De fac­tuur van een Bank­sy op je muur

Een staal­ar­bei­der uit Wa­les kan weer sla­pen nu de Bank­sy op zijn ga­ra­ge is ver­kocht. Hoe ver­an­dert je le­ven als je muur plots een kunst­werk wordt? Vier men­sen ge­tui­gen.

De Standaard - - Het Beeld - DA­VE SIMPSON

De­ze week is een werk van Bank­sy ver­kocht voor ‘een be­drag van zes cij­fers’. Sea­son’s gree­tings ver­scheen kort voor kerst­dag op de hoek van een ga­ra­ge in Port Tal­bot in Wa­les. De ene kant stelt een kind met een slee voor dat sneeuw­vlok­jes op­vangt op zijn tong. Om de hoek wordt dui­de­lijk dat er geen sneeuw valt, maar as. Bank­sy zet­te een vi­deo op zijn web­si­te waar­mee hij het werk er­kent. Een ca­me­ra glijdt van het werk naar de schoor­ste­nen van de Ta­ta­fa­briek aan de ho­ri­zon.

Ian Le­wis, de staal­ar­bei­der van wie de ga­ra­ge is, be­sef­te dat hij het werk moest be­scher­men: in een paar we­ken zijn al 20.000 men­sen naar het werk ko­men kij­ken. Een lo­ka­le ope­ra­ve­r­e­ni­ging zorg­de voor een plas­tic be­scherm­pa­neel; de ac­teur Mi­chael Sheen (Mas­ters of sex, Frost/Nixon), die in Port Tal­bot stu­deer­de, be­taal­de voor be­wa­king.

Le­wis kreeg aan­bie­din­gen van ver­za­me­laars, kunst­han­de­laars en men­sen die het werk wel gra­tis wil­den weg­ha­len. Hij koos uit­ein­de­lijk voor een ko­per die het werk min­stens drie jaar in Port Tal­bot zal hou­den. Het ver­huist waar­schijn­lijk wel naar het stads­cen­ ‘Loo­ters’ in New Orleans: is dat de Bur­ger­be­scher­ming die spul­len jat? trum. Een op­ge­luch­te Le­wis gaat het geld ge­brui­ken om een nieu­we ga­ra­ge te la­ten bou­wen. ‘Waar­schijn­lijk ko­men al­le graf­fi­ti­kun­ste­naars uit de buurt daar straks op tag­gen.’ Vier an­de­ren ver­tel­len wat er ge­beur­de toen zij ei­ge­naar wer­den van een Bank­sy.

‘Clik! Clack! Booom!’, Ca­to Street, Bris­tol {2003}

Da­vid An­slow, huis­baas: ‘Ik ver­huur­de stu­den­ten­ko­ten in de wijk Eas­ton in Bris­tol, waar Bank­sy ooit ac­tief was. Een van de stu­den­ten vroeg of het oké was dat een “be­vrien­de graf­fi­ti­kun­ste­naar” iets schil­der­de op de zij­ge­vel. Ik vond dat wel cool en dacht er niet meer over na, tot een vriend mij het boek Wall and pie­ce van Bank­sy toon­de. Daar­in stond mijn huis, met een muur­schil­de­ring van tien me­ter over de he­le zij­ge­vel.’

‘Ik pro­beer­de het huis op dat mo­ment te ver­ko­pen, maar ge­ïn­te­res­seer­de ko­pers haak­ten af pre­cies van­we­ge de graf­fi­ti. Dus stel­den we de Bank­sy te koop en ga­ven we er het huis gra­tis bij. Dat was ook re­cla­me voor Red Pro­pel­ler, een ga­le­rie voor streetart die we open­den.’

‘Een Au­stra­li­ër bood 454.000 eu­ro. Ie­mand uit Los An­ge­les wil­de de he­le muur naar Ca­li­for­nië ver­sche­pen en het huis la­ten in­stor­ten. Het stads­be­stuur stuur­de werk­lui om de graf­fi­ti te ver­wij­de­ren, de bu­ren joe­gen hen weg. We wil­den de Bank­sy be­scher­men. Op een nacht sloeg een van­daal de muur aan stuk­ken en gooi­de er em­mers ro­de verf over. El­ke graf­fi­ti­kun­ste­naar van Bris­tol bracht er zijn tag op aan, de Bank­sy sche­mer­de er nog net door. Toen de hei­sa ging lig­gen, heb­ben we het huis ver­kocht voor 180.000 eu­ro, zijn wer­ke­lij­ke waar­de.’

‘Loo­ters’, Ely­si­an Fields, New Orleans {2008}

Sean Cum­mings, pro­ject­ont­wik­ke­laar: ‘Bank­sy kwam naar New Orleans in de na­sleep van de or­kaan Gustav. Een tus­sen­per­soon vroeg me of hij iets mocht schil­de­ren op mijn pak­huis, dat aan een gro­te bou­le­vard ligt. Het is niet be­paald klo­te dat de be­roemd­ste le­ven­de ar­tiest iets op je ei­gen­dom wil schil­de­ren, dus ik zei ja. Het werd niet echt een sub­tiel werk (twee man­nen van de Ame­ri­kaan­se Bur­ger­be­scher­ming die een tv­toe­stel uit een huis ha­len, red.). Na de or­ka­nen Ka­tri­na en Gustav wa­ren er plun­de­rin­gen, die prik­kel­den Bank­sy’s an­ti­au­to­ri­tai­re ge­voe­lens dui­de­lijk.’

‘Om­dat Loo­ters zo con­tro­ver­si­eel was, be­slo­ten we er een plaat plexi­glas voor te han­gen. Dat werk­te niet. An­de­re street­ar­tists zet­ten er hun tag op en er wer­den af­fi­ches over­heen ge­plakt. Daar­na brand­de het pak­huis uit. Een brand­weer­man zag dat het een Bank­sy was en be­scherm­de het te­gen het vuur. La­ter heb­ben we dat stuk muur in het holst van de nacht weg­ge­haald met een trac­tor en op­leg­ger. De res­tau­ra­tie werd pas vier jaar na de brand vol­tooid.’

‘Bank­sy heeft 17 wer­ken ge­maakt in New Orleans. Er zijn er maar drie be­waard. Het on­ze staat in een ma­ga­zijn, maar van­af maart kan ie­der­een het gra­tis be­kij­ken in ons hotel In­ter­na­ti­o­nal Hou­se. We zul­len de voor­deur moe­ten uit­bre­ken om het bin­nen te krij­gen. Dat is ab­surd, ik weet het, maar ook heel erg Bank­sy.’

‘Draw the rai­sed brid­ge’, Scott Street Brid­ge, Hull {2018}

Ja­son Fanthor­pe, gla­zen­was­ser: ‘Ik woon op 2 mijl van een brug. Op een avond ston­den al­le lo­ka­le Fa­ce­book­groe­pen in rep en roer om­dat daar een Bank­sy was op­ge­do­ken. Ik trok er met­een naar­toe met mijn fo­to­toe­stel. Het leek wel een ker­mis: taxi’s re­den af en aan, au­to’s vol men­sen kwa­men aan. Ik kreeg ril­lin­gen toen ik het werk zag. En ook bij de ge­dach­te dat Bank­sy in Hull was ge­weest en een bood­schap had ach­ter­ge­la­ten over de Brexit en po­la­ri­se­ring, op de open­staan­de brug die de twee helf­ten van de stad al ja­ren scheidt.’

‘De vol­gen­de avond meld­de ie­mand op Fa­ce­book dat het werk al be­scha­digd was. Am­per twee da­gen was het dus on­be­scha­digd ge­ble­ven. Ie­der­een was op so­ci­a­le me­dia aan het roe­pen, maar ik wil­de iets doen, dus ik trok er­heen met mijn lad­ders. Het werk is 3 bij 4 me­ter, je hebt lad­ders no­dig om aan de bo­ven­kant te kun­nen. Er kwa­men men­sen hel­pen. Ik hoop­te dat de verf nog nat zou zijn,

© afp

© ap

‘Sea­son’s gree­tings’ in Port Tal­bot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.