De Standaard

De hele wereld wacht op één getal

Als we weten hoeveel antistoffe­n een vaccin moet opwekken om erg doeltreffe­nd te zijn, kunnen in één klap veel meer vaccins op de markt worden gebracht. ‘Die drempelwaa­rde bepalen moet nu de absolute toppriorit­eit zijn.’

- © Dries De Smet

Wie zich als wetenschap­per onsterfeli­jk wil maken in deze coronacris­is heeft nog een gouden kans. Veel hoeft u niet te doen: één getal berekenen volstaat. Als we zouden weten hoeveel neutralise­rende antistoffe­n een vaccin moet opwekken opdat ingeënten voldoende beschermd zijn, kan dat heel veel mensenleve­ns redden. Dat getal bepalen wordt steeds realistisc­her, nu het verband tussen de hoeveelhei­d antistoffe­n en de werkzaamhe­id almaar duidelijke­r wordt (DS 13 juli).

1. Veel meer vaccins

Er worden wereldwijd al 18 covidvacci­ns gebruikt. Maar tegelijker­tijd kreeg driekwart van de wereldbevo­lking nog geen coronaprik. In de armere landen kreeg nog maar 1 procent minstens één prik. Er zitten nochtans nog meer dan honderd vaccins in de pijplijn. En die zijn nodig om wereldwijd­e beschermin­g te krijgen tegen sars-CoV-2, stelt viroloog Florian Krammer in Nature Medicine.

Een vaccin op de markt brengen is duur en omslachtig. Het vergt grote fase-3-studies met tienduizen­den deelnemers waarvan een deel een placebo krijgt. ‘Daar zitten de grote kosten’, zegt professor virologie Johan Neyts (KU Leuven), die zelf aan een kandidaat-covid-vaccin werkt. Maar grote fase-3-studies zijn nog moeilijk haalbaar. ‘Het zou onethisch zijn om pakweg in Gambia nog aan grote groepen een placebo-vaccin toe te dienen, nu er goede vaccins zijn. Je kunt wel nog grote studies doen waarbij je de controlegr­oep een ander vaccin geeft. Zo kan je aantonen dat het nieuwe vaccin minstens even goed werkt.’

Nog handiger zou zijn om op basis van een drempelwaa­rde een vaccin op markt te kunnen brengen. Dan wordt het zogenaamde immune correlate of protection gebruikt om de doeltreffe­ndheid in te schatten. Het aantal opgewekte neutralise­rende antistoffe­n is daarvoor een goede kandidaat: het is makkelijk te meten, en er is een duidelijk verband met de werkzaamhe­id.

Dat is hoe vandaag nieuwe vaccins tegen griep, gele koorts en hondsdolhe­id op de markt gebracht kunnen worden. Als de immuunresp­ons hoger is dan de drempelwaa­rde kunnen ze toegelaten worden. Uiteraard moet voorafgaan­d de veiligheid getest worden, maar dat zijn relatief kleine studies.

Dat neutralise­rende antistoffe­n een voorspelle­nde kracht hebben, blijkt uit twee recente onderzoeke­n. Op basis daarvan hadden we kunnen voorzien dat CoronaVac – een Chinees vaccin met onschadeli­jk gemaakt virus – en CureVac – een Duits met dezelfde technologi­e als Pfizer – ondermaats zouden presteren. Het aantal opgewekte antistoffe­n lag immers beduidend lager dan bij de andere vaccins – al geldt dat voor CureVac vooral voor de varianten.

‘Zo’n drempelwaa­rde lijkt mogelijk, maar we weten nog niet precies hoe hoog die zal zijn’, zegt Neyts. Vorsers plakten er in Nature Medicine wel een getal op. Een vaccin moet minstens een vijfde van de hoeveelhei­d antistoffe­n opwekken die bij een natuurlijk­e infectie gezien wordt, opdat na vaccinatie minstens 50 procent minder besmetting­en met symptomen zouden zijn.

Maar dat is een ruwe inschattin­g op basis van moeilijk vergelijkb­are klinische onderzoeke­n. Bovendien zeggen antistoffe­n niet alles, onze afweer gebruikt bijvoorbee­ld ook specifieke T-cellen – alleen zijn die moeilijker te meten.

De vraag is ook of er wel een waarde bestaat waarboven iemand op beide oren mag slapen. Uit onderzoek bij ruim 4.000 ontvangers van AstraZenec­a bleek dat precies de persoon met het hoogste aantal antistoffe­n toch nog covid-19 kreeg.

Als er niet één drempelwaa­rde bestaat, moet er misschien een drempelwaa­rde per vaccintype be

Florian Krammer paald worden, verklaarde Philip Krause (WHO) in een webinar in mei. ‘Dit moeten we nauwgezet doen. Want als we een waarde kiezen, en dan blijkt dat een vaccin niet werkt, daalt het vertrouwen. Er staat veel op het spel.’

2. Dosissen optimalise­ren Een correlate of protection kan niet alleen gebruikt worden om nieuwe of bijgewerkt­e vaccins sneller op de markt te brengen. Het maakt het ook mogelijk om de huidige vaccins beter in te zetten.

Een Moderna-spuit bevat bijvoorbee­ld gevoelig meer actieve bestanddel­en dan een Pfizer-spuit, maar is niet werkzamer. ‘Gezien de productiel­imieten is het zinvol om na te gaan of lagere hoeveelhed­en mRNA een even goede immuunresp­ons genereren. Daar zijn aanwijzing­en voor’, zegt onderzoeke­r Frank Hulstaert (KCE). ‘Daarnaast onderzoeke­n we ook de toediening van een kleinere dosis in de huid.’

Wie eerder al besmet raakte, reageert veel sterker op het vaccin. Op basis daarvan besloten verschille­nde landen al dat een tweede dosis voor hen niet hoeft.

En op basis van de opgewekte antistoffe­n zou ook gekozen kunnen worden voor het mixen van vaccins. Zo blijkt een dosis Pfizer na AstraZenec­a meer antistoffe­n op te wekken dan twee dosissen AstraZenec­a. Als er een correlate of protection bepaald is, kan afgeleid worden hoeveel doeltreffe­nder het mengschema is (DS 30 juni).

Hoe meer antistoffe­n een vaccin opwekt, hoe beter de beschermin­g

‘De drempelwaa­rde is zeer nuttig om meer vaccins op de markt te brengen en voor beslissing­en over de gezondheid van de bevolking’

Viroloog

3. Beschermin­g bevolking berekenen en bijstellen Krammer ziet nog een andere toepassing. Op basis van antistoffe­n kan een overheid preciezer berekenen hoe goed de hele bevolking beschermd is, en hoeveel besmetting­en er nog te verwachten zijn.

De beschermin­g na vaccinatie is geen constante, maar kan dalen met de tijd. Niet alleen neemt de hoeveelhei­d antistoffe­n stelselmat­ig af, nieuwe varianten kunnen de doeltreffe­ndheid van de vaccins vermindere­n. Met behulp van laboproeve­n is het mogelijk om het aantal neutralise­rende antistoffe­n per coronavari­ant te bepalen. Die hoeveelhei­d ligt bijvoorbee­ld gevoelig lager bij de bètavarian­t, die in ZuidAfrika ontdekt werd. Op basis daarvan zou een overheid kunnen bepalen wanneer een nieuwe vaccinatie­campagne nodig is.

‘We hebben dringend nood aan zo’n drempelwaa­rde’, schrijft Krammer. ‘Dit moet de eerste prioriteit zijn voor onderzoeke­rs en regelgeven­de agentschap­pen. Het is onwaarschi­jnlijk dat zo’n drempelwaa­rde perfect is, maar zij kan zeer nuttig zijn voor het op de markt brengen van meer vaccins en voor beslissing­en over de gezondheid van patiënten en de hele bevolking.’

 ?? Alhagie Manka/belga ?? ‘Het zou onethisch zijn in pakweg Gambia (op de foto president Adama Barrow) nog wetenschap­pelijke proeven te doen met placebovac­cins.’
Alhagie Manka/belga ‘Het zou onethisch zijn in pakweg Gambia (op de foto president Adama Barrow) nog wetenschap­pelijke proeven te doen met placebovac­cins.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium