Laag­ste mi­ni­mum­lo­nen in Eu­ro­pa moe­ten ho­ger

De Com­mis­sie lan­ceert over­leg met so­ci­a­le part­ners om de laag­ste mi­ni­mum­lo­nen in de EU op te trek­ken. ‘Wer­ken moet een waar­dig le­ven ga­ran­de­ren.’

De Standaard - - Vooran - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR BART BEIRLANT

Het is de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie me­nens om de er­fe­nis van Ma­ri­an­ne Thys­sen in re­a­li­teit om te zet­ten. Als com­mis­sa­ris van So­ci­a­le Za­ken was de goed­keu­ring van de Eu­ro­pe­se pij­ler van so­ci­a­le rech­ten een van haar gro­te ver­we­zen­lij­kin­gen. Die pij­ler, die Eu­ro­pa so­ci­a­ler moet ma­ken, for­mu­leert twin­tig fun­da­men­te­le prin­ci­pes in­za­ke toe­gang tot de ar­beids­markt, bil­lij­ke ar­beids­voor­waar­den en so­ci­a­le be­scher­ming. ‘Be­gin 2021 zul­len we een ac­tie­plan voor­stel­len dat de rech­ten en prin­ci­pes van de pij­ler in de prak­tijk brengt’, zegt Thys­sens op­vol­ger, de Luxem­bur­ger Ni­co­las Schmit.

Een fun­da­men­teel ele­ment wordt de in­voe­ring van een eer­lijk Eu­ro­pees mi­ni­mum­in­ko­men – te be­ta­len door na­ti­o­na­le werk­ge­vers. ‘Het gaat niet om het­zelf­de mi­ni­mum­loon voor el­ke ar­bei­der in de Eu­ro­pe­se Unie’, be­na­drukt Schmit. Daar­voor is de EU niet be­voegd. Het is ook niet re­a­lis­tisch, ge­zien de gro­te ver­schil­len. ‘In Bul­ga­rije be­draagt het nu 1,62 eu­ro per uur en in Luxem­burg 11,97 eu­ro’, zegt Eu­ro­par­le­ments­lid Cindy Franssen (CD&V). De Com­mis­sie heeft wel de in­ten­tie om de laag­ste mi­ni­mum­lo­nen op te trek­ken. ‘Als ge­volg van de cri­sis zijn die de jong­ste ja­ren ge­daald’, al­dus Schmit.

Pas in de herfst zal de Com­mis­sie een con­creet voor­stel doen om dat te re­a­li­se­ren, na het over­leg met de so­ci­a­le part­ners. De hoofd­be­doe­ling is om ar­bei­ders een waar­dig le­ven te ga­ran­de­ren. ‘In lid­sta­ten waar geen of zeer la­ge mi­ni­mum­lo­nen gel­den, is de ar­moe­de bij de ar­bei­ders het grootst’, zegt Franssen. ‘Maar die la­ge lo­nen lei­den ook tot on­ge­noe­gen over loon­con­cur­ren­tie en so­ci­a­le dum­ping bin­nen de Eu­ro­pe­se markt. Bo­ven­dien ko­men steeds meer jon­ge­ren in laag­be­taal­de, tij­de­lij­ke ba­nen te­recht, waar­in mi­ni­mum­lo­nen een ver­re droom zijn.’

Voor Bel­gië zal de maat­re­gel wei­nig ver­schil ma­ken, zegt Franssen: ‘Wij heb­ben al een tra­di­tie van on­der­han­de­lin­gen met de so­ci­a­le part­ners. En vol­gens het sta­tis­tisch bu­reau van de EU be­ho­ren we tot de top 4 in­za­ke mi­ni­mum­lo­nen. De im­pact zal voor­al groot zijn voor lan­den als Roe­me­nië, Po­len en Bul­ga­rije.’

De Eu­ro­par­le­ments­le­den van Vlaams Be­lang zijn ge­kant te­gen het ini­ti­a­tief. ‘Eco­no­mi­sche be­voegd­he­den in het al­ge­meen en loon­be­leid in het bij­zon­der zijn vol­gens ons geen Eu­ro­pe­se be­voegd­he­den’, zegt Ge­rolf An­ne­mans. ‘Nu Vlaan­de­ren pro­beert au­to­no­mie te ver­wer­ven over zijn ar­beids­markt en loon­be­leid, is het niet ge­diend met een verdere over­he­ve­ling er­van naar het ano­nie­me Eu­ro­pe­se ni­veau.’

Har­de strijd

Ver­ras­send ge­noeg staan voor­al De­n­e­mar­ken en Zwe­den kri­tisch te­gen­over het plan van de Com­mis­sie. Net als Ita­lië, Oos­ten­rijk, Fin­land en Cy­prus heb­ben zij geen wet­te­lijk ge­re­geld mi­ni­mum­loon. Ze heb­ben niets te­gen een ver­ho­ging er­van in Oost­Eu­ro­pa, maar heb­ben zelf een tra­di­tie waar­bij de lo­nen vast­ge­legd wor­den via over­leg tus­sen werk­ge­vers en vak­bon­den. Ze vre­zen dat Eu­ro­pe­se wet­ge­ving hun mo­del zal on­der­mij­nen. ‘Zij kun­nen hun sys­teem hou­den. We zul­len hen niet ver­plich­ten een wet­te­lijk mi­ni­mum­loon in te voe­ren’, zegt Schmit.

Nu al is dui­de­lijk dat hij een har­de strijd mag ver­wach­ten. ‘Loon­vor­ming ge­beurt het best door so­ci­a­le part­ners op na­ti­o­naal ni­veau’, zegt Mar­kus Bey­er, hoofd van Bu­si­nes­sEu­ro­pe dat de be­drij­ven ver­te­gen­woor­digt op Eu­ro­pees ni­veau. ‘Wij ver­zet­ten ons ten zeer­ste te­gen Eu­ro­pe­se wet­ge­ving in­za­ke mi­ni­mum­lo­nen.’

Voor het Eu­ro­pe­se vak­ver­bond weegt het voor­stel voor­lo­pig dan weer ‘ont­goo­che­lend licht’. Het is niet eens dui­de­lijk of de Com­mis­sie be­voegd is om dit via een richt­lijn (die una­ni­mi­teit vergt) te re­ge­len. Mo­ge­lijk moet ze te­rug­grij­pen naar het Eu­ro­pees se­mes­ter om lan­den aan te spo­ren hun mi­ni­mum­lo­nen op te trek­ken.

‘De im­pact zal voor­al groot zijn voor lan­den als Po­len, Roe­me­nië en Bul­ga­rije’

CINDY FRANSSEN Eu­ro­par­le­ments­lid CD&V

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.