DA­VID EN GOLIATH

De Standaard - - Economie - Ru­ben Mooi­j­man

Heeft u het ook ge­zien? Dat rag­fij­ne ro­de lijn­tje, op pa­gi­na 21 in de krant van gis­te­ren? Het is niet voor niets dat het fel­rood is. De gra­fi­cus heeft voor die kleur ge­ko­zen om­dat het an­ders vol­le­dig on­zicht­baar zou zijn. Het lijn­tje stelt het markt­aan­deel voor van elek­tri­sche au­to’s in het to­taal van de vo­ rig jaar in­ge­schre­ven nieu­we wa­gens. Dat markt­aan­deel be­droeg 0,66 pro­cent.

Het cij­fer staat in schril con­trast met de hoe­veel­heid nieuws­be­rich­ten die er vo­rig jaar ver­sche­nen zijn over elek­trisch rij­den. Ter­wijl er over een an­de­re in­te­res­ san­te tech­no­lo­gie nau­we­lijks ge­schre­ven wordt. Ik doel op aard­gas. Ik heb even de test ge­daan in het elek­tro­nisch ar­chief van De Stan­daard: 1.820 re­sul­ta­ten voor ‘elek­trisch rij­den’, te­gen­over 200 voor ‘rij­den op aard­gas’.

Rij­den op aard­gas is op pa­pier bij­zon­der aan­trek­ke­lijk. Aan­trek­ke­lij­ker ei­gen­lijk dan al­le an­de­re al­ter­na­tie­ven. Niet zo duur in de aan­schaf als een elek­tri­sche wa­gen. Niet zo mi­li­eu­on­vrien­de­lijk als die­sel. Goed­ko­per in ge­bruik dan ben­zi­ne. Aard­gas­wa­gens ge­nie­ten de­zelf­de gun­sti­ge fis­ca­le re­gels als stek­ker­au­to’s, maar je hebt er geen laad­paal voor no­dig. Vo­rig jaar zet­ten we in de ru­briek ‘Mijn Geld’ al­le kos­ten op een rij­tje voor vier ver­sies van de Volks­wa­gen Golf. Die op aard­gas kwam er als voor­de­lig­ste uit.

Hoe komt het dan dat je over aard­gas­wa­gens haast nooit iets hoort, maar over elek­tri­sche wa­gens des te meer? Oor­zaak num­mer één is na­tuur­lijk Elon Musk. Met zijn bra­vou­re is hij een on­uit­put­te­lij­ke bron van in­te­res­sant nieuws over elek­trisch rij­den. Dat bleek vo­ri­ge week nog, toen er in ver­schil­len­de kran­ten ar­ti­ke­len ver­sche­nen over de nieu­we bat­te­rij­fa­briek van Te­sla. Als aard­gas­wa­gens hun ei­gen Elon Musk zou­den heb­ben, had Te­sla er wel­licht een kop­zorg bij.

Oor­zaak num­mer twee is dat aard­gas na­tuur­lijk ge­woon een fos­sie­le brand­stof is, en in die zin niet re­vo­lu­ti­o­nair ver­schilt van die­sel en ben­zi­ne. Fos­sie­le brand­stof­fen zit­ten nu een­maal in het ver­dom­hoek­je. Toch is aard­gas wel de­ge­lijk an­ders dan ben­zi­ne of die­sel. Een wa­gen op CNG, zo­als de brand­stof of­fi­ci­eel heet, stoot ten op­zich­te van die­sel en ben­zi­ne 75 tot 90 pro­cent min­der fijn stof en stik­stof­oxi­den uit, en 7 tot 16 pro­cent min­der CO2. De mo­tor maakt bo­ven­dien min­der la­waai. En wie niet voor aard­gas, maar voor bi­o­gas kiest, kan de im­pact op het kli­maat nog ver­der ver­klei­nen.

Oor­zaak num­mer drie is dat de au­to­fa­bri­kan­ten aard­gas nau­we­lijks pro­mo­ten. Er zijn ook niet zo­veel mo­del­len met een CNG­ver­sie. De wei­ni­ge pro­mo­tie die er is, komt van de ga­s­lob­by en van brand­stof­ver­ko­pers. Voor­al Dats24, een doch­ter van Col­ruyt, trekt in Bel­gië ste­vig aan de kar. Vrij­dag open­de Dats24

De wei­ni­ge pro­mo­tie voor au­to’s op aard­gas komt van de ga­s­lob­by en van brand­stof­ver­ko­pers

zijn 63ste CNG­sta­ti­on. Op kor­te ter­mijn vol­gen er nog 25. Leuk de­tail: gro­te baas Jef Col­ruyt rijdt zelf in een aard­gas­wa­gen.

Het blijft na­tuur­lijk een on­ge­lij­ke strijd. Maar qua aan­tal nieuw ver­koch­te voer­tui­gen won­nen de aard­gas­wa­gens het in Bel­gië vo­rig jaar toch al van de stek­ker­au­to’s. En we we­ten al­le­maal hoe de strijd tus­sen Da­vid en Goliath af­liep.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.