ING maakt in­stant­be­ta­lin­gen gra­tis, maar niet voor be­drij­ven

De Standaard - - Economie - ING Bel­gië maakt op 6 fe­bru­a­ri be­kend.

BRUS­SEL I Als eer­ste van de gro­te ban­ken heeft ING de ta­rie­ven be­kend­ge­maakt voor de zo­ge­naam­de in­stan­to­ver­schrij­vin­gen. Dat zijn be­ta­lin­gen die bin­nen en­ke­le se­con­den op de re­ke­ning van de be­gun­stig­de staan. ING zal de dienst gra­tis aan­bie­den aan par­ti­cu­lie­ren, ter­wijl be­drij­ven 6,05 eu­ro moe­ten be­ta­len per over­schrij­ving.

De in­voe­ring van de su­per­snel­le be­ta­lin­gen tus­sen ban­ken, waar­bij over­schrij­vin­gen bin­nen en­ke­le se­con­den op de re­ke­ning van de be­gun­stig­de staan, heeft ver­tra­ging op­ge­lo­pen. Eerst ging het in no­vem­ber 2018 ge­beu­ren, la­ter werd dat ‘be­gin 2019’ en nu spreekt de ban­ken­fe­de­ra­tie Fe­bel­fin over ‘het voor­jaar’. Een exac­te da­tum is er nog steeds niet. De flits­be­ta­lin­gen zul­len de klok rond mo­ge­lijk zijn, ook op feest­da­gen en in het week­end. Bij de start zul­len nog niet al­le ban­ken de dienst aan­bie­den, maar de groot­ste ban­ken zijn er wel bij. (belga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.