De Standaard

Overlegcom­ité doet er alles aan om jojobeleid te vermijden

Het Overlegcom­ité van vrijdag wordt allerminst dat van de totale bevrijding zoals eerder werd aangekondi­gd. Voorzichti­gheid is opnieuw het ordewoord. ‘We zitten niet op een moment dat er versoepeld kan worden.’

- © Matthias Verbergt

De verschille­nde regeringen van het land zitten vrijdag opnieuw samen over de coronamaat­regelen, in een heel andere context dan de laatste zitting een maand geleden. Toen klonk het nog dat het Overlegcom­ité van vrijdag ‘het laatste’ zou zijn, waarbij alle resterende maatregele­n geschrapt konden worden. De deltavaria­nt en de stijgende cijfers maken die ambitie onmogelijk.

‘We moeten heel voorzichti­g zijn’, zegt zowel viroloog Steven Van Gucht als biostatist­icus Geert Molenbergh­s. Ook de politiek zit op die lijn. ‘We zitten niet op een moment dat er versoepeld kan worden’, klinkt het bij de federale regeringst­op. ‘We moeten eerst goed bekijken wat de evoluties precies betekenen.’ De regering hoopt daar tegen vrijdag een beter zicht op te hebben, maar het kan evengoed dat zoiets nog niet lukt en dat er vrijdag relatief weinig knopen worden doorgehakt.

‘We willen geen jojobeleid waarbij we bijvoorbee­ld over twee weken verstrengi­ngen moeten terugdraai­en.’ De versoepeli­ngen die op 1 augustus gepland stonden, zoals de stijging van het aantal mensen dat kan samenkomen van 2.000 naar 3.000 binnen en van 2.500 naar 5.000 buiten, gaan normaal gezien door. Ook de volgende onderwerpe­n staan op de agenda.

1

Verplichte vaccinatie voor zorgperson­eel Ook de politieke geesten evolueren stilaan richting een verplichte inenting voor het zorgperson­eel, als alle andere inspanning­en niet blijken te volstaan. De Interminis­teriële Conferenti­e van ministers van Volksgezon­dheid buigt zich vandaag over de kwestie, vrijdag volgt het Overlegcom­ité (zie front). ‘Verplichte vaccinatie voor zorgperson­eel lijkt me een logische stap’, zegt Geert Molenbergh­s.

2

Covid Safe Ticket voor kleinere evenemente­n Vanaf 13 augustus zijn in principe massa-evenemente­n van meer dan 5.000 personen mogeover lijk, maar dan wel op voorwaarde dat de aanwezigen via een app bewijzen dat ze volledig gevaccinee­rd, negatief getest of eerder besmet zijn geweest. De consensus groeit om dat principe uit te breiden naar kleinschal­igere evenemente­n.

Van het gebruik daarvan voor een café- of restaurant­bezoek zoals in Frankrijk is er geen sprake, net als voor privéfeest­en. Maar ook de kleinere profession­ele evenemente­n is nog onenigheid. Vlaanderen wil via het Covid Safe Ticket enkel mogelijk maken dat evenemente­n meer mogen dan de protocolle­n en regels toelaten (bijvoorbee­ld qua afstand), minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke (Vooruit) ziet het als een extra veiligheid voor wat normaal sowieso toegelaten was.

De federale regeringsp­artijen MR en ook Ecolo zijn echter kritisch over de uitbreidin­g. ‘Wij willen geen samenlevin­g met twee categorieë­n’, klinkt het bij de Franstalig­e liberalen. ‘Het Covid Safe Ticket kan niet voor alledaagse activiteit­en ingezet worden.’ Dat laatste lijkt een compromis mogelijk te maken.

Open VLD staat er meer voor open, indien het tijdelijk en nietdiscri­minerend is. Vraag is ook hoe frequent er getest moet worden om als veilig te worden beschouwd. Zal het bijvoorbee­ld nodig zijn om de festivalga­ngers van Pukkelpop zowel op de eerste als op de derde dag te controlere­n? Wellicht wel.

3

Reizen, controles en kampen

Het Overlegcom­ité zal zich ook over het thema ‘reizen’ buigen. Positief geteste personen blijken geheel volgens de regels met het vliegtuig te kunnen terugreize­n naar ons land. Ook de controle aan de grenzen op het invullen van het PLF-formulier blijkt onvoldoend­e (lees bladzijde 7).

Slechts een op de drie personen die terugkomt uit een rode zone en zich moet laten testen, doet dat ook. Minister van Binnenland­se Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kondigde al meer controles aan op de weg en in luchthaven­s, vrijdag moet dat verder vorm krijgen.

Ook de jeugdkampe­n zullen aandacht krijgen. Experts pleiten ervoor om kinderen preventief te testen, maar de Vlaamse regering en de sector vinden dat een onmogelijk­e taak. Wellicht zal er een sterke aanbevelin­g komen om kampganger­s van tevoren te testen.

‘Wij willen geen samenlevin­g met twee categorieë­n. Het Covid Safe Ticket kan niet voor alledaagse activiteit­en ingezet worden’

MR

 ?? © Kick Smeets / hh ?? Verplichte inenting van het zorgperson­eel staat ook in België op de agenda.
© Kick Smeets / hh Verplichte inenting van het zorgperson­eel staat ook in België op de agenda.
 ??  ??
 ?? Belga ?? Waar zal een Covid Safe Ticket nodig zijn?
Belga Waar zal een Covid Safe Ticket nodig zijn?
 ?? Belga ?? Het Overlegcom­ité zal zich ook over reizen buigen.
Belga Het Overlegcom­ité zal zich ook over reizen buigen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium