Ka­bi­la ne­geert fraude­kri­tiek Afri­kaan­se Unie

De Standaard - - Buitenland - Ne­geert de waar­schu­wing van de AU en

De Afri­kaan­se Unie (AU) heeft ‘ern­sti­ge twij­fels’ over het re­sul­taat van de Con­go­le­se ver­kie­zin­gen en dringt er bij het re­gime op aan om de be­kend­ma­king van de de­fi­ni­tie­ve uit­slag door het Grond­wet­te­lijk Hof uit te stel­len. Een har­de con­clu­sie, te­meer om­dat Rwan­da mo­men­teel voor­zit­ter is van de AU. Lang werd aan­ge­no­men dat de Rwan­de­se pre­si­dent Paul Ka­g­ame een bond­ge­noot was van de Con­go­le­se pre­si­dent Jo­seph Ka­bi­la.

Het re­gime in Kins­ha­sa

zegt dat er geen uit­stel komt. Dat be­te­kent dat het Con­go­le­se Grond­wet­te­lijk Hof Félix Ts­hi­se­kedi de­fi­ni­tief als pre­si­dent zal uit­roe­pen en dat de deal met het Ka­bi­la­re­gime stand­houdt. Dat ak­koord houdt in dat Ka­bi­la en zijn en­tou­ra­ge de con­tro­le be­hou­den op het le­ger, het vei­lig­heids­ap­pa­raat, de re­ge­ring en de eco­no­mi­sche be­lan­gen. (kv) le te­gen­stand ben ik ge­tui­ge ge­weest van his­to­ri­sche ver­kie­zin­gen. De Con­go­le­zen zijn nooit eer­der zo verenigd ge­weest. De ka­tho­lie­ke kerk heeft in veer­tig­dui­zend kies­bu­reaus op het grond­ge­bied een waar­ne­mer ge­plaatst. De stem­men wer­den met­een ge­teld, als ant­woord op de ver­wach­te fraude. De men­sen van Bu­nia, Be­ni en Butem­bo heb­ben zelf ver­kie­zin­gen ge­or­ga­ni­seerd. Iets meer dan één mil­joen stem­men – qua­si al­le­maal voor Mar­tin Fayu­lu – over­han­dig­den ze recht­streeks aan de plaat­se­lij­ke ver­te­gen­woor­di­gers van de VN. Twee da­gen lang de­len men­sen de éch­te re­sul­ta­ten via so­ci­a­le me­dia. Tot Ka­bi­la het te­le­foon­ver­keer en het in­ter­net stil­legt.

Een week la­ter deelt de CENI mid­den in de nacht de of­fi­ci­ë­le uit­sla­gen mee. Felix Ts­hi­se­kedi wordt de nieu­we pre­si­dent, Mar­tin Fayu­lu is twee­de en Sha­dari ein­digt op de der­de plaats. Het ziet er­naar uit dat Ts­hi­se­kedi een deal heeft ge­maakt met Ka­bi­la.

Tij­dens een eten­tje ver­telt aarts­bis­schop Ma­roy dat de Cen­co – de Con­go­le­se bis­schop­pen­con­fe­ren­tie – de uit­slag niet zal aan­vaar­den. Vol­gens de ker­ke­lij­ke waar­ne­mers heeft Mar­tin Fayu­lu on­ge­veer 60% van de stem­men bin­nen­ge­haald. Ook Zuid­Afri­ka en An­go­la ver­wer­pen de ver­vals­te

In de ci­té deelt de zus van gou­ver­neur Ny­a­mu­ga­bo on­ge­ge­neerd pak­ken geld uit. De ar­me Con­go­le­zen moe­ten haar bloed­geld niet. Ze be­landt al snel in het zie­ken­huis

uit­sla­gen. De Afri­kaan­se Unie heeft dan weer ‘ern­sti­ge twij­fels’ over de uit­sla­gen.

‘We be­le­ven hoop­vol­le en te­ge­lij­ker­tijd don­ke­re da­gen,’ be­na­drukt Ma­roy. ‘Voor het eerst in de ge­schie­de­nis van ons land heb­ben de bur­gers hun stem­recht op­geeist. Ik hoop dat het recht zal ze­ge­vie­ren, maar ik vrees voor een golf van ge­weld als het re­gime de de­mo­cra­tie niet res­pec­teert.’

Wordt – ho­pe­lijk vreed­zaam – ver­volgd. Bart De­myt­te­nae­re, schrij­ver van Mijn Con­go, een

fa­mi­lie­ge­schie­de­nis

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.