka­mer­lijst zoekt trek­ker

De Frans­ta­li­ge stem­men zijn daar­bij nog al­tijd wel­ge­ko­men, maar ‘we staan ook voor een be­lang­rij­ke po­si­tie van de Brus­sel­se Vla­min­gen’, zegt hij. ‘Daar ap­pel­leert Kan­ko toch wat min­der aan.’

Zelf be­na­drukt Kan­ko dat ze in Brus­sel ‘ze­ker sa­men met Karl en Ciel­tje cam­pag­ne zal voe­ren’.

‘Ik zie Brus­sel en Eu­ro­pa niet los van el­kaar’, be­na­drukt ze. ‘Ik heb ook al vra­gen ge­kre­gen van Frans­ta­li­gen over hoe ze op de N­VA kun­nen stem­men. We zul­len staat op de twee­de plaats voor Eu­ro­pa. ie­der­een aan­spre­ken, al is er wel een drem­pel om voor een Ne­der­lands­ta­li­ge lijst te kie­zen.’

De lo­ka­le N­VA vond voor­lo­pig ook nog geen lijst­trek­ker voor de Ka­mer­lijst, van waar­uit het voor Ne­der­lands­ta­li­ge Brus­se­laars bij­na on­mo­ge­lijk is om een zit­je te be­mach­ti­gen. ‘Die zoek­tocht gaat ver­der’, zegt Van­lou­we. ‘We gaan in stap­jes voor­uit, ver­kie­zing per ver­kie­zing.’

‘Kan­ko ap­pel­leert toch iets min­der aan de Brus­sel­se Vla­min­gen’

JOHAN VAN DEN DRIES­SCHE Lijst­du­wer Brus­sels Ge­west

© Kristof Vadino

As­si­ta Kan­ko

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.