Sint-An­na, pa­troon­hei­li­ge van de

Een schrij­nend ge­brek aan glo­ba­le vi­sie rond de toe­komst van ker­ken. Dat is wat de ste­de­lij­ke en de Vlaam­se over­he­den ver­wijt.

De Standaard - - Opinie & Analyse -

Het is niet dat er geen know­how be­staat over de toe­komst van ker­ken. Een paar jaar ge­le­den werd het pro­ject­bu­reau Her­be­stem­ming Ker­ken op­ge­richt. Veel volk was daar­bij be­trok­ken: de mi­nis­ter­pre­si­dent en een rist Vlaam­se mi­nis­ters, maar ook de Ver­e­ni­ging van Vlaam­se Ste­den en Ge­meen­ten, het Team Vlaams Bouw­mees­ter én het Cen­trum voor Re­li­gi­eu­ze Kunst en Cultuur. De werk­wij­ze is een­vou­dig. Ste­den, ge­meen­ten en kerk­be­stu­ren kun­nen een be­roep doen op be­ge­lei­ding bij een haal­baar­heids­on­der­zoek voor de her­be­stem­ming van een pa­ro­chie­kerk. Een pro­ject­be­ge­lei­der en ont­werp­bu­reau ko­men ter plaat­se en sa­men met een lo­ka­le pro­ject­groep wordt een bud­get­tair be­cij­ferd voor­stel uit­ge­werkt. Achil­les­pees: het haal­baar­heids­on­der­zoek wordt be­steld. Wan­neer de be­stu­ren hun gang gaan, heeft het pro­ject­bu­reau niets te zeg­gen.

De her­be­stem­ming van de SintAn­na­kerk tot ‘(wijn)markt’ zit om ve­ler­lei re­de­nen fout. Het il­lu­streert nog maar eens dat er geen glo­ba­le vi­sie be­staat over de her­be­stem­ming van ont­wij­de kerk­ge­bou­wen. Kerk­ge­bou­wen zijn ‘ge­meen­goed’, kroon­ju­we­len van de com­mons. Pro­fi­leer­de Gent zich niet als stad van de com­mons?

Dat Gent het ge­bouw ver­koopt, komt voort uit een krui­de­niers­men­ta­li­teit. Daar ra­ken we een an­der pro­bleem. De om­scha­ke­ling van kerk­ge­bou­wen voor ere­dien­sten naar se­cu­lie­re pu­blie­ke ruim­tes kost han­den­vol geld. In prin­ci­pe sub­si­di­eert de Vlaam­se over­heid de re­no­va­tie van mo­nu­men­ten. Maar veel ker­ken sme­ken om zorg. Nie­mand maakt een ran­king, legt pri­o­ri­tei­ten, be­re­kent de to­taal­kos­ten. Geen cre­a­tie­ve ve­hi­kels als een soort he­ri­ta­ge shel­ter waar, ana­loog aan de taxs­hel­ KOEN

VAN SYNGHEL

Wie? Schrijft voor de­ze krant over he­den­daag­se ar­chi­tec­tuur en is do­cent ar­chi­tec­tuur­kri­tiek aan de KU Leu­ven. Wat? Je kunt kerk­ge­bou­wen zo­als de Gent­se Sint­An­na be­ter ge­deel­te­lijk trans­for­me­ren tot co­lum­ba­ria, in plaats van er een (wijn)markt van te ma­ken. ter voor film, be­las­ting­vrij in kan wor­den ge­ïn­ves­teerd.

Heim­wee en ver­lan­gen

Er is geen geld, niet op ge­meen­te­lijk, niet op Vlaams ni­veau. Dus wordt het pro­bleem in stuk­jes ge­ hakt en gaat kerk na kerk voor de bijl, zo­als het Vlaam­se land­schap stuk­je bij beet­je wordt weg­ge­vre­ten. Gent is een fie­re his­to­ri­sche kunst­stad. Maar als een arm­las­ti­ge, door een deur­waar­der op­ge­jaag­de drom­mel, ziet Gent de kunst­his­to­ri­sche waar­de van ‘Sint­An­na ver­zoent ar­chi­tec­tuur en toe­ge­pas­te kunst, le­ven en dood.’ Sint­An­na niet.

Na een wed­strijd­ron­de voor ‘ge­ïn­te­greer­de teams’ van in­ves­teer­ders én ont­wer­pers on­der­han­del­de de stad met Del­hai­ze. De ar­chi­tect kreeg een fi­gu­ran­ten­rol wan­neer de dis­cus­sie over cen­ten ging in plaats

© fvv

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.