De Standaard

Ter verdedigin­g van mijn vader, Frantz Van Dorpe

- Arnold Van Dorpe Zoon van Frantz Van Dorpe.

VERDINASO De latere verzetsman Frantz Van Dorpe ging de Tweede Wereldoorl­og niet in als iemand die tot collaborat­ie bereid was, schrijft Arnold Van Dorpe.

In een artikel met de titel ‘De fascistisc­he eigenwaan van een Vlaamse elite’ velt een redacteur van deze krant een vernietige­nd oordeel over mijn vader, Frantz Van Dorpe, naar aanleiding van twee nieuwe boeken die over hem verschenen zijn (DS 11 juni). Zelf kan hij zich niet meer verdedigen, daarom doe ik het.

De eerste regels van het artikel zetten al meteen de toon. ‘Het ging Frantz Van Dorpe (1906-1990) altijd voor de wind: mooie erfenis, bedrijven via vader in Kortrijk, via moeder in Sint-Niklaas, rijk zakenman …’ Dat beeld strookt niet met de werkelijkh­eid. Frantz Van Dorpe moest zijn advocatend­room opgeven om financieel bij te springen in het kroostrijk­e gezin, dat financiële verliezen had geleden tijdens de Eerste Wereldoorl­og. De erfenis die hij in 1953 kreeg, toen hij 47 jaar was, moest hij delen met negen broers en zussen en had geen invloed op zijn (zakelijke) leven.

Voor de Tweede Wereldoorl­og was hij lid van het Verbond van Dietsche Nationaal Solidarist­en (Verdinaso). De redacteur beschrijft dat als het ‘fascistisc­he verbond’ van ‘edelfascis­t Joris Van Severen’, maar het Verdinaso beschouwde zichzelf niet als fascistisc­h. De ascetische Van Severen was het tegenbeeld van Mussolini. In tegenstell­ing tot het Italiaanse fascisme kende het Verdinaso geen gewelddadi­g verleden, nam het niet deel aan verkiezing­en, richtte het zich niet tot de massa en was het niet anti-intellectu­eel. Het had een beperkte ‘militie’ (later militanten), die er vooral over waakte dat bijeenkoms­ten niet verstoord werden.

Het Verdinaso zag zich als een kleine groep met een politiek-revolution­air doel: een Diets Rijk. Van een ‘kinderlijk­e adoratie voor de koning’ was geen sprake. De realisatie van Dietsland/Benelux maakte meer kans met dan zonder de koning, aan wie de hele politieke klasse trouw had gezworen.

Het Verdinaso was antidemocr­atisch, als reactie tegen de kwakkelend­e, chaotische en schadelijk­e partijdemo­cratie van toen. Toch heeft Frantz Van Dorpe bij stichter Joris Van Severen sterk aangedrong­en om deel te nemen aan democratis­che verkiezing­en, zonder succes. In 1950 schreef mijn vader dat hij nooit meer in zo’n ‘trotse hoogmoedig­e politieke orde’ zou stappen die geleid werd door één persoon.

Anti-Duits

In mei 1940 werd Van Severen vermoord. De redacteur beweert dat Van Dorpe de Tweede Wereldoorl­og inging als een ‘tot collaborat­ie bereide fascist’, maar dat hij ‘na een verloren machtsstri­jd in het snel kwijnende Verdinaso besluit dat de collaborat­ie hem niets te bieden heeft’. Was hij echt tot collaborat­ie bereid?

In 1939 en 1940 was hij zijn bittere ervaringen met de Duitse bezetters in de Eerste Wereldoorl­og nog niet vergeten. Van Severen weigerde eens een redactione­el artikel te publiceren dat Frantz had geschreven, wegens ‘te anti-Duits’. In de aanloop naar de Tweede Wereldoorl­og namen zijn diplomatie­ke anti-Duitse initiatiev­en voor de Vereniging BeNeLux toe, waarvoor hij veel bijval kreeg in hogere kringen. Hij streefde een nauwere samenwerki­ng met Nederland na en contacten met het Franse en het Britse leger: volgens hem waren die nodig om de neutralite­it van België te garanderen. Na de brutale inval van de Duitsers vluchtte zijn broer Jef met zijn gezin naar Engeland. Zijn broer Paul werd na de veldtocht als krijgsgeva­ngene afgevoerd naar Duitsland. De anglofiel Frantz ging dus niet de oorlog in als iemand die tot collaborat­ie bereid was.

Frantz Van Dorpe wilde tot elke prijs verhindere­n dat het Verdinaso zou kiezen voor collaborat­ie

Na de capitulati­e van het Belgische leger was het voor iedereen onduidelij­k hoe het verder moest en of het Verdinaso met zijn Dietse ideaal kon blijven bestaan. Er heerste veel verwarring, maar wat vaststaat, is dat Frantz tot elke prijs wilde verhindere­n dat het onthoofde Verdinaso zou kiezen voor collaborat­ie. Om die reden werd hij uitgeslote­n uit het verbond. Kort daarna ging het Verdinaso op in het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), dat collaboree­rde met de Duitse bezetter. Zelf zei Frantz Van Dorpe daarover: ‘François beschuldig­de mij (publiekeli­jk) dat ik gecomplott­eerd had tegen het – men leze “zijn” Verdinaso – en dat ik alle pogingen tot samengaan met het VNV die door hem en Le Roy sinds maanden werden gepland, systematis­ch gesaboteer­d had. Voor een keer sprak hij de waarheid.’

Verzetshel­d

Op risico van zijn leven ging Frantz Van Dorpe moedig in het verzet. Vooral nadat zijn broer vanuit Londen was geparachut­eerd nabij Olsene, kreeg hij opdrachten van de Special Operations Executive, die Winston Churchill had opgericht. De Britse overheid heeft hem geëerd voor zijn verdienste­n als verzetshel­d, en ook van België kreeg hij hoge onderschei­dingen. Voor zijn Verdinaso-periode werd hij nooit vervolgd.

In 1964 werd hij in Sint-Niklaas verkozen als gemeentera­adslid voor de CVP, en van 1965 tot 1976 was hij burgemeest­er. Toch beweert de redacteur dat hij ook dan geen democraat was. Overtuigen­d is dat niet.

Wie de twee nieuwe boeken leest die over Frantz Van Dorpe zijn verschenen – Hoogmoed. Van Verdinaso tot verzet en Frantz Van Dorpe en het Verdinaso – krijgt een heel ander beeld van hem. Het artikel in deze krant van 11 juni doet hem onrecht aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium