De Standaard

Privacywaa­khond fluit nieuwe datawet terug

De nieuwe wet die telecompro­viders en nu ook communicat­iediensten verplicht gegevens bij te houden, gaat veel te ver. Dat zegt de Gegevensbe­schermings­autoriteit.

- © Matthias Verbergt

De wet die telecompro­viders zoals Telenet of Proximus verplicht om van alle gebruikers alle metadata een jaar lang op te slaan, werd vernietigd door de Europese en Belgische hoogste rechters, omdat hij strijdig is met de privacy. De regering heeft een nieuwe wet klaar, die de zogenaamde dataretent­ie meer gedifferen­tieerd moet maken, maar de facto bijna het volledige grondgebie­d dekt.

Ook legt de wet aan communicat­iediensten als Whatsapp, Facebook Messenger of Telegram op om bij te houden wie met wie, wanneer en waar in contact staat – het gaat niet om de inhoud van het telecomver­keer (DS 28 juni). Ook verplicht de regering in de wet aanbieders van geëncrypte­erde telecomdie­nsten om het gerecht toegang te geven tot de ontsleutel­de gegevens, om bijvoorbee­ld het tappen van gesprekken mogelijk te maken. Zo’n verplichte backdoor is erg controvers­ieel.

In een advies over het wetsontwer­p is de Gegevensbe­schermings­autoriteit (GBA), die in ons land toeziet op de naleving van de privacyreg­els, erg kritisch over de wet. ‘De rechters hebben bepaald dat gegevensbe­waring de uitzonderi­ng

Gegevensbe­schermings­autoriteit moet zijn, niet de regel’, luidt het. ‘Het voorontwer­p weerspiege­lt die veranderin­g van perspectie­f niet.’ De nieuwe regels kunnen leiden tot ‘algemene en ongediffer­entieerde bewaring’, klinkt het.

Ook Comité I is kritisch

Nog scherper is de GBA voor de verplichte backdoor die de wet oplegt. ‘Er is sinds 1990 een wetenschap­pelijke consensus dat de invoering van backdoors in versleutel­ingssystem­en meer risico’s voor de privacy en de hogere staatsbela­ngen inhoudt dan dat ze voordelen heeft inzake de strijd tegen zware criminalit­eit. Deze verplichti­ng geschrapt moet worden.’ De GBA verzet zich ook tegen de uitbreidin­g van de bewaringsp­licht naar communicat­iediensten als Whatsapp. In een ander advies is ook het Comité I, dat de Belgische inlichtin

‘Er is een consensus dat backdoors meer risico’s inhouden voor de privacy en de hogere staatsbela­ngen dan voordelen’

gendienste­n controleer­t, streng voor de wet. De waakhond stelt vast dat bepaalde regels die vernietigd werden door het Grondwette­lijk Hof, opnieuw in de nieuwe wet terug te vinden zijn. Ook heeft het kritiek op de ‘gebrekkige controle’ die het kan uitoefenen op vorderinge­n tot gerichte bewaring van telecomgeg­evens door de inlichting­en- en veiligheid­sdiensten.

Het verplichte­n van communicat­iediensten om data bij te houden betekent volgens het Comité I ‘een aanzienlij­ke uitbreidin­g’ van het toepassing­sgebied. Als alle adviezen binnen zijn, zal de regering zich een tweede maal buigen over de wettekst.

 ?? Getty ?? ‘De nieuwe regels kunnen leiden tot ongediffer­entieerde bewaring.’
Getty ‘De nieuwe regels kunnen leiden tot ongediffer­entieerde bewaring.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium