Te­gen­stan­der As­sad ver­moord met bijl

In Ita­lië is een nieuw soort win­kel aan een ra­zend­snel­le op­mars be­zig: de wiet­shops.

De Standaard - - Buitenland - VAN ON­ZE COR­RES­PON­DEN­TE IN ITA­LIË PAU­LI­NE VALKENET

In Ham­burg is maan­dag­avond een 48­ja­ri­ge man toe­ge­ta­keld met een bijl. Een dag la­ter is hij in het zie­ken­huis aan zijn ver­won­din­gen over­le­den. Vol­gens lo­ka­le me­dia gaat het om een Sy­ri­sche man ge­naamd Mo­ha­med J., die al ja­ren in Duits­land woon­de en zich open­lijk uit­sprak te­gen de Sy­ri­sche pre­si­dent As­sad. De au­to­ri­tei­ten zijn nog op zoek naar de da­ders.

Mo­ha­med J. werk­te als apo­the­ker in Ham­burg. Hij zou daar­naast be­trok­ken zijn ge­weest bij ver­schil­len­de hulp­pro­gram­ma’s in Sy­rië en zou zich heb­ben in­ge­zet voor Sy­ri­sche mi­gran­ten. Als voor­zit­ter van de Unie van Sy­ri­ërs in het Bui­ten­land zorg­de hij on­der meer voor de op­vang van vluch­te­lin­gen. Vlak bij het hoofd­kwar­tier van die or­ga­ni­sa­tie werd hij ge­wond aan­ge­trof­fen. (rtr)

RO­ME I In een smal straat­je, mid­den tus­sen de eet­tent­jes en ca­fés van de Ro­mein­se uit­gaans­wijk San Lo­ren­zo, is een klein jaar ge­le­den een on­op­val­lend win­kel­tje ge­o­pend. Het is een fran­chi­se­zaak­je van am­per vijf­en­twin­tig vier­kan­te me­ter. De smal­le win­kel­ruit is zo goed als leeg, waar­door je er zo voor­bij zou lo­pen. Al­leen de naam bo­ven de deur trekt klan­ten naar bin­nen: Easyjoint. Bin­nen staan klei­ne, door­zich­ti­ge pot­jes op plan­ken aan de muur, met daar­in wiet. Easyjoint is een nieuw soort win­kel die aan een ra­zend­snel­le op­mars be­zig is, en niet al­leen in Ro­me. In heel Ita­lië zijn er vo­rig jaar 305 wietwin­kels – met na­men als Ho­ly Weed, Can­na­bis Sto­re Am­ster­dam en Weed Lo­ve – ge­o­pend. In 207 wa­ren het er 408. De bu­si­ness is ken­ne­lijk boo­m­ing – of, toe­pas­se­lij­ker, bloo­m­ing.

‘Ab­surd’

In de wietwin­kels kun­nen klan­ten te­recht voor ge­droog­de can­na­bis­bloe­men. In Easyjoint kost de wiet rond de acht eu­ro per gram. ‘We noe­men dit can­na­bis light. Er zit min­der dan 0,2 pro­cent THC in, dat is het stof­je waar je high van wordt’, legt ei­ge­naar Giulio Pignataro, een on­der­ne­men­de der­ti­ger met een kaal hoofd, uit. ‘De wiet waar je sto­ned van wordt, heeft een THC­ge­hal­te dat hon­derd keer zo hoog is.’

Ook in Bel­gië gin­gen on­langs ver­schil­len­de van dit soort win­kels open. Ze ope­re­ren le­gaal, maar moe­ten wel aan strik­te voor­waar­den vol­doen.

Can­na­bis is niet in­eens ge­le­ga­li­seerd in het con­ser­va­tie­ve Ita­lië. Het land loopt in de wes­ter­se we­reld op bij­na al­le fron­ten ach­ter­op. Het te­len van hen­nep met een laag THC­ge­hal­te voor in­du­stri­eel ge­bruik, daar­en­te­gen, is dat sinds eind 2016 wél. Het was een duw­tje in de rug van kwak­ke­len­de boe­ren. De hen­nep­plan­ten die zij sinds­dien op steeds meer hec­ta­res ver­bou­wen, komt in on­der an­de­re kle­ding, cos­me­ti­ca en bi­o­brand­stof te­recht. Maar de wet ver­bood de han­del in het bij­ko­men­de pro­duct – de geu­ren­de bloe­men – niet ex­pli­ciet. On­der­ne­mers kro­pen on­mid­del­lijk door die maas in de wet en bren­gen de wiet op de markt.

De vaag op­ge­stel­de wet leidt tot een bi­zar­re si­tu­a­tie: de wiet mag niet wor­den ge­rookt. ‘Het is ab­surd’, zegt Giulio Pignataro, die ook ad­vo­caat is. ‘Maar de bloe­men zijn niet be­stemd voor men­se­lijk ge­bruik. Je mag ze niet ro­ken of op­eten. Ze zijn be­doeld voor ‘tech­nisch ge­bruik’ en mo­gen ook wor­den ver­za­meld.’ Klan­ten doen dus als­of ze een col­lec­tie aan­leg­gen en ro­ken de wiet la­ter stie­kem op.

Het piep­klei­ne Gr­een Hemp is een paar maan­den ge­le­den in een noor­de­lij­ke bui­ten­wijk van Ro­me ver­sche­nen. Met op de ach­ter­grond reg­gae­mu­ziek wil­len twee klan­ten best aan De Stan­daard ver­tel­len waar­om ze hier ko­men. Maar ze wil­len niet zeg­gen hoe ze he­ten, om­dat wat zij doen il­le­gaal is. ‘Ik rook de wiet wan­neer ik veel moet stu­de­ren’, zegt een meis­je met lang ge­blon­deerd haar en zilveren ringen in haar oren. ‘Het heeft tot ef­fect dat ik on­wijs ge­con­cen­treerd ben.’ Een mol­li­ge man van te­gen de veer­tig ver­telt dat hij lek­ker slaapt op een joint van de lich­te wiet: ‘Het ont­spant me, be­ter dan ka­mil­le­thee.’

‘Klan­ten doen als­of ze een plan­ten­col­lec­tie aan­leg­gen en ro­ken de wiet la­ter stie­kem op’ GIULIO PIGNATARO

Ad­vo­caat en win­ke­lier

Maar de bi­zar­re si­tu­a­tie zit de po­li­tie niet over­al lek­ker. Ter­wijl de wietwin­kels in de Ita­li­aan­se ste­den en stad­jes uit de grond schie­ten en de Ca­na­de­se in­ves­te­rings­maat­schap­pij LGC voor bij­na vijf mil­joen eu­ro een min­der­heids­aan­deel in de Easyjoint­ke­ten heeft ge­kocht, is de eer­ste gro­te po­li­tiein­val een feit. Vo­ri­ge maand heb­ben agen­ten in For­lì in zes­tien win­kels 73 ki­lo can­na­bis in be­slag ge­no­men. Po­li­tie­com­man­dant Ma­rio Pa­ter­nos­ter ziet wel dat er op de pot­jes en zak­jes staat dat de wiet is be­doeld om te ver­za­me­len, maar hij is niet ach­ter­lijk. ‘Dat is na­tuur­lijk een vij­gen­blad’, te­ken­de dag­blad La Stam­pa uit zijn mond op.

Op de in­val volg­de een luid pro­test van wietwin­kel­ei­ge­na­ren die schreeu­wen om ver­hel­de­ring van de wet, zo­dat de sta­tus van hun wiet niet lan­ger twij­fel­ach­tig is en ze on­ge­stoord kun­nen wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.