Meer be­wo­ners woon­zorg­cen­tra krij­gen co­ro­na­test

De on­rust in woon­zorg­cen­tra groeit. Er moet meer ge­test wor­den, om een cor­rect zicht te krij­gen hoe­veel be­wo­ners echt met co­vid­19 be­smet zijn.

De Standaard - - Vooran - VAN ON­ZE REDACTRICE VEER­LE BEEL

Voor het eerst heeft de Vlaam­se mi­nis­ter van Wel­zijn, Wouter Be­ke (CD&V), in het Vlaams Par­le­ment be­kend­ge­maakt hoe­veel be­wo­ners van woon­zorg­cen­tra er mo­ge­lijk be­smet zijn met het cor­o­na­vi­rus. Het zijn er 1.266, van wie er 92 naar het zie­ken­huis zijn ge­bracht en 55 over­le­den.

Al­leen die laat­ste twee ge­tal­len zijn on­dub­bel­zin­nig. Hoe­veel be­wo­ners echt be­smet zijn, is on­ze­ker, om­dat lang niet ie­der­een ge­test wordt. Ook wie symp­to­men ver­toont, wordt als co­ron­a­pa­ti­ënt be­schouwd. Je mag de­ze groep dus niet ver­ge­lij­ken met het to­ta­le aan­tal be­ves­tig­de be­smet­tin­gen in Bel­gië (4.937).

‘Van­daag wor­den al­leen die men­sen ge­test die in het zie­ken­huis wor­den op­ge­no­men, net als de zorg­ver­le­ners met koorts’, zegt Mar­got Cloet, de top­vrouw van Zorg­net­Icu­ro. ‘Niet de be­wo­ners van woon­zorg­cen­tra. Wan­neer zij ku­chen, hoes­ten, koorts ma­ken of een an­der symp­toom ver­to­nen, wor­den ze in qua­ran­tai­ne ge­plaatst, on­ge­acht of ze co­vid­19 heb­ben. Wij vra­gen om hen toch te tes­ten. Wij stel­len ook vast dat het aan­tal ver­moe­de­lijk besmet­te be­wo­ners in be­paal­de woon­zorg­cen­tra stijgt. Al­leen door te tes­ten zul­len we een cor­rect zicht krij­gen op de ver­sprei­ding.’

Vi­ro­loog Marc Van Ranst, die deel uit­maakt van het cri­sis­ma­na­ge­ment­team, is het daar vol­mon­dig mee eens. ‘Be­wo­ners tes­ten is no­dig om op een goe­de ma­nier aan “out­break con­trol” te kun­nen doen’, zegt hij. ‘Het is ook haal­baar: het voor­stel ligt op ta­fel en maakt deel uit van de uit­brei­ding van de test­ca­pa­ci­teit, waar we vol­op aan wer­ken. Er zijn dan ter plek­ke men­sen no­dig die de sta­len kun­nen af­ne­men, maar dat valt te re­ge­len. Eerst­daags zal for­meel aan­ge­kon­digd wor­den dat be­wo­ners van woon­zorg­cen­tra tot de pri­o­ri­tair te tes­ten groe­pen be­ho­ren.’

Fe­de­raal mi­nis­ter Phi­lip­pe De Bac­ker (Open VLD), die gis­ter­avond een uit­brei­ding van de test­ca­pa­ci­teit aan­kon­dig­de, rep­te daar­bij nog met geen woord over de woon­zorg­cen­tra.

Te­kort aan ma­te­ri­aal

Directeurs van woon­zorg­cen­tra be­ves­ti­gen dat ze be­wo­ners in qua­ran­tai­ne heb­ben ge­plaatst, die ui­t­ein­de­lijk toch niet be­smet ble­ken met co­vid­19. ‘Als na ze­ven da­gen de symp­to­men ver­dwe­nen zijn, gaan wij er­van uit dat het iets an­ders is ge­weest’, zegt Jan Van­we­zer, di­rec­teur van het wzc De Win­gerd in Leu­ven. ‘Zo heb­ben we al vijf iso­la­ties van be­wo­ners kun­nen stop­zet­ten.’

Bij­ko­men­de be­zorgd­heid bij zo­wat al­le di­rec­ties van woon­zorg­cen­tra, is het te­kort aan be­scher­mings­ma­te­ri­aal. ‘Van­avond komt er ein­de­lijk hand­gel toe. Daar ben ik al da­gen mee be­zig’, zegt Bert An­ci­aux, di­rec­teur van wzc De Over­bron in Ne­der­Over­Heem­beek.

Cloet heeft er bij mi­nis­ter Be­ke op aan­ge­dron­gen dat de Vlaam­se over­heid zelf FFP2­ en FFP3­mas­kers in het bui­ten­land zou ko­pen, net als be­scherm­schor­ten, hand­schoe­nen, bril­len en hand­gel. ‘We mo­gen niet al­leen ver­trou­wen op de fe­de­ra­le over­heid. De mond­mas­kers die on­langs zijn aan­ge­ko­men, wer­den eerst ver­deeld on­der de zie­ken­hui­zen, de tria­ge­pos­ten, de huis­art­sen en an­de­ren.’

‘Eerst­daags zal for­meel aan­ge­kon­digd wor­den dat be­wo­ners van woon­zorg­cen­tra tot de pri­o­ri­tair te tes­ten groe­pen be­ho­ren’

MARC VAN RANST

Vi­ro­loog en lid van het cri­sis­ma­na­ge­men­team

BRUS­SEL I De ko­men­de da­gen wil de fe­de­ra­le re­ge­ring het aan­tal co­ro­na­tes­ten in de zie­ken­hui­zen uit­brei­den van 2.000 naar 10.000 per dag, en dat kun­nen er op ter­mijn zelfs nog veel meer wor­den. Ter ver­ge­lij­king: vi­ro­loog Ste­ven Van Gucht be­na­druk­te eer­der al dat een land als Duits­land, dat fors in­zet op tes­ten, er da­ge­lijks 12.000 doet, ‘maar hun be­vol­king is ook ze­ven keer gro­ter dan de on­ze’. Een ste­vi­ge kracht­toer dus, en ook het uit­rol­len van de snel­tests (zie in­zet) noemt de re­ge­ring on­om­won­den een ‘be­lang­rij­ke stap’ in de strijd te­gen het vi­rus.

‘Dit is een gi­gan­ti­sche in­span­ning van al­le zie­ken­hui­zen, labs, universite­iten, bi­o­tech­ en far­ma­be­drij­ven’, be­na­drukt ook mi­nis­ter Phi­lip­pe De Bac­ker (Open VLD), die de lei­ding heeft over de tas­kfor­ce co­vid­19­tes­ting. ‘Zo­iets re­a­li­se­ren in één week laat zien dat we echt een far­ma­ en bi­o­tech­land zijn.’

Al­leen voor zie­ken

Con­creet be­te­kent het dat er een pak meer zie­ke men­sen ge­test kun­nen wor­den op be­smet­ting en dus niet in de on­ze­ker­heid moe­ten blij­ven. De huis­art­sen zul­len daar­door ook meer men­sen met lich­te­re symp­to­men naar de tria­ge­pos­ten kun­nen door­ver­wij­zen. Maar, be­na­drukt De Bac­ker, ‘het ba­sis­prin­ci­pe van on­ze test­stra­te­gie ver­an­dert niet. We tes­ten al­leen zie­ke men­sen in het zie­ken­huis.’

De re­ge­ring wil met die bood­schap ver­mij­den dat er straks een storm­loop komt op huis­art­sen door men­sen die ge­test wil­len wor­den. ‘Het heeft geen zin dat ge­zon­de men­sen straks naar art­sen en zie­ken­hui­zen gaan met de vraag om ge­test te wor­den op co­vid­19’, klinkt het.

De re­ge­ring kijkt nu in de eer­ste plaats ‘sa­men met de me­di­sche ge­meen­schap’ hoe ze de ex­tra tes­ten het meest ef­fi­ci­ënt kan in­zet­ten. Daar­bij wordt in de eer­ste plaats ge­ke­ken in de rich­ting van de zorg­ver­le­ners zelf en de woon­zorg­cen­tra.

Voor bre­de­re tes­ten bui­ten het zie­ken­huis blijft het wach­ten tot na de piek, be­na­drukt De Bac­ker. Be­lang­rijk is dat de over­heid daar­in een hos­pi­taal in Chang­sha wordt bij een Chi­ne­se pa­ti­ënt een staal af­ge­no­men. Het heeft men­sen straks naar zie­ken­hui­zen gaan met de vraag om ge­test te wor­den. dat ge­zon­de voor niet al­leen denkt aan de hui­di­ge PCR­tes­ten om na te gaan of ie­mand al dan niet be­smet is, maar ook aan nieu­we bloed­tes­ten die con­tro­le­ren op an­ti­li­cha­men te­gen het nieu­we cor­o­na­vi­rus.

‘Voor het con­ti­nue en op nog gro­te­re schaal tes­ten wordt ge­ke­ken naar an­ti­li­chaam­tests’, be­ves­tigt De Bac­ker. Mo­men­teel zijn die tes­ten nog in ont­wik­ke­ling, maar ‘als die ver­der op punt staan, kun­nen art­sen de tests uit­rol­len na de piek van de cri­sis. Daar­voor gaan we ook in over­leg met de deel­sta­ten.’

Im­mu­ni­teit, de sleu­tel te­gen de lock­down light

Die groot­scha­li­ge tes­ten op im­mu­ni­teit zijn vol­gens de ex­perts de eni­ge ma­nier om snel­ler te­rug te kun­nen ke­ren naar een nor­maal open­baar en eco­no­misch le­ven. De re­de­ne­ring is sim­pel: vol­gens ex­perts kun­nen we het ons niet ver­oor­lo­ven om te wach­ten tot er met een vac­cin een struc­tu­re­le op­los­sing is. Zo­lang hou­den men­sen het nooit vol in een lock­down light. ‘Om uit de­ze si­tu­a­tie te ra­ken, moe­ten we dus na­gaan of men­sen die al in aan­ra­king zijn ge­ko­men met het vi­rus al an­ti­li­cha­men heb­ben aan­ge­maakt’, zegt im­mu­no­loog Mi­chel Goldman (ULB). ‘Van­daag we­ten we nog al­tijd niet hoe­veel men­sen nu pre­cies be­smet zijn of al an­ti­li­cha­men heb­ben aan­ge­maakt. Zon­der de con­tro­le op die im­mu­ni­teit is de op­hef­fing van de lock­down een ri­si­co.’

In plaats daar­van zou ons land, en het liefst heel Eu­ro­pa, gra­du­eel bloed­tes­ten moe­ten be­gin­nen af­ne­men om im­mu­ne bur­gers weer vol­op en zon­der schrik te kun­nen lan­ce­ren in de eco­no­mie, zon­der het ge­vaar om ie­mand te be­smet­ten of be­smet te wor­den. ‘Daar is een con­creet plan voor no­dig, waar­bij we eerst be­gin­nen te tes­ten bij het zorg­per­so­neel en daar­na bij de groe­pen die het be­lang­rijk­ste zijn om on­ze eco­no­mie draai­en­de te hou­den’, zegt Mi­chel Goldman. ‘Al­leen als we die stra­te­gie con­se­quent blij­ven vol­gen, kun­nen we snel­ler uit de­ze si­tu­a­tie ra­ken.’

‘Om uit de­ze si­tu­a­tie te ra­ken, moe­ten we we­ten hoe­veel men­sen al an­ti­li­cha­men heb­ben aan­ge­maakt’ MI­CHEL GOLDMAN Im­mu­no­loog ULB

© belga

geen zin

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.