Con­trast met ‘na­ti­o­naal de­bat’

De Standaard - - Buitenland -

De stand­pun­ten die de ge­le hes­jes on­li­ne ver­kon­di­gen, zijn in­der­daad erg ex­treem­rechts van in­spi­ra­tie, zegt pro­fes­sor Fre­de­rik Dhondt van de Vrije Uni­ver­si­teit Brus­sel. ‘Maar ze con­tras­te­ren fel met de ei­sen die op de ge­meen­te­hui­zen wer­den bin­nen­ge­bracht in het raam van het ‘‘na­ti­o­na­le de­bat” dat pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron lan­ceer­de.’

Daar heb­ben de meer tra­di­ti­o­ne­le so­ci­aal­eco­no­mi­sche ver­zuch­tin­gen de bo­ven­hand en is er geen spoor van de iden­ti­tai­re the­ma’s van ex­treem­rechts. ‘Er is dui­de­lijk een groot ver­schil tus­sen wat op het ter­rein ge­beurt en wat in de Fa­ce­book­groe­pen wordt ver­kon­digd.’

Het ge­vaar be­staat dat het gif van het in­ter­net zich ver­spreidt in de sa­men­le­ving. Maar Dhondt is er­van over­tuigd dat de over­gro­te meer­der­heid van de Fran­sen in­tel­lec­tu­eel weer­baar is te­gen der­ge­lijk com­plot­den­ken, dank­zij op­voe­ding en on­der­wijs. (esn)

© Hans Lu­cas

Fran­se iden­ti­tai­re be­we­ging

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.