Bron­nen

De Standaard - - Binnenland -

We stel­len scherp op wat er ge­beurt als be­leids­ma­kers we­reld­wijd de kli­maat­teu­gels vie­ren. Daar­voor doen we een be­roep op en­ke­le stu­dies die aan­ge­ven wat er kan ge­beu­ren bij een op­war­ming van 2 gra­den of meer. We ge­bruik­ten da­ta waar­over in ver­schil­len­de stu­dies en rap­por­ten con­sen­sus be­staat.

‘Glo­bal War­ming of 1.5 °C’, het laat­ste rap­port van het IPCC (ok­to­ber 2018), geeft de ur­gen­tie aan van de si­tu­a­tie. Als we niet on­mid­del­lijk han­de­len, wordt het on­mo­ge­lijk de op­war­ming on­der de 1,5 gra­den te hou­den. De ge­vol­gen van een op­war­ming tot 2 gra­den of meer kun­nen dra­ma­tisch zijn. ‘Fu­tu­re heat­wa­ves, droughts and floods in 571 Eu­ro­pean ci­ties’, ge­leid door Sel­ma B Gu­er­rei­ro van Ne­w­cast­le Uni­ver­si­ty (fe­bru­a­ri 2018), on­der­zocht de im­pact van droog­te, hit­te en over­stro­min­gen op 571 Eu­ro­pe­se ste­den. De on­der­zoe­kers gaan uit van het worst­ca­se­sce­na­rio (RCP8.5 in kli­maat­jar­gon) om te voor­spel­len wat er kan ge­beu­ren als de we­reld faalt om de CO2­emis­sies te ver­la­gen. In dat ge­val loopt de op­war­ming op tot 2 gra­den te­gen hal­ver­we­ge de eeuw en ver­der tot rond de 4 gra­den te­gen 2100. Het is een pes­si­mis­tisch sce­na­rio, maar het geeft een idee van waar het naar­toe kan gaan als we niet ra­di­caal in­grij­pen. ‘Climate Im­pacts in Eu­ro­pe Un­der +1.5°C Glo­bal War­ming’, waar­aan ze­ven on­der­zoeks­in­stel­lin­gen werk­ten on­der lei­ding van Da­nie­la Ja­cob (fe­bru­a­ri 2018), on­der­zoekt de ge­vol­gen voor Eu­ro­pa wan­neer we de cru­ci­a­le drem­pel van 1,5 gra­den door­bre­ken. Dat ach­ten ze waar­schijn­lijk in de loop van de ko­men­de twee de­cen­nia. ‘Adapta­ti­on to Climate

Chan­ge’, een sa­men­vat­ting van de adap­ta­tie­stra­te­gie van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie, geeft een in­zicht in wat we mo­gen ver­wach­ten de ko­men­de de­cen­nia. ‘Sea le­vel ri­se pro­jec­ti­ons for nor­ther Eu­ro­pe un­der RCP8.5’, een on­der­zoek van Deen­se, Brit­se en Ne­der­land­se we­ten­schap­pers on­der lei­ding van Aslak Gr­in­sted (ju­ni 2015), fo­cust op de mo­ge­lij­ke stij­ging van de zee­spie­gel in het noor­den van Eu­ro­pa in het ge­val van fa­lend kli­maat­be­leid. (ire)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.