Al­weer stoe­len­dans aan top van Nyr­star

De Standaard - - Economie -

In de be­stuurs­ka­mer van de Bel­gi­sche zink­groep Nyr­star heeft vrij­dag al­weer een stoe­len­dans plaats­ge­von­den. Het ziet er­naar uit dat de Ne­der­land­se re­fe­ren­tie­aan­deel­hou­der, de grond­stof­fen­han­de­laar Tra­fi­gu­ra, zijn greep op het nood­lij­den­de be­drijf heeft ver­sterkt. Dat blijkt uit een pers­be­richt dat Nyr­star vrij­dag­avond uit­stuur­de.

Mar­tyn Ko­nig, tot nog toe voor­zit­ter van de raad van be­stuur, is voort­aan uit­voe­rend voor­zit­ter. Ko­nig is de chief in­vest­ment of­fi­cer van het moe­der­be­drijf van Tra­fi­gu­ra.

Te­ge­lijk wordt de fi­nan­ci­eel di­rec­teur ge­dumpt. Am­per zes maan­den na zijn aan­stel­ling ver­laat Mi­chel Aba­za met on­mid­del­lij­ke in­gang het be­drijf. Hij wordt op­ge­volgd door Roman Ma­tej, die als group con­trol­ler nauw be­trok­ken was bij de po­gin­gen om Nyr­star uit het fi­nan­ci­ë­le moe­ras te trek­ken. Nyr­star zit door een re­sem du­re en mis­luk­te over­na­mes van zink­mij­nen op een gi­gan­ti­sche schul­den­berg. Het is er tot nog toe niet in ge­slaagd die klei­ner te ma­ken om­dat de be­drijfs­ac­ti­vi­tei­ten – mijn­ont­gin­ning en zui­ver zink ma­ken – te wei­nig winst op­le­ve­ren. Het heeft de voor­bije ja­ren ge­re­sul­teerd in een dra­ma­ti­sche da­ling van de aan­de­len­koers. Ana­lis­ten spe­cu­le­ren er­op dat Nyr­star af­ste­vent op een gro­te schuld­her­schik­king, die de aan­de­len zo goed als waar­de­loos zal ma­ken. (pse)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.