Hum­be­ke­na­ren ho­pen op snel­le komst veer­pont

De Standaard - - Regio - JORIS HERPOL

Nu be­kend is dat de brug aan 't Sas in Hum­beek tot vier maan­den af­ge­slo­ten zal blij­ven, ho­pen heel wat be­wo­ners en han­de­laars dat er een veer­pont komt.

HUM­BEEK I De brug aan ’t Sas ligt he­le­maal uit ba­lans door de klap van het schip dat er don­der­dag te­gen­aan is ge­va­ren.

Be­doe­ling is om de brug zo snel mo­ge­lijk te kun­nen op­ha­len, zo­dat het scheep­vaart­ver­keer er weer mo­ge­lijk wordt. Het is nu al dui­de­lijk dat het nog maan­den zal du­ren voor er op­nieuw weg­ver­keer over de brug kan rij­den.

Vijf­tig jaar Ka­naal­brug

Vo­ri­ge zo­mer was de brug nog hét the­ma van de Ka­naal­fees­ten met de 41ste ‘Var­kens­markt’. Voor­zit­ter An­dré Van Laer van Hum­beek Sas Events or­ga­ni­seer­de toen met heel wat vrij­wil­li­gers een op­mer­ke­lij­ke fo­to­ten­toon­stel­ling met als the­ma ‘Vijf­tig jaar Ka­naal­brug’.

‘Van­daag schrij­ven we hier jam­mer ge­noeg op­nieuw ge­schie­de­nis’, zegt Van Laer. ‘Het is niet de eer­ste keer dat de brug on­bruik­baar is. Zo­wel in de Eer­ste als in de Twee­de We­reld­oor­log is de brug van Hum­beek Sas op­ge­bla­zen, en daar­na weer op­ge­bouwd. In 1968 wer­den Hum­beek ‘lin­ker­’ en ‘rech­ter­oe­ver’ op­nieuw her­e­nigd.’

Het duur­de tot 1999 voor er weer gro­te wer­ken aan de brug no­dig wa­ren.

‘Toen heb­ben ze twee maan­den aan de brug ge­werkt en was er een veer­dienst’, zegt Van Laer.

‘Nu, twin­tig jaar la­ter, is de brug door een bot­sing op­nieuw af­ge­slo­ten. We moe­ten 2019 he­laas ook als ramp­jaar op­ne­men in de ge­schie­de­nis van on­ze brug.’

De eco­no­mi­sche scha­de zal vol­gens Van Laer groot zijn. ‘De han­de­laars ver­lie­zen de helft van hun cli­ën­teel, dat aan de an­de­re kant van de brug woont. De om­lei­ding is ze­ker te ver voor wie te voet of met de fiets bood­schap­pen doet.’

‘Het lo­ka­le weg­ver­keer moet om­rij­den via de Ver­bran­de Brug (Grim­ber­gen) of de Jan Bo­gaerts­brug in Ka­pel­le­op­den­Bos. De lo­ka­le han­de­laars zul­len so­wie­so klan­ten ver­lie­zen door­dat ze min­der vlot be­reik­baar zijn. Er moet drin­gend een veer­pont ko­men’, zegt Van Laer.

‘We zoe­ken op­los­sin­gen om de hin­der voor de om­wo­nen­den, be­drij­ven en han­de­laars te be­per­ken en de be­reik­baar­heid van de han­ de­laars zo veel mo­ge­lijk te waar­bor­gen’, zegt bur­ge­mees­ter Chris Sel­le­slagh (Open VLD).

Pen­del­bus

Het be­stuur wil graag een veer­pont la­ten in­zet­ten voor fiet­sers en voet­gan­gers. ‘Het in­leg­gen van zo'n veer­pont is even­wel geen evi­den­tie, want er zijn maar wei­nig aan­bie­ders’, zegt Sel­le­slagh.

‘De Vlaam­se Wa­ter­weg heeft be­loofd zijn ui­ter­ste best te doen om een veer­pont te vin­den.’

Dat zal nog even du­ren, want er is er niet met­een één be­schik­baar. Bo­ven­dien moe­ten er dan ook wer­ken ge­beu­ren om een vei­li­ge op­ en af­stap­plaats te cre­ë­ren langs bei­de oe­vers, want nu staan er ho­ge ba­lus­tra­des.

Het ge­meen­te­be­stuur van Grim­ber­gen kon­dig­de wel aan een pen­del­bus te zul­len in­leg­gen die zwak­ke weg­ge­brui­kers via de Ver­bran­de Brug in de twee rich­tin­gen naar de over­kant van het ka­naal zal bren­gen, in af­wach­ting van een veer­pont.

© Fotocollectie: An­dré Van Laer.

Reus Cha­rel van Den Over­zet werd in 1999 nog met de veer­pont ver­voerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.