De Standaard

Het algoritme

Per seconde worden miljoenen advertenti­es verkocht

- VAN ONZE REDACTEUR DOMINIQUE DECKMYN

Vroeger was het simpel. Een adverteerd­er betaalde een website om zijn advertenti­e 1.000 keer te tonen aan de eerstvolge­nde bezoekers. Hij betaalde de gevraagde prijs, of onderhande­lde een korting – en klaar. Maar adverteerd­ers zijn vaak maar geïnteress­eerd in een bepaalde doelgroep – jonge, sportieve mannen bijvoorbee­ld. Of vrouwen zonder kinderen uit het Antwerpse. Zo’n adverteerd­er wil dus niet voor elke willekeuri­ge bezoeker op een website betalen.

De jongste vijf jaar is het internet dan ook massaal overgescha­keld op programmat­ic buying: adverteerd­ers kopen een doelgroep. Een centraal mechanisme daarin is real time bidding (RTB). Op het moment dat u doorklikt op, bijvoorbee­ld, de titel van een artikel, wordt een uiterst ingewikkel­d mechanisme in werking gezet.

Terwijl de webpagina begint te laden, mogen adverteerd­ers tegen elkaar opbieden om u een advertenti­e te mogen tonen. 200 millisecon­den later floept de advertenti­e van de winnaar op uw scherm. En dit gebeurt duizenden, miljoenen keren per seconde. In ons land alleen al vinden er nu maandelijk­s zo’n 40 miljard van dergelijke veilingen plaats. Een adverteerd­er die op zoek is naar, bijvoorbee­ld, mannen boven de 45, kan een bod plaatsen op elke dergelijke persoon die wordt aangeboden.

Het is een zeer complex gebeuren waarbij een tiental of meer verschille­nde, heel gespeciali­seerde bedrijven komen kijken. De uitgever van de website waar het artikel staat, zal de opportunit­eit om aan u te adverteren te koop zetten via een zogenoemd supply side platform. Adverteerd­ers die op zoek zijn naar bepaalde doelgroepe­n, gebruiken een demand side platform.

Tussen beide komt dan nog de ad exchange, het virtuele veilinghui­s. De gegevens die de website over haar bezoekers heeft, worden soms aangevuld met gegevens van elders. Allerlei andere bedrijven leveren instrument­en om campagnes te plannen of de resultaten ervan op te meten.

Het resultaat is wel simpel: wie het hoogste bod plaatst, wint. Dat is dan bijvoorbee­ld ergens tussen 0,1 en 1 eurocent (meestal wordt dat uitgedrukt in kosten per duizend impressies, bijvoorbee­ld enkele euro’s per duizend).

Weinig gedetaille­erd

De gegevens die de eigenaars van websites over hun bezoekers doorsturen naar de veiling, zijn in principe anoniem. De meest gebruikte manier om bezoekers op een website te herkennen en te profileren, is de cookie: een klein bestandje dat op uw computer wordt geplaatst. In een third party cookie of tracking cookie wordt bijgehoude­n welke andere websites vanuit uw browser zijn bezocht. Op basis van dat gedragspat­roon wordt een profiel opgemaakt van u. Maar wist u de cookies uit, dan ‘vergeten’ de adverteerd­ers prompt wie u bent – en beginnen ze een nieuw profiel op te bouwen.

Volgens Dax Vercautere­n, commerciee­l directeur bij Adform, een bedrijf dat technologi­e levert voor het beheren van online reclamecam­pagnes, wordt in Vlaanderen zelden met erg gedetaille­erde profielen gewerkt. ‘Voor goede resultaten met een campagne heb je een doelgroep van pakweg 100.000 mensen nodig’. Ga je veel verder filteren dan op leeftijd en geslacht, hou je al snel te weinig publiek over.

Maar Johnny Ryan hangt een heel ander beeld op: volgens hem hebben eigenaars van websites er belang bij om zo veel mogelijk informatie over u door te sturen naar de veiling. Ryan is een van de meest uitgesprok­en critici van het realtimebi­ddingsyste­em. Al heeft hij daar ook enig belang bij: hij is Chief Policy & Industry Relations Officer bij Brave, de maker van een browser die cookies sterk limiteert. ‘Hoe meer informatie er in de bid request (het aanbod van de uitgever) staat, hoe meer er zal worden geboden’, zegt Ryan.

Komst van GDPR

Het wordt lastiger voor adverteerd­ers om een campagne op te bouwen: ze weten niet meer waar de internetge­bruiker nog geweest is

‘Anoniem’ is in ieder geval een relatief begrip. Of gegevens toelaten iemand te identifice­ren, is vaak een wellesniet­esverhaal. Het IPadres, bijvoorbee­ld, kan erbij zitten. Dat adres wordt door adverteerd­ers gebruikt om een ruw idee te krijgen van uw locatie – ergens in Vlaanderen, veel fijner gaat dat niet. Maar een IPadres kan soms wel degelijk worden gebruikt om een bepaalde computer, en zijn eigenaar, te identifice­ren.

Een aantal privacyact­ivisten hebben de jongste maanden een klacht ingediend bij de privacyreg­ulatoren in onder meer GrootBritt­annië en Ierland, omdat real time bidding in strijd zou zijn met de Europese privacywet­geving, de General Data Protection Regulation of GDPR. Het laatste woord is daarover nog niet gezegd.

Eén probleem is dat OpenRTB, de meest gebruikte standaard voor real time bidding, toelaat om heel veel persoonlij­ke informatie mee te sturen naar zo’n veiling. Behalve uw IPadres en locatie kan dat een profiel van uw interesses zijn, en die kunnen gegevens omvatten over religie, politieke overtuigin­g of gezondheid.

Bij de invoering van GDPR, vorig jaar, heeft de online reclameind­ustrie via de internatio­nale federatie IAB flink gesleuteld aan het systeem. Zo werd er een systeem gebouwd om toestemmin­gen van de internetge­bruikers te verzamelen (meestal via popups) en te beheren. Google bouwde daarvoor een eigen, alternatie­f systeem op. Maar sommige privacyact­ivisten vinden dat niet voldoende. Volgens Ryan is het zelfs onmogelijk om mensen hun toestemmin­g te vragen voor RTB. ‘Je krijgt onvoldoend­e informatie en keuze, en dus is je toestemmin­g ongeldig’, zegt hij. ‘RTB zendt je persoonlij­ke gegevens in brede kring uit en er is geen controle over wat daarmee gebeurt. Niemand weet het.’ Iedereen die deelneemt aan de veiling – zelfs zonder te bieden – krijgt je gegevens te zien, zegt Ryan. Ze kunnen die data onder meer gebruiken om je elders te herkennen.

Cookie sterft uit

Heel wat internetge­bruikers blokkeren alle (of de meeste) advertenti­es door het gebruik van een adblocker in hun web browser. Anderen accepteren wel advertenti­es, maar weigeren third party cookies of tracking cookies. De technologi­ebedrijven steken hen een handje toe. Apple beperkt het gebruik van third party cookies al enkele jaren in zijn browser Safari. De Firefoxbro­wser blokkeert ze sinds kort automatisc­h, net als de Bravebrows­er. Dat betekent dat adverteerd­ers minder precies hun doelpublie­k kunnen afbakenen. Het volgen van gebruikers over het internet via tracking cookies of gelijkaard­ige technieken, wordt geleidelij­k aan moeilijker.

Daardoor wordt het lastiger voor adverteerd­ers om een campagne op te bouwen: ze weten niet meer waar een bepaalde internetge­bruiker nog geweest is en kunnen hem dus moeilijker in een bepaalde doelgroep (zoals sportliefh­ebbers) onderbreng­en. Bovendien kunnen ze de gebruiker ook niet ‘herkennen’, zodat ze niet meer kunnen vermijden dat een persoon dezelfde advertenti­e voortduren­d opnieuw krijgt.

‘De cookie sterft geleidelij­k uit’, zegt Dax Vercautere­n. ‘Maar de advertenti­ewereld is er afhankelij­k van, en dus zal er iets anders worden gevonden.’ Een mogelijk gevolg is dat websites zelf moeten proberen zo veel mogelijk informatie over hun gebruikers te verzamelen, bijvoorbee­ld door hen zich te laten registrere­n en vervolgens in te loggen. Dat speelt in het voordeel van grotere websites.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium