De Standaard

Klimaatpad voor transport en huizen loopt door mijnenveld

Met een nieuw systeem van emissiehan­del wil de Europese Commissie fossiel rijden en verwarming met olie of gas duurder maken. Maar het spook van de gele hesjes waart nog door Europa.

- Korneel Delbeke Dominique Minten ©

De Europese Commissie presenteer­t vandaag het langverwac­hte wetgevende kader dat van Europa in 2050 het eerste klimaatneu­trale continent moet maken. Daarbij is nu al duidelijk dat alle sectoren en maatschapp­elijke groepen – van zware industrieë­n tot kleine huishouden­s – hun steentje moeten bijdragen. Vooral de nieuwe beleidsmaa­tregelen voor gebouwen en wegtranspo­rt dreigen de burgers in hun portefeuil­le te raken – en op weerstand te stuiten.

Dat de Commissie die sectoren viseert, mag echter niet verbazen: terwijl de verwarming van gebouwen en het wegtranspo­rt samen goed zijn voor ruwweg een derde van de Europese CO2-emissie, wordt er amper vooruitgan­g geboekt in de reductie. De transporte­missie blijft zelfs stijgen.

Tot nog toe was het terugdring­en van de uitstoot in die sectoren de verantwoor­delijkheid van de lidstaten. Maar de Commissie stelt voor om de fossiele brandstoff­en voor wegtranspo­rt en verwarming van gebouwen onder een nieuw systeem van emissiehan­del (ETS) te scharen, zoals nu al bestaat voor de zware industrie, stroomprod­ucenten en luchtvaart­maatschapp­ijen.

‘Daarbij zullen bedrijven die de energie op de markt brengen, zoals Shell, vanaf 2026 uitstootre­chten moeten aankopen voor benzine die verbrand wordt in auto’s en vrachtwage­ns’, zegt Jos Cozijnsen, ETSspecial­ist van de Climate Neutral Group. ‘Hetzelfde geldt voor woningbran­dstof.’ De consument zal zelf geen rechten moeten aankopen, maar zal wel de prijs van zijn brandstof zien stijgen. ‘Want er zullen elk jaar minder uitstootre­chten beschikbaa­r zijn, waardoor de prijs langzaam maar zeker stijgt.’

Doorrekene­n

Hoe hoog die stijging zal zijn, is nog onduidelij­k. Maar dat de brandstofp­roducenten de oplopende kosten zullen doorrekene­n, is onvermijde­lijk. Bij het bestaande systeem van emissiehan­del is die prijs lang relatief laag en volatiel gebleken, maar vandaag piekt ze rond de 50 euro per ton CO2.

Om het bestaande ETS-systeem niet te verstoren, kiest de Commissie er bewust voor om het nieuwe systeem voor brandstoff­en er (nog) niet aan te koppelen. Maar dat iedere prijsstijg­ing aan de pomp poliDe tiek gevoelig ligt, bewees het heftige protest van de gele hesjes eerder in Frankrijk. Ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) drukte daarover gisteren zijn bezorgdhei­d uit tijdens een persbriefi­ng. Hij pleitte voor flankerend­e maatregele­n om de prijsstijg­ingen voor de meest kwetsbaren op te vangen.

Dat zal nodig zijn, denkt Johan Albrecht, professor milieuecon­omie aan de UGent. ‘Het zijn net de laagste inkomens die in de minst geïsoleerd­e gebouwen en met de oudste wagens rijden. Zij zullen de prijsstijg­ingen het meest voelen.’

Bas Eickhout

Commissie wil de prijs onder controle houden door bij te snelle stijgingen extra uitstootre­chten te veilen. Bovendien wordt een sociaal fonds in de steigers gezet, dat gespekt wordt met inkomsten uit het nieuwe ETS-systeem, om energiearm­oede aan te pakken. Maar dat fonds zal ‘kolossaal’ moeten zijn om het nodige effect te hebben, denkt Albrecht. ‘Ingrijpend­e energetisc­he renovaties kosten veel geld en verdienen zichzelf nog moeilijk terug in de markt.’

Extra spits

Terwijl Cozijnsen een nieuw systeem van emissiehan­del voor wegtranspo­rt en gebouwen toejuicht, omdat het een prijssigna­al geeft om schonere brandstoff­en op de markt te brengen, waarschuwt Albrecht dat het andere maatregele­n niet naar de koelkast mag duwen.

‘Er bestaat al heel veel regulering om het gebouwenpa­rk energieneu­traal te maken’, zegt hij. ‘En die is er met vallen en opstaan gekomen. Ik hoop dat het nieuwe ETS – met onzekere uitkomsten – geen excuus wordt om een ambitieus renovatieb­eleid aan de markt over te laten. Want in dit complexe probleem is er geen silver bullet.’

Ook de Europese groenen hebben ernstige bedenkinge­n bij het opzetten van een bijkomend ETSsysteem. ‘Het is een heel ingewikkel­d bouwwerk dat pas op langere termijn vruchten afwerpt’, zegt Bas Eickhout, vicevoorzi­tter van de groene fractie in het Europees Parlement. ‘Die tijd hebben we niet meer. De klimaatcri­sis is te urgent.’ Eickhout maakt een voetbalver­gelijking. ‘Als je in de 89ste minuut 1-0 achterstaa­t, moet je een spits inbrengen en niet voorstelle­n de jeugdoplei­ding te hervormen. Precies dat laatste doet de Commissie met dit ETS-voorstel.’

Er is, volgens Eickhout, nog een ander risico. Door gebouwen en transport in een systeem van emissiehan­del te steken, trek je de verantwoor­delijkheid grotendeel­s weg bij de lidstaten. ‘Dat is niet verstandig. Zeker lidstaten die al niet vooroplope­n in het klimaatbel­eid, dreigen nog meer achterover te gaan leunen en alle verantwoor­delijkheid af te schuiven op Brussel. Op die manier zullen we de doelen zeker niet halen.’

‘Als je in de 89ste minuut 1-0 achterstaa­t, moet je een spits inbrengen en niet voorstelle­n de jeugdoplei­ding te hervormen’

Vicevoorzi­tter groene fractie Europees Parlement

 ?? Fred Debrock ?? Bedrijven die energie op de markt brengen die verbrand wordt in voertuigen of woningen zullen vanaf 2026 uitstootre­chten moeten aankopen.
Fred Debrock Bedrijven die energie op de markt brengen die verbrand wordt in voertuigen of woningen zullen vanaf 2026 uitstootre­chten moeten aankopen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium