Top­clubs spa­ren zich­zelf met nieuw RSZ­voor­stel

De Standaard - - Sport - Au­stra­li­an Open PROXI­MUS LE­A­GUE (1B)

‘Het was dui­de­lijk dat prof wor­den aan mij niet was be­steed’, al­dus Si­mon Gof­fin, de drie jaar ou­de­re broer van Da­vid. ‘Als kind was ik in het be­gin be­ter dan Da­vid, maar het duur­de niet lang.’

En dus koos Si­mon niet voor een prof­car­ri­è­re als ten­nis­ser, maar com­bi­neer­de hij werk en coa­ching. ‘Ik werk­te voor Ide­ma­ Sport, een fir­ma die ma­te­ri­aal ver­kocht voor sport­ver­e­ni­gin­gen. Te­vens gaf ik les op de ten­nis­club in Bar­chon, waar Da­vid start­te.’ Hoe Si­mon de co­me­back van Da­vid be­kijkt na­dat hij drie maan­den met een el­le­boog­bles­su­re aan de kant stond? ‘Hij komt wel te­rug. Hij moet nu ge­woon en­ke­le be­lang­rij­ke wed­strij­den win­nen om weer ver­trou­wen te tan­ken.’ Si­mon is al zo’n vier jaar een vas­te waar­de op het prof­cir­cuit als vrou­wen­coach en maak­te dus de stei­le op­mars van Eli­se Mer­tens mee. ‘Ik volg Eli­se al een tijd­je. Ze is een tof­fe meid die heel hard werkt. Haar nieu­we coach Da­vid Tay­lor ken ik goed, met hem zou het moe­ten klik­ken. Ze is een vrij com­ple­te speel­ster, maar kan zich op fy­siek en tech­nisch vlak nog ver­be­te­ren. Ze heeft het po­ten­ti­eel om de top tien te ha­len.’

Met zijn pu­pil Pa­vlyu­chenko­va (WTA 44) ver­ras­te Gof­fin al­vast. De Rus­sin stuur­de eerst de Ne­der­land­se Ki­ki Ber­tens (WTA 9) naar huis en gaf daar­na de Wit­Rus­si­sche Aliaks­an­dra Sas­no­vich (WTA 31) een pak slaag (6–0, 6–3). ‘We heb­ben een zeer goe­de voor­be­rei­ding ge­kend in Frank­rijk en in Abu Dha­bi. Nas­tia heeft veel kwa­li­tei­ten, maar niet al­tijd even­veel ver­trou­wen. Ze was wat op de dool, maar is nu weer bij de les.’ (seft)

Da­vid Gof­fin en Eli­se Mer­tens heb­ben van­nacht hun der­de ron­de af­ge­werkt. Be­kijk hun re­sul­ta­ten op

De Pro Le­a­gue heeft zijn voor­stel klaar waar­mee het de ver­ont­waar­di­ging over de ri­an­te fis­ca­le en RSZ­voor­de­len van de sport­clubs wil ont­man­te­len, maar het lijkt on­denk­baar dat er een po­li­tie­ke meer­der­heid voor zal wor­den ge­von­den.

De Pro Le­a­gue stelt in de eer­ste plaats voor om de an­de­re spor­ten en het ama­teur­voet­bal bui­ten schot te la­ten. Po­li­tiek ge­zien een slim­me zet van ceo Pier­re Fran­çois, aan­ge­zien hij zo met­een de an­de­re par­tij­en rond de ta­fel op zijn hand had. Voor het prof­voet­bal stel­de Fran­çois voor om het maxi­ma­le jaar­loon waar­op so­ci­a­le ze­ker­heid moet wor­den be­taald, op te trek­ken van 27.919,44 naar 55.657,47 eu­ro. Voor een prof­voet­bal­ler met een jaar­loon van 1 mil­joen eu­ro be­te­kent dat een bij­dra­ge van 1.776 eu­ro per maand in plaats van 886 eu­ro. Een peul­schil.

Be­drijfs­voor­hef­fing

Voor spe­lers die min­der dan dat maxi­mum ver­die­nen, moet 38,07 pro­cent werk­ge­vers­ en werk­ne­mers­bij­dra­ge wor­den be­taald op het re­ë­le loon. ‘En hier­mee wor­den voor­al de klei­ne­re pro­fes­si­o­ne­le voet­bal­clubs met een la­ge loon­last re­la­tief het zwaarst ge­trof­fen’, zegt Stijn Baert, ar­beid­s­eco­noom aan de Uni­ver­si­teit Gent. ‘Pro­cen­tu­eel zul­len de gro­te clubs de­ze wij­zi­ging am­per voe­len. Dit is een ge­mis­te kans om te doen wat so­ci­aal recht­vaar­dig is.’ De to­ta­le RSZ­kor­ting voor de clubs uit eer­ste klas­se is op dit ogen­blik ze­ven­tig mil­joen eu­ro. Met dit voor­stel zou daar am­per zes mil­joen eu­ro van wor­den in­ge­le­verd.

Aan de voor­de­len in de be­drijfs­voor­hef­fing wil de Pro Le­a­gue niet dat ge­raakt wordt ‘om de fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie van de clubs niet ex­tra te hy­po­the­ke­ren’.

Dit voor­stel zal eerst­daags aan de po­li­tiek wor­den be­zorgd. Op 5 fe­bru­a­ri ko­men de so­ci­a­le part­ners op­nieuw sa­men om een even­tu­eel ak­koord te be­ze­ge­len. (dith)

TWEE­DE PE­RI­O­DE

AL­GE­ME­NE STAND

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.