Te­sla schrapt 7 pro­cent van de vol­tijd­se ba­nen

De Standaard - - Economie - Er wer­ken

Te­sla gaat 7 pro­cent van de ba­nen schrap­pen. Dat heeft de au­to­bou­wer vrij­dag aan­ge­kon­digd in een in­ter­ne me­mo die ook op de blogsite ver­scheen.

Vol­gens ceo Elon Musk heeft de pro­du­cent van elek­tri­sche wa­gens het ‘uit­da­gend­ste jaar’ in zijn ge­schie­de­nis ach­ter de rug. bij Te­sla on­ge­veer 45.000 men­sen.

Musk zegt geen an­de­re keu­ze te heb­ben dan het aan­tal vol­tijd­se ba­nen met 7 pro­cent te­rug te drin­gen. Het be­drijf zal ook al­leen voort­wer­ken met de be­lang­rijk­ste tij­de­lij­ke werk­ne­mers en on­der­aan­ne­mers. Die be­spa­rin­gen moe­ten ge­paard gaan met een ho­ger pro­duc­tie­vo­lu­me van Mo­del 3, de bo­li­de waar­mee Te­sla op een bre­der pu­bliek mikt, en tech­ni­sche ver­be­te­rin­gen de ko­men­de maan­den. Musk wijst er­op dat Te­sla goed­ko­pe­re ver­sies van de Mo­del 3 moet aan­bie­den om meer klan­ten te kun­nen be­rei­ken.

Hij zei voorts dat Te­sla in het laat­ste kwar­taal van vo­rig jaar winst heeft ge­boekt, maar iets min­der dan de ver­slag­pe­ri­o­de eer­der.

Een an­der be­drijf van Musk, het ruim­te­vaart­be­drijf Spa­ceX, gaf on­langs ook aan naar een ‘slan­ke­re or­ga­ni­sa­tie’ te gaan. (blg) VW e­Golf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.