Ver­e­ni­gin­gen blij­ven te­gen me­ga­ge­van­ge­nis ge­kant

Ver­schil­len­de ver­e­ni­gin­gen heb­ben nog­maals hun af­keer voor de ge­van­ge­nis in Ha­ren uit­ge­spro­ken. Ze be­na­druk­ken het ne­ga­tief ad­vies van de au­di­teur van de Raad van Sta­te.

De Standaard - - Regio -

HA­REN I De au­di­teur van de Raad van Sta­te gaf eind no­vem­ber al een ne­ga­tief ad­vies te­gen de komst van de me­ga­ge­van­ge­nis in Ha­ren.

Dat be­te­kent dat de mi­li­eu­en ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning toe­ge­kend aan Ca­fas­so, dat ver­ant­woor­de­lijk is voor de fi­nan­cie­ring, bouw en het be­heer van de ge­van­ge­nis, ge­an­nu­leerd kan wor­den. Dat wil­den de te­gen­stan­ders van de me­ga­ge­van­ge­nis vrij­dag nog­maals be­na­druk­ken.

‘We von­den dat te­rug­hou­dend­heid no­dig is voor het voe­ren van het de­bat, maar we stel­len vast dat de te­gen­par­tij on­ze te­rug­hou­dend­heid ge­bruikt om de prin­ci­pes van de de­mo­cra­tie met voe­ten te tre­den en de ge­van­ge­nis in Ha­ren voor te stel­len als­of die er al is’, zegt Lau­rent Moulin van het Co­mi­té de Ha­ren. ‘Daar­om heb­ben we be­slo­ten over het dos­sier te com­mu­ni­ce­ren.’

‘Zo stel­de Ca­fas­so dat de bouw van de ge­van­ge­nis al eind de­ze maand zou kun­nen be­gin­nen, nog voor er een de­fi­ni­tie­ve uit­spraak van de Raad van Sta­te zal zijn’, zegt Moulin.

‘We wil­len voor­al ver­mij­den dat eens de wer­ken zijn ge­start het ar­gu­ment op ta­fel wordt ge­legd dat al­les af­bre­ken te duur zou zijn. Op die ma­nier zou er weer een ma­nier ge­von­den wor­den om de wet­ten te om­zei­len. We wil­len ook dat de po­li­ti­ci hun ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men in de­ze zaak.’

On­der­tus­sen zijn de voor­be­rei­den­de wer­ken aan de ge­van­ge­nis al vol­op be­zig. ‘We zijn op de hoogte van het ne­ga­tief ad­ vies, maar de ver­gun­nin­gen die we mo­men­teel heb­ben, zijn uit­voer­baar, dus de werk­zaam­he­den blij­ven door­gaan’, zegt Johan Van­der­borght van de Re­gie der Ge­bou­wen.

‘De grond­werk­zaam­he­den zijn in no­vem­ber van vo­rig jaar be­gon­nen, maar we mer­ken dat er meer bo­dem­ver­ont­rei­ni­ging is dan ge­dacht. Er is na­me­lijk as­best te­rug­ge­von­den’, zegt Van­der­borght. ‘Het ein­de van de grond­wer­ken is ge­pland voor april, waar­na er met de fun­de­rin­gen kan wor­den be­gon­nen. Het ein­de van de werk­zaam­he­den is voor 2022 ge­pland.’

‘We wach­ten ui­ter­aard af hoe de Raad van Sta­te zich zal uit­spre­ken, maar we heb­ben er ver­trou­wen in dat dat gun­stig zal zijn en de werf ge­woon ver­der kan lo­pen’, zegt Van­der­borght. (amg)

‘We wil­len ver­mij­den dat het ar­gu­ment op ta­fel wordt ge­legd dat al­les af­bre­ken te duur zou zijn’

LAU­RENT MOULIN Ac­tie­co­mi­té

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.