De Standaard

Licht aan het einde van de Oosterweel­tunnel

Volgens Dirk Lauwers kan de Oosterweel­verbinding wel degelijk een 21ste-eeuws project worden voor de mobiliteit in en rond Antwerpen.

- Dirk Lauwers Professor mobiliteit aan de UGent en UAntwerpen, was en is als lid van Ringlandac­ademie als kritisch expert betrokken bij het ontwerp van het Oosterweel­project.

‘Is this doing the wrong thing better?’ Die confronter­ende vraag stelde de gezaghebbe­nde Canadese stads- en mobiliteit­splanner Brent Toderian een tweetal jaar geleden aan academici, beleidsvoe­rders, experts en actievoerd­ers tijdens een studiedag aan de UAntwerpen over de evolutie van het Lange Wapperproj­ect tot het Oosterweel­project. Ook Dirk Holemans stelde in een opiniestuk kritische (retorische) vragen over de Oosterweel­verbinding (DS 13 juli). Willen we meer verkeer? Gaat het om levenskwal­iteit? Nemen we het klimaat ernstig? Nemen we de stikstofbo­m ernstig? Gaan we voor beton én rekeningri­jden?

Twee jaar na de opmerking van Toderian zijn ook die vragen pertinente­r geworden. Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft – minstens pro forma – de pauzeknop ingedrukt voor de grondwerke­n in de met PFOS vervuilde grond. Dat de race om het project tegen 2030 te realiseren even stillegt, biedt de kans om die vragen met enige afstand te beantwoord­en. Politici, administra­ties en burgerbewe­gingen die een rol spelen in het Toekomstve­rbond – het akkoord waarvan het Oosterweel­project het koninginne­nstuk is – hebben de voorbije weken toegelicht hoe belangrijk het is dat de werken kunnen doorgaan, en hoe gezondheid altijd heeft meegespeel­d. Als gezondheid echt de prioriteit is, zoals alle betrokkene­n beweren, zou dat kunnen betekenen dat een groot deel van de opgegraven grond – bijna 1 miljoen kubieke meter – meer zorg zal vragen dan tot nu toe in het werkprogra­mma gepland is.

Project uit de vorige eeuw

De commissie-Grondverze­t Oosterweel maakt morgen haar conclusies bekend over de impact van de Oosterweel­werken op de omwonenden (DS 13 juli). Zullen de Vlaamse ministers Lydia Peeters, Zuhal Demir en Wouter Beke en hun experts nieuwe randvoorwa­arden opleggen?

Het is weinig waarschijn­lijk dat die randvoorwa­arden het project zelf op losse schroeven zullen zetten. Mogelijk zullen de kosten nog maar eens toenemen, en zal het project nog later klaar zijn dan ingeschat. Want daarin heeft Holemans zeker gelijk, het is een project uit de vorige eeuw. Als het volgens de oorspronke­lijke planning was uitgevoerd, dan zouden er al enkele maanden auto’s door de Oosterweel­tunnel rijden – voor een derde van de som die nu uitgetrokk­en is voor de realisatie ervan (inclusief noordelijk­e ring). De actiegroep­en die het oorspronke­lijke plan via juridische weg blokkeerde­n en hun stempel op het huidige project hebben gedrukt, zouden er niet geweest zijn. Diezelfde burgerbewe­gingen zullen het project vandaag eerder proberen voort te helpen dan te kelderen. Maar er staan heel wat nieuwe actiegroep­en en organisati­es (inclusief de grote milieubewe­gingen) klaar om stokken in de wielen te steken als de bodemsaner­ingsplanne­n niet volstaan.

Zou het beter zijn als niet alleen de Lange Wapper, maar het hele project voor de sluiting van de Antwerpse Ring alsnog tegengehou­den wordt? Wel – en mogelijk wijkt mijn mening af van het inzicht van collega’s – ik denk het niet. Al halfweg de jaren zeventig leerde ik van professor Jef Mortelmans, toentertij­d een van de enige academici in ons land die zich had toegelegd op de verkeersku­nde, dat de ringwegen van Antwerpen en Brussel een systeemfou­t zijn in het Vlaamse snelwegenn­et. Hij doelde daarbij niet op een capaciteit­sprobleem, maar op de onverenigb­aarheid van de lokale verdeelfun­ctie en de stroompaci­teitstekor­t functie. In mensentaal: het conflict tussen veelal internatio­naal langeafsta­ndsverkeer en het verkeer dat van de vele op- en afritten gebruikmaa­kt.

De Brusselse en Antwerpse Ring zijn dé risicozone­s in ons hoofdwegen­net. Accidenten en incidenten leiden nagenoeg dagelijks tot de bekende opsomming van files bij de verkeersbe­richten op de radio. Die files ontstaan meestal niet door een cavan de hoofdwegen: ze zijn niet zozeer een structuree­l, als wel een incidentee­l probleem. Om de veel voorkomend­e ‘niet-reguliere’ omstandigh­eden op te vangen, heeft een wegennet ‘robuusthei­d’ nodig: het vermogen om alternatie­ven aan te bieden voor wie een verplaatsi­ng plant of onderweg is. De mogelijkhe­id om via een park-and-ride over te stappen op openbaar vervoer, bijvoorbee­ld, of om een alternatie­ve route te kiezen. Daartoe zijn voldoende Scheldekru­isingen nodig. Een extra tunnel dus. Zelfs in volle coronacris­is, toen mensen massaal thuiswerkt­en, ontstonden soms files op de Antwerpse ring doordat er te weinig uitwijkmog­elijkheden zijn.

Zelfs in volle coronacris­is, toen we massaal thuiswerkt­en, waren er soms files op de Antwerpse ring doordat er te weinig uitwijkmog­elijkheden zijn

Wonde in het stadsweefs­el Files zijn al geruime tijd de belangrijk­ste rem op de verdere groei van het

autoverkee­r – een plaats- en tijdsafhan­kelijke kilometerh­effing zou het verkeer slimmer managen. Zal die extra tunnel dan niet tot meer autoverkee­r leiden? Niet als aan enkele voorwaarde­n wordt voldaan.

Eerst en vooral is er de capaciteit van de heraangele­gde ring aan het Sportpalei­s en de Oosterweel­tunnel zelf. Die volgen de vraag niet, maar zijn gebaseerd op modal-shift-ontwerpen: het doel is om het aandeel autoverkee­r in de dagelijkse mobiliteit te verkleinen. Daar zit een eerste kans op een sterker, toekomstge­richt project – wat een van Holemans’ bedenkinge­n beantwoord­t. De vraag is of al die rijstroken nog nodig zullen zijn als thuiswerke­n en afstandsle­ren ook na corona de norm blijven. Het moet dus een bescheiden­er project worden, dat wel op meer robuusthei­d, maar niet op extra autoverkee­r bemeten is. Dat zou ook minder duur zijn.

Een tweede voorwaarde is dat de capaciteit van de toevoersne­lwegen die naar de ring leiden niet vergroot wordt. De ‘filewet’ (bijkomende rijstroken worden in een context als die van Antwerpen vrijwel meteen gevuld met een breder geworden file) wordt in politieke middens nog steeds straal genegeerd. Nochtans werd die wetmatighe­id in maart nog in een peerreview­ed artikel bevestigd: ze is vastgestel­d in meer dan 500 Europese steden.

Als we de capaciteit van het snelwegenn­et en die van het onderligge­nde wegennet niet verhogen, kan het Oosterweel­project een kans zijn om een systeemfou­t in het snelwegens­ysteem te verhelpen. Het kan ook een wonde in het stadsweefs­el van Antwerpen herstellen. Doing the right things good? Kan het ook dat doen?

 ??  ?? Werken aan het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroeve­r. ‘Oosterweel kan een kanszijn om een systeemfou­t op te lossen.’
Werken aan het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroeve­r. ‘Oosterweel kan een kanszijn om een systeemfou­t op te lossen.’
 ??  ??
 ?? © Nicolas Maeterlinc­k/belga ??
© Nicolas Maeterlinc­k/belga

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium