De­ze zo­mer al toe­la­tings­proef

De Standaard - - Binnenland -

Jon­ge­ren die dier­ge­nees­kun­de wil­len stu­de­ren, moe­ten voor het eerst een toe­la­tings­proef af­leg­gen. De Vlaam­se re­ge­ring be­slis­te dat die zal plaats­vin­den op 1 ju­li en op 31 au­gus­tus aan de uni­ver­si­tei­ten van Ant­wer­pen en Gent. De proef is ver­plicht, maar niet­bin­dend. De uni­ver­si­teit kan een in­schrij­ving dus niet wei­ge­ren op ba­sis van het re­sul­taat. De proef be­staat uit meer­keu­ze­vra­gen over wis­kun­de, che­mie en fy­si­ca.

De proef kwam er om­dat de op­lei­ding dier­ge­nees­kun­de uit haar voe­gen barst. In 2015 schre­ven zich 376 stu­den­ten in, in 2018 wa­ren dat er al 509. Een der­de van de star­ters haakt al na één jaar af. De proef moet stu­den­ten hel­pen bij een be­wus­te­re stu­die­keu­ze. (jv­de) NIKOLAS VANHECKE BRUS­SEL I Rui Pin­to werd woens­dag­avond op­ge­pakt in Boed­a­pest. De ar­res­ta­tie ge­beur­de op vraag van de Por­tu­ge­se au­to­ri­tei­ten, die een on­der­zoek naar de man heb­ben ge­o­pend. Gis­ter­och­tend ver­scheen de Por­tu­ge­se klok­ken­lui­der voor het eerst voor de rech­ter. Die gaf hem huis­ar­rest, mét en­kel­band, in af­wach­ting van een ver­hoor over een mo­ge­lij­ke over­le­ve­ring aan Por­tu­gal.

Wil­li­am Bour­don, Pin­to’s Fran­se ad­vo­caat, maak­te via het pers­agent­schap AFP be­kend dat zijn cli­ënt sa­men­werkt met het ‘Par­quet na­ti­o­nal fi­nan­cier’, de dien­sten van de Fran­se pro­cu­reur die zich con­cen­treert op fi­nan­ci­eeleco­no­mi­sche cri­mi­na­li­teit. Dat par­ket on­der­zocht eer­der on­der meer de af­fai­re rond de Fran­se li­be­ra­le pre­si­dents­kan­di­daat Fran­çois Fil­lon, die er­van verdacht wordt zijn echt­ge­no­te aan een fic­tie­ve job te heb­ben ge­hol­pen. Bour­don be­ves­tig­de de sa­men­wer­king aan de Fran­se nieuws­si­te Me­dia­part, dat deel uit­maakt van het on­der­zoeks­net­werk EIC. Het fi­nan­ci­eel par­ket zelf wei­ger­de el­ke com­men­taar.

In de­cem­ber 2016 open­de de Fran­se fi­nan­ci­eel pro­cu­reur een on­der­zoek naar be­las­ting­frau­de met ver­zwa­ren­de om­stan­dig­he­den, na ont­hul­lin­gen door le­den van het EIC op ba­sis van ‘Foot­ball Leaks’­do­cu­men­ten. Con­creet gaat het on­der­zoek in op Án­gel di María, die bij Pa­ris Saint­Ger­main speelt. Ook zijn voor­ma­li­ge team­ge­noot Ja­vier Pasto­re en de Ar­gen­tijn Lucho Gon­za­lez, die in zijn pe­ri­o­de bij Olym­pi­que Mar­seil­le be­taald werd door Adi­das in Pa­na­ma, wor­den on­der­zocht door het Fran­se ge­recht.

Ook met Zwit­ser­land

Wil­li­am Bour­don ver­klaar­de ook aan EIC dat Rui Pin­to in­ging op een ver­zoek tot sa­men­wer­king van het Zwit­ser­se Open­baar Mi­nis­te­rie. In no­vem­ber vo­rig jaar stel­de het Zwit­ser­se ge­recht een spe­ci­a­le on­der­zoe­ker aan om de pro­ble­ma­ti­sche ver­hou­ding tus­sen de Zwit­ser­se pro­cu­reur Ri­nal­do Ar­nold en Fifa­baas Gi­an­ni In­fan­ti­no te on­der­zoe­ken. Uit ‘Foot­ball Leaks’ bleek na­me­lijk dat Ar­nold ver­schil­len­de ex­clu­sie­ve en mo­ge­lijk on­ge­oor­loof­de uit­no­di­gin­gen heeft ont­van­gen van In­fan­ti­no. Bo­ven­dien zijn er aan­wij­zin­gen dat Ar­nold In­fan­ti­no we­der­dien­sten be­wees.

‘Ik heb mijn cli­ënt af­ge­lo­pen dins­dag nog ont­moet en hij heeft me toe­ge­la­ten om in te gaan op het ver­zoek van de Zwit­ser­se spe­ci­aal on­der­zoe­ker die een zaak heeft ge­o­pend na ont­hul­lin­gen uit “Foot­ball Leaks”’, zegt Bour­don.

De sa­men­wer­king met het Fran­se (en Zwit­ser­se) ge­recht is stop­ge­zet door de ar­res­ta­tie van Pin­to in Honga­rije. Het Por­tu­ge­se ge­recht ver­denkt hem van po­ging tot af­per­sing en on­recht­ma­ti­ge toe­gang tot in­for­ma­tie. De aan­klach­ten da­te­ren uit de herfst van 2015, toen het klok­ken­lui­ders­plat­form ‘Foot­ball Leaks’ van start ging. ‘Ik spreek de be­schul­di­ging van po­ging tot af­per­sing met klem te­gen’, zegt Bour­don.

Uit­le­ve­ring aan Por­tu­gal

Gis­te­ren vond in Boed­a­pest een zit­ting plaats om uit te ma­ken of Pin­to ak­koord ging met een ver­een­vou­dig­de over­le­ve­rings­pro­ce­du­re. Pin­to wei­ger­de dat. Honga­rije heeft nu twee maan­den de tijd om na te gaan of hij over­ge­le­verd kan wor­den aan Por­tu­gal. Pin­to zal de over­le­ve­ring aan­vech­ten.

De sa­men­wer­king tus­sen Rui Pin­to en het Fran­se ge­recht, en de ope­ning naar het Zwit­ser­se ge­recht, zijn een troef voor Pin­to in de ju­ri­di­sche strijd die zich nu zal ont­wik­ke­len.

De Fran­se en Por­tu­ge­se ad­vo­ca­ten van Pin­to om­schrij­ven hem als een klok­ken­lui­der die door het Por­tu­ge­se ge­recht wordt ge­cri­mi­na­li­seerd, on­danks dat hij ‘de we­reld de draag­wijd­te van cri­mi­ne­le prak­tij­ken heeft le­ren ken­nen’. Vol­gens de ad­vo­ca­ten kan Pin­to aan­spraak ma­ken op het sta­tuut van klok­ken­lui­der zo­als be­paald door de Eu­ro­pe­se re­gel­ge­ving.

Het Por­tu­ge­se ge­recht ver­denkt Pin­to van po­ging tot af­per­sing en on­recht­ma­ti­ge toe­gang tot in­for­ma­tie

© pn

Án­gel di María.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.