Hoe de Fran­se ge­le hes­jes ge­ïn­doc­tri­neerd wor­den

Vóór ze ac­tief wer­den, was po­li­tiek ver van hun bed. Nu wor­den de ‘gi­lets jau­nes’ over­spoeld door ex­treem­recht­se, an­ti­de­mo­cra­ti­sche pro­pa­gan­da.

De Standaard - - Buitenland -

BRUS­SEL I Fa­ce­book heeft een cru­ci­a­le rol ge­speeld in het suc­ces, maar voor­al in de ra­di­ca­li­se­ring van de ge­le hes­jes. Via het so­ci­a­le net­werk raak­te de be­we­ging in ex­treem­rechts vaar­wa­ter. Dat con­clu­deert een on­der­zoek dat de­ze week ge­pu­bli­ceerd werd door de Fon­da­ti­on Jean Jaurès, een pro­gres­sief stu­die­ en ac­tie­cen­trum dat in 1992 werd op­ge­richt door de ge­we­zen so­ci­a­lis­ti­sche pre­mier Pier­re Mau­roy, die voor­zit­ter bleef tot aan zijn dood in 2013.

De te­rech­te so­ci­a­le be­kom­mer­nis­sen uit de be­gin­pe­ri­o­de – zo­als de ho­ge brand­stof­prij­zen – zijn he­le­maal weg­ge­drukt, stelt het rap­port En im­mersi­on nu­mé­ri­que avec les ‘gi­lets jau­nes’ vast. Van­daag gaat het om de eind­strijd te­gen pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron en de de­mo­cra­ti­sche in­stel­lin­gen.

De ra­di­ca­li­se­ring wordt aan­ge­dre­ven door de ma­nier waar­op Fa­ce­book werkt: de ‘posts’ die de Le­den van de mees­te re­ac­ties op­roe­pen, wor­den au­to­ma­tisch bo­ven­aan ge­plaatst. Om­dat de meest vi­ru­len­te en meest spec­ta­cu­lai­re ‘posts’ ook de mees­te com­men­ta­ren uit­lok­ken, zijn het die be­rich­ten die de ge­le hes­jes te zien krij­gen als ze zich op Fa­ce­book aan­mel­den. Zo sla­gen de meest ex­tre­mis­ti­sche le­den van de Fa­ce­book­groe­pen er­in om het de­bat te do­mi­ne­ren, stelt de au­teur van het rap­port, jour­na­list Roman Born­stein van de open­ba­re om­ roep Fran­ce Cul­tu­re.

De be­we­ging houdt staan­de dat ze lei­der­loos is. Maar, zo­als het rap­port zegt: ‘Al­le ge­le hes­jes zijn ge­lijk, maar som­mi­ge zijn ge­lij­ker dan an­de­ren’. De twee meest in­vloed­rij­ke voor­man­nen blij­ken vracht­wa­gen­chauf­feur Éric Drou­et en Maxi­me Ni­col­le te zijn.

‘Li­kes’ voor Le Pen

Een beeld van bei­de lei­ders kan wor­den sa­men­ge­puz­zeld aan de hand van hun ou­de Fa­ce­book­posts. Die heb­ben ze in­mid­dels ge­wist, maar niet voor de link­se krant Li­bé­ra­ti­on ze had be­stu­deerd. Voor de zacht pra­ten­de, ogen­schijn­lijk kal­me Drou­et blijkt daar­uit een vi­ru­len­te af­keer van pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron en een vast­be­ra­den­heid om de re­ge­ring om­ver te wer­pen. Al laat hij zel­den het ach­ter­ste van zijn tong zien, toch spreekt er een fel­le te­ ka­pen de ac­ties van de ‘gi­lets jau­nes’. gen­stand te­gen im­mi­gra­tie uit.

Ni­col­le laaft zich dan weer aan recht­se com­plot­the­o­rie­ën. Zo heeft hij weet van een net­werk van su­per­rij­ke pe­do­fie­len die met de ze­gen van de staat en de me­dia han­del voe­ren in kin­de­ren.

Jour­na­list Born­stein ci­teert te­vens een reeks be­wus­te ‘li­kes’ die bei­den sinds 2015 toe­ken­den aan Ma­ri­ne Le Pen en Vla­di­mir Poe­tin. ‘Ze­ker op dit ogen­blik wordt de be­we­ging aan­ge­stuurd door sym­pa­thi­san­ten van ex­treem­rechts.’

Het rap­port maakt een soort­ge­lijk pro­fiel op van de min­der be­ken­de, re­gi­o­na­le lei­ders van de hes­jes. Ook bij ve­le van hen vond de au­teur een af­keer van Macron, ho­mo­sek­su­e­len en mi­gran­ten. Niets van dat al­les blijkt in de ogen van de hes­jes aan­stoot­ge­vend te zijn.

De door­snee ge­le hes­jes stam­men ze­ker niet al­le­maal uit een ex­treem­rechts mi­li­eu, maar als groep zijn ze daar wel te­recht­ge­ko­men. Zo­dra ie­mand lid wordt van Fa­ce­book­groep, is 80 pro­cent van de be­rich­ten op zijn tijd­lijn af­kom­stig van de groep. Bui­ten de ac­tu­a­li­teit van de hes­jes lijkt er niets meer te be­staan. In zijn pa­ral­lel­le wer­ke­lijk­heid wordt dat lid ver­sto­ken van an­ders­lui­den­de me­nin­gen, van con­tro­leer­ba­re fei­ten en van ra­ti­o­ne­le ar­gu­men­ten.

In­ter­net ver­geet niet

Het gaat niet om een on­be­dui­dend hand­vol. De tel­ler van de groot­ste Fa­ce­book­groep staat op 2,7 mil­joen le­den. Voor ze lid wer­den van een ge­le hes­jes­groep zet­ten de mees­te ge­wo­ne le­den en­kel foto’s van hun va­kan­ties, hun kin­de­ren of hun huis­die­ren op het net­werk. Als lid van die groe­pen ont­hul­len ze nu de bron van hun woe­de en frus­tra­tie – klaar om door Fa­ce­book in pas­kla­re da­ta te wor­den ge­go­ten en ver­kocht aan po­li­tie­ke ac­to­ren die een nieu­we tran­che kie­zers voor hun kar wil­len span­nen.

Dat is wel­licht de be­lang­rijk­ste er­fe­nis van de be­we­ging, be­sluit Born­stein. De be­zet­ting van de ro­ton­des zal niet blij­ven du­ren, maar de ge­le hes­jes heb­ben hun ge­ge­vens op het in­ter­net ach­ter­ge­la­ten. En het in­ter­net ver­geet niet. (esn)

Fa­ce­book heeft vol­gens het rap­port een gro­te rol ge­speeld in de ra­di­ca­li­se­ring van de ge­le hes­jes

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.