Doel 1 en 2 en Ti­han­ge 1 gaan op­nieuw uit

De le­vens­duur­ver­len­ging van de kern­cen­tra­les Doel 1 en 2 en Ti­han­ge 1 is bij­na half­weg. Maar 40 pro­cent van de ver­eis­te in­ves­te­rin­gen moet nog ge­beu­ren. Dead­line is 31 de­cem­ber 2019.

De Standaard - - Binnenland - De kern­cen­tra­le in

BRUS­SEL I De wer­ken aan de kern­cen­tra­les Doel 1 en 2 en Ti­han­ge 1 in het ka­der van de le­vens­duur­ver­len­ging zul­len waar­schijn­lijk meer tijd vra­gen dan eerst ge­schat, waar­schuwt uit­ba­ter En­gie Elec­tra­bel. Het ge­volg is dat de drie oud­ste kern­cen­tra­les een groot deel van dit jaar zul­len stil­lig­gen.

Doel 1 en 2 draai­en op dit mo­ment al even­min, door een lek in een wa­ter­cir­cuit in de on­mid­del­lij­ke buurt van de kern­re­ac­tor Doel 1. Om­dat Doel 2 een heel ver­ge­lijk­ba­re in­stal­la­tie heeft, wordt ook het wa­ter­cir­cuit van de­ze kern­re­ac­tor on­der­zocht. Vol­gens de hui­di­ge plan­ning draait Doel 2 op­nieuw van­af 28 ja­nu­a­ri, ter­wijl Doel 1 pas van­af 15 maart weer ope­ra­ti­o­neel zal zijn.

Uit­ba­ter En­gie Elec­tra­bel heeft nu aan mi­nis­ter van Ener­gie Ma­rie Chris­ti­ne Mar­g­hem (MR) la­ten we­ten dat bei­de re­ac­to­ ren, sa­men met de oud­ste kern­een­heid van Ti­han­ge, in de twee­de helft van dit jaar nog maar eens wor­den stil­ge­legd.

Daar­mee dreigt ook 2019 een jaar te wor­den waar­in de pro­duc­tie van de Bel­gi­sche kern­cen­tra­les on­der het ver­wach­te ni­veau blijft. ‘De ge­meen­schap­pe­lij­ke wens van de over­he­den, Elia en En­gie is om be­ter over de duur van de on­be­schik­baar­heid van on­ze cen­tra­les van ge­dach­ten te wis­se­len zo­dat be­ter ge­an­ti­ci­peerd kan wor­den de ko­men­de win­ters’, laat En­gie Elec­tra­bel we­ten.

Tien jaar lan­ger

De re­den van de lang­du­ri­ge stil­stand is de le­vens­duur­ver­len­ging van de drie kern­re­ac­to­ren. In 2012 be­slis­te de toen­ma­li­ge re­ge­ring­Di Rupo om Ti­han­ge 1 tien jaar lan­ger open te hou­den, tot 2025. In 2015 be­sloot de re­ge­ring­Mi­chel om ook Doel 1 en Doel 2 tien jaar lan­ger te la­ten draai­en.

Het Fanc, de toe­zicht­hou­der op de nu­cle­ai­re vei­lig­heid, stem­de in met de­ze ver­len­ging, op voor­waar­de dat een re­sem wer­ken wer­den uit­ge­voerd. Sa­men zou­den die 1,3 mil­jard eu­ro kos­ten.

Een aan­zien­lijk deel van die in­ves­ter­in­ gen moet nog ge­beu­ren. Phi­lip­pe Van Troeye, de top­man van En­gie Elec­tra­bel, schat dat nog zo’n 40 pro­cent van de in­ves­te­rin­gen moet ge­beu­ren.

Al de wer­ken moe­ten hoe dan ook voor het jaar­ein­de uit­ge­voerd wor­den, voegt hij er nog aan toe. Dat heeft het Fanc des­tijds op­ge­legd. ‘Sla­gen we daar niet in, dan mo­gen de in­stal­la­ties niet meer draai­en’, stelt Van Troeye. Voor­al in de kern­cen­tra­le van Ti­han­ge wordt het vol­gens hem een uit­da­ging om op tijd klaar te zijn. (wwi, pse)

Ook 2019 dreigt een jaar te wor­den waar­in de pro­duc­tie van on­ze kern­cen­tra­les on­der het ver­wach­te ni­veau blijft

© BELGAIMAGE

Ti­han­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.