Steeds meer men­sen ont­dek­ken KomPas­kaart in Hal­le

762 Hal­le­na­ren zijn hou­der van een KomPas­kaart. Steeds meer ge­zin­nen in ar­moe­de ont­dek­ken het po­si­tie­ve ef­fect van die spe­ci­a­le pas.

De Standaard - - Regio - INGRID DEPRAETERE

kun­nen dank­zij kaart naar de sport­club, jeugd­be­we­ging of het zwem­bad

HAL­LE I Het aan­tal Hal­le­na­ren met een KomPas­kaart is het af­ge­lo­pen jaar met 40 pro­cent ge­ste­gen. ‘Wie een Kom­Pas heeft, krijgt 75 pro­cent kor­ting op de deel­na­me aan ac­ti­vi­tei­ten of op lid­gel­den van ver­e­ni­gin­gen die zich mee ach­ter dit so­ci­a­le ini­ti­a­tief scha­ren’, zegt Chris­top­he Mer­ckx.

‘Kort­om, wan­neer ge­zin­nen in ar­moe­de voor een vier­de van de prijs naar de voet­bal­club kun­nen, op kamp met de scouts of chi­ro, naar het zwem­bad of naar een voor­stel­ling in cul­tuur­cen­trum 't Von­del, dan kun­nen die ge­zin­nen ook eens aan vrije­tijds­in­vul­ling doen.’ De ver­e­ni­gin­gen die kor­tin­gen bie­den aan Kom­Pas­hou­ders hiel­den een net­werk­mo­ment op de ijs­pis­te.©

‘Vrije­tijds­be­ste­ding ver­hoogt hun wel­zijn en het zich goed voe­len in hun vel. Daar heeft ie­der­een uit­ein­de­lijk baat bij, want arm zijn is meer dan lou­ter een fi­nan­ci­eel ver­haal. Het is ook een ver­

haal van uit­slui­ting, om­dat men­sen in ar­moe­de vaak niet mee kun­nen op uit­stap of te wei­nig geld heb­ben om lid te wor­den van een ver­e­ni­ging. De Kom­Pas kan hier een duw­tje in de rug ge­ven’,

Steeds be­ken­der

Van­waar nu de spec­ta­cu­lai­re stij­ging het af­ge­lo­pen jaar? ‘Sinds 2011 is het aan­tal hou­ders van een Kom­Pas ge­sta­dig ge­groeid’, zegt Jan De Win­ne, di­rec­teur van de stad Hal­le. ‘Dat heeft te ma­ken met het feit dat de kor­tings­pas steeds be­ken­der wordt en men­sen de Kom­Pas ook echt gaan ge­brui­ken. Ook het aan­tal or­ga­ni­sa­ties en ver­e­ni­gin­gen waar men kor­ting kan krij­gen, groeit elk jaar. Mo­men­teel zijn er al 55 ver­e­ni­gin­gen in de boot ge­stapt.’

‘Het gaat so­wie­so om ge­zin­nen in ar­moe­de, maar waar­voor ze hun Kom­Pas ge­brui­ken, hangt sterk af van per­soon­lij­ke in­te­res­ses’, zegt De Win­ne. ‘De Kom­Pas wordt het vaakst ge­bruikt voor een be­zoek aan het zwem­bad, voor­stel­lin­gen in 't Von­del en lid­gel­den van ver­e­ni­gin­gen.’

Er zijn nog steeds heel veel Hal­ le­na­ren die de kor­tings­pas niet ge­brui­ken, al­hoe­wel ze er recht op heb­ben. Daar­om wil­len we de Kom­Pas nog be­ken­der ma­ken bij ge­brui­kers, maar ook bij ver­e­ni­gin­gen, om er nog meer over de streep te ha­len’, zegt De Win­ne.

‘We be­kij­ken ook of we on­ze Kom­Pas niet kun­nen kop­pe­len aan de Uit­pas die op ver­schil­len­de plaat­sen in Vlaan­de­ren gang­baar is. Zo zou­den ge­zin­nen in ar­moe­de uit Hal­le op nog meer plek­ken bui­ten Hal­le ook te­recht­kun­nen.’

JAN DE WIN­NE Di­rec­teur van de stad Hal­le

Idh

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.