Recht in het li­be­ra­le hart

De Standaard - - Buitenland - MARC PEIRS Pa­wel Ada­mo­wicz.

De daad van een schi­zo­fre­ne mes­sen­trek­ker, be­zwe­ren de recht­se re­ge­rings­vrien­de­lij­ke me­dia. En toch. De­ze man, in de­ze stad, op dit po­di­um? De moord op bur­ge­mees­ter Pa­wel Ada­mo­wicz van Gdansk tij­dens de slot­show van het Groot Or­kest raakt het li­be­ra­le Po­len diep.

KAZIMIERZ DOLNY I Dui­zen­den in­wo­ners van Gdansk heb­ben af­scheid ge­no­men van Pa­wel Ada­mo­wicz. Voor het rouw­re­gis­ter ston­den de men­sen van ’s och­tends rij­en dik. Een laat­ste groet bren­gen, kon tij­dens een rond­rit met de kist door het stads­cen­trum. Van­daag, za­ter­dag, vindt in de Ma­ria­ba­si­liek de be­gra­fe­nis­dienst plaats. Een lang­ge­rekt af­scheid, maar nog steeds on­vol­doen­de om Po­len in het rei­ne te bren­gen met de moord.

In 1998 werd Ada­mo­wicz op am­per 33­ja­ri­ge leef­tijd bur­ge­mees­ter van Gdansk. Hij zou vijf keer op rij (in Po­len du­ren lo­ka­le le­gis­la­tu­ren vier en van­af nu vijf jaar) her­ko­zen wor­den. Bij de lo­ka­le ver­kie­zin­gen van ok­to­ber vo­rig jaar haal­de hij vlot 65 pro­cent.

Ada­mo­wicz was lan­ge tijd een boeg­beeld van het li­be­ra­le Bur­ger­plat­form. La­ter werd hij on­af­han­ke­lijk, maar zijn li­be­ra­le in­borst bleef hij trouw. Vo­rig jaar stap­te hij mee in de Gay Pri­de Pa­ra­de in zijn stad. Hij was fe­mi­nist, kant­te zich te­gen de be­moei­e­nis van de re­ge­ring met de rech­ter­lij­ke macht en vond dat Po­len cle­men­tie moest be­to­nen voor im­mi­gran­ten, ook uit de mos­lim­we­reld. In al­les was hij het te­gen­deel van re­ge­rings­par­tij Recht en Recht­vaar­dig­heid.

Grauw werd hip

On­der Ada­mo­wicz’ be­wind ver­vel­de Gdansk van een grau­we stad die af­han­ke­lijk was van de kwak­ke­len­de scheeps­werf tot een hip­pe plek met start­ups, een toe­ris­tisch topaan­bod in het ou­de stads­ge­deel­te en langs de Bal­ti­sche kust, en stij­gen­de vast­goed­prij­zen. In el­ke ran­king voor ‘meest leef­ba­re stad in Po­len’ kaapt Gdansk goud of zil­ver weg.

Mi­as­to wol­nos­ci, Stad van de vrij­heid, is het pre­di­caat dat Gdansk claimt. Op de Len­in­scheeps­werf in de stad be­gon­nen in 1980 on­der lei­ding van Lech Wa­le­sa de sta­kin­gen die tien jaar la­ter tot de val van het com­mu­nis­me zou­den lei­den. Zelfs tij­dens het naar­gees­ti­ge com­mu­nis­me stond in Gdansk de deur naar de over­zee­se vrij­heid al­tijd op een kier. Tij­dens het in­ter­bel­lum was Dan­zig be­kend als Frei­stadt. En nog eer­der, in de mid­del­eeu­wen, was het een Han­ze­stad en een aan­trek­kings­pool voor ta­lent uit de La­ge Lan­den.

De moord heeft het ima­go van de Stad van de vrij­heid be­zoe­deld. ‘Een moord­aan­slag! En nog wel hier, in Gdansk!’, klinkt het in straat­in­ter­views. Zulk ge­weld ver­wacht je eer­der in de zui­de­lij­ke stad Kiel­ce, bij­ge­

© ap

In het in die­pe rouw on­der­ge­dom­pel­de Gdansk to­nen men­sen hun lief­de voor de ver­moor­de bur­ge­mees­ter

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.