En­gie Elec­tra­bel ver­koopt zon­ne­pa­ne­len en gas­ke­tel op af­be­ta­ling

De Standaard - - Economie -

Ener­gie­le­ve­ran­cier En­gie Elec­tra­bel gaat sa­men met Be­o­bank zon­ne­pa­ne­len en zui­ni­ge gas­ke­tels voor ver­war­ming op af­be­ta­ling aan­bie­den.

Vol­gens de ceo van En­gie, Isa­bel­le Ko­cher, moet er veel meer in­ge­zet wor­den om ook de re­si­den­ti­ë­le ver­brui­kers fi­nan­ci­eel de kans te ge­ven hun ener­gie­ver­bruik ge­voe­lig te be­per­ken. Er wordt vol­gens haar mo­men­teel nog veel te wei­nig ge­daan om de ener­gie­be­spa­rin­gen fors op te drij­ven. Ze ziet dat als de te vol­gen weg om de ener­gie­fac­tuur van de con­su­ment te druk­ken. Want het ge­le­hes­jespro­test heeft vol­gens haar dui­de­lijk ge­maakt dat ‘een ver­de­re ver­ho­ging van de ener­gie­re­ke­ning uit den bo­ze is’.

In Bel­gië maakt En­gie Elec­tra­bel zich nu sterk dat het een aan­bod heeft uit­ge­werkt dat de re­si­den­ti­ë­le ver­brui­ker uit­zicht biedt op een for­se da­ling van zijn ener­gie­ver­bruik via de aan­schaf van zon­ne­pa­ne­len of een nieu­we gas­ver­war­mings­ke­tel.

Om­dat zo’n aan­schaf voor veel ge­zin­nen fi­nan­ci­eel moei­lijk ligt, biedt En­gie Elec­tra­bel sa­men met Be­o­bank de mo­ge­lijk­heid om zul­ke in­stal­la­ties te ko­pen op af­be­ta­ling. Waar­bij de twee ga­ran­de­ren dat de af­be­ta­ling sa­men met de ener­gie­fac­tuur la­ger zal lig­gen dan voor­dien. (pse)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.