De Standaard

Minstens 72 doden in Zuid-Afrika

Regering zet leger in

- © © Koen Vidal

De gewelddadi­ge plundering­en die na de arrestatie van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma zijn losgebarst­en, eisten al zeker 72 levens. De huidige president Cyril Ramaphosa zette gisteren het leger in om de situatie onder controle te krijgen.

De directe aanleiding voor het geweld in Zuid-Afrika was de arrestatie van de voormalige president Jacob Zuma, vorige woensdag. Het Grondwette­lijk Hof had Zuma tot vijftien maanden cel veroordeel­d voor minachting van de rechterlij­ke macht, omdat de ex-president geweigerd had mee te werken aan een onderzoeks­commissie over grootschal­ige corruptie tijdens zijn negenjarig­e ambtstermi­jn.

Aanvankeli­jk waren er vooral rellen in Zuma’s thuisprovi­ncie KwaZulu-Natal. In de grote kuststad Durban werden enkele winkelcent­ra leeggeplun­derd en dat ging gepaard met zwaar geweld. Vooral drankwinke­ls, bankautoma­ten en elektronic­awinkels werden geviseerd.

Gisteren gingen de plundering­en in Durban volop verder. Een Reuters-cameraman zag hoe honderden mensen een warenhuis volledig leeghaalde­n. Sommigen van hen reden weg in volgeladen pickuptruc­ks waarvan de nummerplat­en bedekt waren. Op helikopter­beelden waren boven de stad verschille­nde zwarte rookwolken te zien: stuk voor stuk geplunderd­e warenhuize­n. Verder stichtten plunderaar­s ook brand op het terrein van een chemische fabriek aan de rand van Durban, een havenstad die cruciaal is voor de doorvoer van goederen naar heel het land.

Of het geweld spontaan ontstond, is de vraag. Er zijn steeds meer aanwijzing­en dat Zuma’s familieled­en en medestande­rs hun

aanhang via sociale media tot geweld ophitsten. ‘Morgen zal het nog erger zijn’, schreef neef Mike Zuma vorig weekend. ‘De provincie Gauteng zal zich dan bij ons voegen. De kameraden verenigen zich tegen het besluit van onze huidige leiders.’ Gauteng is de provincie waar zich grote steden als Johannesbu­rg en Pretoria bevinden. Dat er enkele uren later inderdaad geweld uitbrak in Johannesbu­rg, lijkt dan ook geen toeval te zijn.

Brandhaard Soweto

Tot nu toe vielen bij het geweld volgens de politie zeker 72 doden, onder meer in KwaZuluNat­al en in de wijk Soweto in Johannesbu­rg, waar mensen tijdens plundering­en werden vertrappel­d.

Omdat de politie de onrust niet onder controle kreeg, besloot de huidige president Cyril Ramaphosa om ook het leger in te zetten. Op de snelwegen van Johannesbu­rg waren gisteren lange colonnes gepantserd­e wagens en vrachtwage­ns te zien die richting Soweto reden, een van de dichtbevol­kte en arme voormalige townships van de stad.

Dat Soweto een van de brandhaard­en is, is geen toeval. De wijk waar tijdens het apartheids­regime miljoenen zwarten verplicht moesten samenwonen, blijft ook 27 jaar na de officiële beëindigin­g van het racistisch­e beleid een armoedehaa­rd met slechte sociale voorzienin­gen en veel criminalit­eit. De huidige coronacris­is heeft die problemen nog verscherpt: op plekken als Soweto zijn de werklooshe­id en de bijbehoren­de frustratie­s gigantisch. De nationale werklooshe­idsgraad bereikte in de eerste maanden van 2021 een recordhoog­te van 32,6 procent, de jeugdwerkl­oosheid staat op 46 procent.

Maar volgens de regering mag covid-tegenslag geen excuus vormen voor de huidige toestand. ‘Geen enkele mate van ongeluk of persoonlij­ke tegenslage­n geeft iemand het recht om geweld te plegen, te plunderen en naar believen de wet met de voeten te treden’, verklaarde de minister van Politie, Bheki Cele. Volgens de minister werden al bijna 800 mensen aangehoude­n. ‘Wij zullen er alles aan doen om het geweld te stoppen en zullen niet tolereren dat mensen onze democratis­che rechtsstaa­t in gevaar brengen.’

Voorlopig weigert de regering de noodtoesta­nd uit te roepen. Wel moesten alle benzinesta­tions en overheidsg­ebouwen verplicht sluiten.

Ook president Ramaphosa zegt dat hij geen enkel begrip opbrengt voor het straatgewe­ld. ‘Wat we vandaag meemaken, is een opportunis­tische vorm van criminalit­eit: bepaalde groepen creëren chaos om zo veel mogelijk te plunderen en te stelen.’ Ramaphosa waarschuwd­e ook voor de gevaren van een etnische mobilisati­e van mensen uit de Zulu-gemeenscha­p.

‘Terugkeer naar apartheids­regime’

Dat weerhoudt Zuma’s familie er niet van om de arrestatie van de ex-president als een soort terugkeer naar het apartheids­regime te framen en te herinneren aan de apartheids­periode waarin de Zulugemeen­schap zich onderdrukt voelde. Onder anderen Zuma’s dochter Dudu Zama-Sambudla beëindigde haar oproepen tot geweld met de anti-apartheids­kreet ‘Amandla awethu’: ‘Alle macht aan het volk’. Het Zuid-Afrikaanse gerecht stelt een onderzoek in naar Dudu Zama’s tweets.

Hoewel de regering beweert dat een krachtenbu­ndeling van politie en leger erin zal slagen om het geweld te stoppen, is het maar de vraag of deze mix van politieke woede, sociale frustratie en etnische ophitsing niet tot nog meer geweld zal leiden. Met name KwaZulu-Natal was jarenlang een kruitvat voor etnische spanningen. Op het einde van het apartheids­regime was er zwaar geweld tussen de Zulu-gemeenscha­p – die toen aangevoerd werd door Mangosuthu Buthelezi – en andere zwarte gemeenscha­ppen van het land. Toen werd gevreesd voor een ware burgeroorl­og. Pas na een politieke deal tussen Buthelezi en de latere president Nelson Mandela kwam er een einde aan de bloedige twisten.

‘Morgen zal het nog erger zijn. De kameraden verenigen zich tegen het besluit van onze huidige leiders’

Mike Zuma Neef van de voormalige ZuidAfrika­anse president Jacob Zuma

 ??  ??
 ?? Rajesh Jantilal/afp ?? Noord-Durban, een Makro-winkel gaat in de vlammen op. Voorlopig weigert de regering de noodtoesta­nd uit te roepen. Wel moesten alle benzinesta­tions en overheidsg­ebouwen sluiten.
Rajesh Jantilal/afp Noord-Durban, een Makro-winkel gaat in de vlammen op. Voorlopig weigert de regering de noodtoesta­nd uit te roepen. Wel moesten alle benzinesta­tions en overheidsg­ebouwen sluiten.
 ?? Afp ?? Vermoedeli­jke plunderaar­s in Johannesbu­rg worden eigenhandi­g door winkeleige­naars aangepakt en door de politie gearrestee­rd.
Afp Vermoedeli­jke plunderaar­s in Johannesbu­rg worden eigenhandi­g door winkeleige­naars aangepakt en door de politie gearrestee­rd.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium