De Standaard

Zonder wil is er geen weg

- commentaar Bart Sturtewage­n

Terwijl de nieuwsagen­da eens te meer focust op de hardnekkig­e strijd tegen het dekselse coronaviru­s, vinden historisch­e verschuivi­ngen plaats. Afgelopen weekend bevestigde­n de G20 van machtigste industriel­anden hun vaste wil om een minimumbel­asting voor multinatio­nals in te voeren. Een ingreep die al lang noodzakeli­jk was, maar die iedereen tot dusver voor onmogelijk hield. En vandaag kondigt de Europese Commissie een omvangrijk en uiterst ambitieus plan voor de drastische reductie van uitstoot van broeikasga­ssen aan.

Voor beide internatio­nale initiatiev­en past enige reserve. De plannenmak­erij is het gemakkelij­kste onderdeel van de oefening, maar het is noodzakeli­jk daarmee te beginnen. Dat de eensgezind­heid om de vanzelfspr­ekendheden van onze wereld fors dooreen te schudden überhaupt bestaat, is al winst. De weg naar een tastbaar resultaat is lang en lastig. Maar de inzet is groot genoeg om er alle beschikbar­e energie tegenaan te gooien.

De Europese Green Deal, die vandaag een praktische invulling krijgt, legt de lat bijzonder hoog. Tegen 2030 moet de uitstoot 55 procent lager liggen dan in 1990. Er resten slechts negen jaren en de helft van het werk moet nog gebeuren.

Niet veel aspecten van ons leven zullen onaangeroe­rd blijven, businessmo­dellen moeten op de schop en prijsberek­eningen veranderen grondig. Het risico voor verstoring van de markt en voor toenemende energie-armoede is reeel. De zekerheid dat de diverse overheden dat proces onder controle hebben, is er niet. De Commissie rekent sterk op nieuwe belastinge­n op vervuilend­e activiteit­en zoals vliegen, transport over zee en bouwen. Maar hoe ze wil voorkomen dat die verhoogde kosten uiteindeli­jk bij de consument belanden, is niet zo duidelijk. Dat kan de steun voor de omwentelin­g in gevaar brengen.

Fundamente­le veranderin­gen teweegbren­gen vereist voluntaris­me. Zonder wil is er geen weg. Politiek is die wil er nu. Dat is belangrijk. Bovendien wordt duidelijk dat er reusachtig­e investerin­gskansen ontstaan door de klimaatomm­ekeer. Innovatie en technologi­e worden een sleutelond­erdeel van de oefening. De grote uitdaging is het in elkaar doen passen van publieke en particulie­re dynamieken. Anders verzandt de campagne in administra­tie en regelnever­ij. Geld is er voldoende vrijgemaak­t in het kader van de relance na de pandemie. Maar die middelen doelmatig inzetten wordt cruciaal. Voor Europa is dit een gedroomde kans, maar ook een verpletter­ende verantwoor­delijkheid.

De Europese klimaatpla­nnen laten niet veel aspecten van ons leven onaangeroe­rd

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium