ING zet mes in bo­nus­sen na wit­was­zaak

ING Bank gaat haar me­de­wer­kers dit jaar veel min­der bo­nus­sen uit­be­ta­len dan af­ge­lo­pen jaar. Dat is het ge­volg van de me­ga­s­chik­king over wit­was­geld.

De Standaard - - Economie -

BRUS­SEL I Over 2017 keer­de ING nog een bo­nus­pot uit van 403 mil­joen eu­ro, maar over 2018 wordt het aan­zien­lijk min­der. De bank liet dat woens­dag al via een web­cast aan haar me­de­wer­kers we­ten, meldt het Fi­nan­ci­eele Dag­blad.

De krant ci­teert bron­nen die stel­len dat er voor de mees­te men­sen wei­nig over­blijft. De aan­zien­lij­ke da­ling van de bo­nus­pot, waar­van de om­vang nog niet dui­de­lijk is, is het ge­volg van de wit­was­af­fai­re. ING sloot met het open­baar mi­nis­te­rie in Ne­der­land een schik­king van 775 mil­joen eu­ro.

De da­ling van de bo­nus zal niet ge­lijk zijn voor de ver­schil­len­de me­de­wer­kers, geeft de bank aan. Lan­den waar de va­ri­a­be­le be­lo­ning is vast­ge­legd in een cao of in het ar­beids­con­tract, zou­den bui­ten schot blij­ven. ING Bel­gië zei vrij­dag dat de bo­nus­sen die via een cao ge­re­geld zijn, bui­ten schot blij­ven, maar dat wie een dis­cre­ti­o­nai­re bo­nus krijgt, die ver­laagd zal zien. ING Bel­gië maakt op 6 fe­bru­a­ri haar fi­nan­ci­ë­le re­sul­ta­ten be­kend.

Mark­ten­zaal

Ban­ken ke­ren in de re­gel het mees­te bo­nus­sen uit aan het di­rec­tie­co­mi­té en aan wie in de mark­ten­zaal ac­tief is. Al­leen KBC en Bel­fi­us heb­ben in Bel­gië nog een mark­ten­zaal.

De Ne­der­land­se me­de­wer­kers van ING wor­den hoe dan ook har­der ge­trof­fen om­dat voor hen een dis­cre­ti­o­nai­re va­ri­a­be­le be­lo­ning ge­brui­ke­lijk is. Bo­ven­dien is het wit­was­dos­sier ook een Ne­der­land­se zaak, die met het Ne­der­land­se ge­recht werd ge­re­geld. ING kwam in ver­le­gen­heid toen bleek dat de bank haar rol bij het spot­ten van mo­ge­lij­ke wit­was­trans­ac­ties niet speel­de. Me­de­wer­kers kon­den maar drie ver­dach­te trans­ac­ties per dag mel­den.

Bo­nus­sen in Bel­gië zijn ove­ri­gens niet te ver­ge­lij­ken met de ge­brui­ken in de Ame­ri­kaan­se bank­sec­tor. Don­der­dag­avond raak­te be­kend dat de baas van JPMor­gan Cha­se, Ja­mie Di­mon, over 2018 een to­ta­le ver­lo­ning krijgt van 31 mil­joen dol­lar. Dat is vijf pro­cent meer dan over 2017, bleek uit neer­ge­leg­de do­cu­men­ten van de bank.

De gro­te bo­nus­sen wor­den in de VS uit­ge­keerd. De top­man van JPMor­gan Cha­se strijkt een loon op van 31 mil­joen dol­lar

Di­mon krijgt een ba­sis­loon van 1,5 mil­joen dol­lar en een bo­nus in cash van 5 mil­joen dol­lar. Daar­bo­ven­op krijgt hij ook nog eens voor 24,5 mil­joen dol­lar aan aan­de­len­in­stru­men­ten. Die wor­den na drie jaar om­ge­zet in ge­wo­ne aan­de­len. Het aan­tal wordt nog be­ïn­vloed door het ren­de­ment van de bank in de ko­men­de drie jaar. Het kan iets tus­sen nul aan­de­len en 150 pro­cent wor­den. Die moet hij dan nog eens twee jaar aan­hou­den. (pdd)

© photo news

fi­nan­ci­ë­le re­sul­ta­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.