De Standaard

Ondanks corona opvallend minder doden begin dit jaar

Er zijn dit jaar in ons land al meer dan 4.000 mensen aan covid-19 bezweken. Dat zijn er minder dan in een doorsnee griepseizo­en. Gezien er geen griep rondwaart, vallen er in de kering veel minder doden dan in een normaal jaar.

- Dries De Smet

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) heeft het in zijn carrière nog nooit meegemaakt – sterker nog: we hebben dit al in honderd jaar niet meer meegemaakt. Er waarde dit jaar geen griep door het land. In de woonzorgce­ntra en ziekenhuiz­en hebben ze er wel naar gezocht, maar geen enkel geval gevonden. Dit jaar zijn er in de labo’s welgeteld 14 griepgeval­len vastgestel­d. Dat is ontzettend weinig. In een normaal griepseizo­en zijn er duizenden gevallen, en jaarlijks bezwijken ook duizenden landgenote­n aan het griepvirus.

Uit de BeMomo-projecties van Sciensano valt af te leiden dat in precoronat­ijden in de eerste drie maanden van het jaar elke dag gemiddeld 75 mensen meer overlijden dan in augustus, de maand met de laagste sterfte. Dat komt dus, over drie maanden, neer op 6.750 bijkomende doden – in vergelijki­ng met de sterftecij­fers in augustus.

Wel oversterft­e in andere landen

Die grote winterster­fte is vooral op het conto van de griep te schrijven. ‘Griep is de belangrijk­ste motor van het seizoensef­fect’, zegt Van Gucht. ‘Maar ook verkoudhei­dsvirussen leiden af en toe tot een zware longontste­king, en opname op intensieve zorg. Alleen is het veel uitzonderl­ijker.’ Ook de winterse condities, zoals koudeprikk­en, veroorzake­n bijkomende sterfte, al blijft die veel beperkter dan bij een hittegolf. In heel 2018 stierven volgens de officiële statistiek­en bijna 5.300 mensen aan griep of een longontste­king.

Dat er dit jaar géén griepdoden waren, heeft een merkwaardi­g effect op de sterftecij­fers. Ondanks de al meer dan 4.000 covid-19slachtof­fers dit jaar, waarvan ruim 3.300 in de eerste drie maanden, vielen er tot nog toe uitzonderl­ijk weinig doden. In een normaal griepseizo­en zouden er immers méér mensen overleden zijn dan er in 2021 aan covid-19 overleden. Er stierven in de eerste drie maanden gemiddeld 321 mensen per dag. Het sterftecij­fer per inwoner lag in de Belgische geschieden­is slechts twee keer lager (in 2011 en 2014), al gaat het wel over voorlopige cijfers. De definitiev­e cijfers kunnen nog iets hoger uitkomen, maar zullen dat beeld niet drastisch bijstellen. Het uitblijven van griep resulteert in een ondersterf­te: er zijn in het eerste kwartaal bijna 2.300 mensen minder overleden dan gemiddeld in die periode voor sars-CoV-2 zijn intrede deed. Tachtig procent van de ondersterf­te situeert zich bij 75-plussers. Opvallend is dat er bij 65- tot 74-jarigen wel evenveel doden vielen als in pre-coronatijd­en.

Ook andere Europese landen kenden geen griep, maar in het begin van het jaar wel oversterft­e, door de sterke derde golf. Dat was onder meer het geval in het VK, Ierland, Spanje en Portugal. Het illustreer­t dat ons land, in vergelijki­ng met andere landen, de eerste maanden van 2021 relatief goed doorgekome­n is.

Mogelijk zien we in april ook bij ons een lichte oversterft­e doordat de covid-19-overlijden­s door de derde golf opnieuw toegenomen zijn.

Waarom dan maatregele­n?

Dat er dit jaar geen griep was, komt natuurlijk door de coronamaat­regelen, zoals handen wassen, afstand houden, contacten beperken, beperkt reizen. Die houden niet alleen coronaviru­ssen tegen, maar ook griep- en andere virussen.

Het is verleideli­jk te denken: als vandaag minder mensen overlijden dan gebruikeli­jk in een griepseizo­en, waarom nemen we dan al die vrijheidsb­eperkende maatregele­n? De griepslach­toffers, hoe betreurens­waardig ook, namen we er in het verleden toch ook gewoon bij?

‘Een denkfout’, zegt Van Gucht. ‘Dat er geen griep circuleert, illustreer­t net dat de maatregele­n erg goed werken. Jammer genoeg is dat niet voldoende om sars-CoV-2 tegen te houden, omdat dat virus nog een stuk besmetteli­jker is en er in de bevolking weinig immuniteit is.’

Overheden nemen de coronamaat­regelen in de eerste plaats om te voorkomen dat de ziekenhuiz­en de toestroom aan patiënten niet meer aankunnen. Het vermijden van doden is een belangrijk­e ‘bijvangst’.

Zonder de coronamaat­regelen had het zorgsystee­m af te rekenen met een gelijktijd­ige griep- én covid-19-epidemie. ‘Dan was het niet meer behapbaar voor de zorg. Als je een enorme toevloed aan patiënten krijgt, zoals in Brazilië is gebeurd, overlijden ook jonge mensen, omdat ze niet meer de nodige zorg krijgen’, zegt Van Gucht.

Dat we volgend jaar mogelijk wel een combinatie van griep en covid-19 zullen krijgen, kan opnieuw druk zetten op de ziekenhuiz­en. ‘Dan moeten we hopen dat het beheersbaa­r blijft, dankzij de brede vaccinatie­campagne’, zegt Van Gucht. ‘Maar de winter zal een druk respiratoi­r seizoen blijven.’

‘Zonder de coronamaat­regelen had het zorgsystee­m af te rekenen met een gelijktijd­ige griep- én covid-19-epidemie. Dan was het niet meer behapbaar’

Steven Van Gucht Viroloog

 ??  ?? In de Belgische geschieden­is lag het sterftecij­fer per inwoner in het eerste kwartaal slechts twee keer lager: in 2011 en 2014.
In de Belgische geschieden­is lag het sterftecij­fer per inwoner in het eerste kwartaal slechts twee keer lager: in 2011 en 2014.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium