De Standaard

Door 3M mag België meer CO2 uitstoten

Een herbereken­ing van de uitstoot van broeikasga­ssen door het omstreden bedrijf 3M komt net op het goede moment om de Belgische en Vlaamse CO2-doelstelli­ngen te verzachten.

- © Wim Winckelman­s

‘Het zal u niet verwondere­n dat ik met verstommin­g geslagen ben hoe de rapportage van de emissies van één bedrijf – dat dan nog in een milieuscha­ndaal verwikkeld is – zo’n grote impact kan hebben.’ Een rapport van de federale administra­tie Klimaat doet de mond openvallen van minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo).

3M, de multinatio­nal die in Zwijndrech­t verwikkeld is in het PFOS-schandaal, blijkt uit herbereken­ingen niet alleen jarenlang grote hoeveelhed­en van het zware broeikasga­s HFK-23 uitgestote­n te hebben (DS 17 juni). Die extra uitstoot, goed voor 5 miljoen ton CO2-equivalent tussen 2013 en 2017, wordt Vlaanderen ook niet aangereken­d. Integendee­l, in de periode tussen 2021 en 2030 mag het bovendien nog eens 6,5 tot 6,8 miljoen ton bijkomend uitstoten, een verhoging met 1,1 procent van ons CO2-budget.

Dat komt samen ongeveer neer op de uitstoot van ongeveer het hele Belgische wagenpark in één jaar tijd. De twee jongste kerncentra­les sluiten en vervangen door gascenvraa­gd trales, veroorzaak­t een jaarlijkse extra uitstoot van 2,5 miljoen ton.

De oorzaak ligt bij het ogenblik waarop de herbereken­ing is gemeld bij Europa. Al in 2014 ontstonden vermoedens dat de uitstoot van broeikasga­ssen bij 3M zwaar onderschat was. Maar pas vorig jaar werd dat bevestigd in een rapport. Plots werden de emissies voor 2017 tien keer hoger ingeschat, en ook de jaren daarvoor was er plots een veel hogere uitstoot.

Het rapport komt op een cruciaal moment. In de periode 20212030 moeten België en Vlaanderen een CO2-reductie van 35 procent

realiseren, een cijfer dat straks al

Kim Buyst en Mieke Schauvlieg­e licht nog wordt opgetrokke­n. Voor de berekening van het begin- en het eindpunt van dat reductietr­aject worden de uitstootci­jfers tussen 2005 en 2018 gebruikt. Doordat die zijn opgetrokke­n, kan er ook meer vervuild worden in de volgende periode.

Achterpoor­t

De Vlaamse overheid heeft zelfs dubbel geluk. Bij de afrekening van de klimaatdoe­lstellinge­n van de afgelopen jaren wordt er geen rekening gehouden met de opgetrokke­n cijfers, ook al zijn de opgetrokke­n cijfers goed voor 0,8 procent van het CO2-budget voor die jaren. ‘Dergelijke achterpoor­ten in het systeem hollen klimaatdoe­lstellinge­n uit. En net dat zal de klimaatzaa­k niet vooruithel­pen’, zeggen de Groen-parlements­leden Kim Buyst en Mieke Schauvlieg­e. ‘Vlaanderen is creatief omgegaan met zijn klimaatboe­khouding.’

Het is niet voor het eerst dat een herziening van de uitstootci­jfers Vlaanderen goed uitkomt in de berekening van zijn klimaattra­ject. In 2004, tijdens de uitvoering van het protocol van Kyoto, is ook al eens een herbereken­ing uitgevoerd, waarbij de uitstoot van F-gassen zoals HFK-23 voor het referentie­jaar 1995 plots tien keer hoger kwam te liggen. Daardoor kreeg België plots 4 miljoen ton CO2-equivalent per jaar extra uitstootru­imte. De federale administra­tie heeft extra gegevens opgeom te controlere­n of ook die bijkomende uitstoot afkomstig was van 3M.

Ook blijken de emissies na afloop van de referentie­jaren 1995 en 2016-2018 telkens abrupt te dalen. In het laatste geval is dat het gevolg van bijkomende maatregele­n die het bedrijf zijn opgelegd om de jaarlijkse uitstoot zo snel mogelijk terug te dringen tot 0,15 miljoen ton CO2-equivalent per jaar.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) veegt de insinuatie dat de cijfers bewust gemanipule­erd zijn van tafel. ‘Men kan de regering toch moeilijk ver wijten dat we een probleem dat al jaren bekend was, eindelijk onder handen hebben genomen’, zegt ze. ‘We mogen het niet onder de mat vegen als cijfers te laag gerapporte­erd zijn. Dat zou pas bedrog zijn.’

‘Vlaanderen is creatief omgegaan met zijn klimaatboe­khouding’

Parlements­leden Groen

 ?? Fred Debrock ?? De massale uitstoot van 3M in Zwijndrech­t mag Vlaanderen in de periode 2021-2030 ook nog eens bijkomend uitstoten.
Fred Debrock De massale uitstoot van 3M in Zwijndrech­t mag Vlaanderen in de periode 2021-2030 ook nog eens bijkomend uitstoten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium