Van de cel naar het rust­huis

Vlaan­de­ren trekt 100.000 eu­ro uit voor een proef­pro­ject dat ou­de­re ge­ïn­ter­neer­den in woon­zorg­cen­tra wil op­van­gen. De pa­ti­ën­ten mo­gen niet meer ge­vaar­lijk zijn.

De Standaard - - Binnenland - TULLY SALUMU JEROEN DEBLAERE

BRUS­SEL I In een Brugs woon­zorg­cen­trum heeft vo­rig jaar een man ge­woond die tot die tijd ge­ïn­ter­neerd was in het Fo­ren­sisch Psy­chi­a­trisch Cen­trum (FPC) in Gent. ‘Hij heeft hier on­ge­veer een jaar ver­ble­ven en is in het na­jaar over­le­den’, zegt Dirk Lips, di­rec­teur van zorg­groep Cu­ran­do. ‘Wel­ke mis­daad die man ge­pleegd had, heb­ben wij nooit ge­we­ten. Ten­zij dat be­lang­rijk is voor de zorg, is het ook be­ter dat we dat niet we­ten. Waar­om zou ik mijn ver­pleeg­sters bang ma­ken met de ge­schie­de­nis van ie­mand die al der­tig jaar sta­biel is?’

Het was de eer­ste keer dat een pa­ti­ënt door­stroom­de naar een woon­zorg­cen­trum. ‘Het heeft ons doen na­den­ken’, zegt Lips. ‘Men­sen die ge­ïn­ter­neerd zijn, heb­ben een se­ri­eu­ze mis­daad ge­pleegd. Maar we heb­ben als maat­schap­pij af­ge­spro­ken dat zij daar geen schuld aan heb­ben en ei­gen­lijk ziek zijn. Als ze dan de­ment wor­den, of zwaar hulp­be­hoe­vend, krij­gen ze in het FPC dan nog de bes­te zorg?’

Het ant­woord was dui­de­lijk: nee, niet al­tijd. ‘Daar zijn ze op­ge­leid om met men­sen te wer­ken die een psy­chi­a­tri­sche stoor­nis heb­ben, maar naar­ma­te die men­sen ou­der wor­den, ver­an­dert de zorg die ze no­dig heb­ben. Dan zijn ze mis­schien be­ter af bij ons.’

Daar is nu een proef­pro­ject van de Vlaam­se over­heid uit ge­groeid. Mi­nis­ter van Wel­zijn Jo Van­deur­zen (CD&V) heeft 100.000 eu­ro vrij­ge­maakt voor een on­der­zoek. ‘We gaan na hoe­veel ou­de­ren in ge­van­ge­nis­sen en in­stel­lin­gen klaar zou­den zijn om naar een ge­woon woon­ zorg­cen­trum te gaan’, zegt Jeroen Van Lu­che­ne, die het pro­ject co­ör­di­neert. ‘Het is be­lang­rijk dat het vei­lig­heids­ni­veau aan­vaard­baar is: we wil­len geen hoog­be­vei­lig­de rust­hui­zen ma­ken. Te­ge­lijk lo­pen er ge­sprek­ken met Cu­ran­do om nog pa­ti­ën­ten op te ne­men. We wil­len de re­in­te­gra­tie be­vor­de­ren: in FPC’s wor­den men­sen met een psy­chi­sche kwets­baar­heid ge­sta­bi­li­seerd, zo­dat ze mo­ge­lijk naar het ge­wo­ne le­ven kun­nen te­rug­ke­ren. Er komt ook een hand­lei­ding voor rust­hui­zen die zo’n pa­ti­ënt op­van­gen.’

Te­rug naar ge­van­ge­nis

Geen over­bo­di­ge luxe, want ook Lips had veel vra­gen. ‘Wat ge­beurt er met een pa­ti­ënt die her­valt? Wordt hij dan weer op­ge­slo­ten in de ge­van­ge­nis? We pro­be­ren ook uit te zoe­ken wel­ke bij­ko­men­de op­lei­ding ons per­so­neel no­dig heeft.’ In elk ge­val mo­gen de pa­ti­ën­ten niet meer ge­vaar­lijk zijn, daar oor­de­len ex­per­ten en com­mis­sies over. ‘Wij heb­ben wel wat mo­ge­lijk­he­den om vei­lig­heid te voor­zien, zo­als ge­slo­ten af­de­lin­gen’, zegt Lips. ‘Maar het is niet de be­doe­ling dat we ex­tra maat­re­ge­len moe­ten tref­fen.’

In Brug­ge heb­ben de be­wo­ners nooit de ach­ter­grond van de man ge­kend. ‘We zien niet in waar­om’, zegt Lips. Cu­ran­do – met ne­gen woon­zorg­cen­tra – is voor­lo­pig de eni­ge be­trok­ken in­stel­ling.

‘Waar­om zou ik mijn ver­pleeg­sters bang ma­ken met de ge­schie­de­nis van ie­mand die al der­tig jaar sta­biel is?’ DIRK LIPS Di­rec­teur zorg­groep Cu­ran­do

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.