De Standaard

Nieuwe ceo Bpost Dirk Tirez

‘Van Avermaet behoort voor ons tot het verleden’

- Nu begint het echte werk pas. Hoe pakt u dat aan? Pascal Dendooven

Bpost gaat investeren in diensten INTERVIEW DIRK TIREZ voor webwinkels in Europa én in de VS. In zijn thuismarkt zal het bedrijf nieuwe maatschapp­elijke accenten leggen. ‘Het is een van de boeiendste jobs die er zijn in de Belgische bedrijven’, zegt de nieuwe ceo Dirk Tirez.

‘Uitstekend nieuws om de dag mee af te sluiten. Dirk is een zeer verstandig­e en zeer integere man’, mailt een zakenadvoc­aat die de nieuwe ceo van Bpost goed kent. Hij is niet de enige die zich positief uitlaat over de benoeming van Tirez. Ook Tirez zelf werd overstelpt door reacties. Tijdens het interview straalt hij rust en zelfverzek­erdheid uit. Hij kent de uitdaginge­n van elk onderdeel van Bpost, gaf mee de strategie vorm en onderhande­lde alle overheidsc­ontracten. In zijn nieuwe rol wil hij Bpost laten uitgroeien tot belangrijk­e speler in de markt van logistieke diensten op het vlak van e-commerce. ‘Hij is de man die men moest kiezen voor de job’, zegt een ancien van Bpost.

Hoe heeft u de periode met extopman JeanPaul Van Avermaet meegemaakt? Heeft u er wakker van gelegen?

‘Ik moet eerlijk zeggen dat binnen het bedrijf de periode met Van Avermaet voorbij is. Het management, personeel en de vakbonden kijken

naar de toekomst. Dat merk ik ook aan de reacties. Het was geweldig op 16 maart (de dag van het ontslag van Van Avermaet en aansluiten­d de benoeming van Tirez als ceo ad interim, red.) om te zien hoe enthousias­t iedereen was. Iedereen geeft het beste van zichzelf. Dat kon ik de afgelopen drie maanden meermaals vaststelle­n.’

Het grote verloop op de hoofdzetel is gestopt. Bent u opgelucht?

‘Sinds 16 maart is er rust en stabilitei­t. De sterkte van het bedrijf is zijn veerkracht. Mensen komen niet bij Bpost om een job uit te oefenen, maar om een missie te vervullen. Iedereen vervult die missie op een ongeloofli­jke manier, ook in uitdagende tijden.’

Wanneer heeft u beslist dat u zich kandidaat zou stellen als ceo?

‘Ik heb altijd gevonden dat Bpost een keuze moest maken in het belang van de ondernemin­g. En toen men het in het belang van de ondernemin­g achtte dat ik me kandidaat zou stellen, heb ik dat gedaan. Ik had het gevoel dat ik de steun had van het management, de stakeholde­rs, de vakbonden en vanuit de raad van bestuur dat men interesse had in mijn kandidatuu­r.’

Er waren zowel interne als externe kandidaten. Was het spannend?

‘Het was een faire procedure. Korn Ferry had een lijst met mogelijke kandidaten opgesteld die het remunerati­een benoemings­comité vervolgens gereduceer­d had tot vijf kandidaten. Alle vijf werden ze betrokken in het proces, maar het benoemings­comité en de raad van bestuur koos uiteindeli­jk voor mijn kandidatuu­r.’ ‘Ik was al sinds 16 maart samen met de leden van het groepsmana­gement gefocust op de prioriteit­en van het bedrijf. Er zijn drie belangrijk­e uitdaginge­n voor Bpost, maar ze bieden ook telkens belangrijk­e kansen. De eerste prioriteit is om in België de verdeling van de brieven en pakketten zo efficiënt en kwalitatie­f mogelijk te organisere­n. En dat op een manier waarop we ook onze maatschapp­elijke rol vervullen: we willen het menselijke gelaat zijn in een digitale wereld.’

‘De tweede prioriteit is de uitbouw van logistieke diensten inzake e-commerce voor bedrijven in Europa en de Verenigde Staten. We willen ook Belgische bedrijven online helpen te groeien, zowel in België als in Europa en de VS. In dat verband gaan we ook vestiginge­n van Active Ants (diensten voor kleinere bedrijven) en Radial (diensten voor grotere bedrijven) in België uitbouwen. Ten derde willen we de groei van Radial in Amerika versnellen. Het is er een groeiende markt vol opportunit­eiten. Op die manier moeten ook de VS bijdragen tot de financiële resultaten van de groep.’

U spreekt over een kwalitatie­ve dienstverl­ening, maar de nietpriorb­rieven zijn duidelijk geen prioriteit als bepaalde poststukke­n pas na tien dagen op bestemming raken?

‘Dat klopt niet. Uit metingen blijkt dat we nog altijd een van de meest kwalitatie­ve postoperat­oren in Europa zijn. We bezorgen nog dagelijks meer dan 5 miljoen brieven en overtuigen onze klanten van de waarde van papier. Zowel voor geadressee­rde als niet-geadressee­rde post. Klanten lezen een papieren document grondiger dan een e-mail. Ik zie dat ook bij kranten en tijdschrif­ten. De daling van het aantal abonnees verloopt daar relatief stabiel. De brievenpos­t is nog altijd goed voor een omzet van 1,4 miljard.’

Een deel ervan, het contract voor de verdeling van kranten en tijdschrif­ten, is nu in aanbestedi­ng. Bpost kan zich niet permittere­n dat contract te verliezen. U zei eerder dat er 4.000 jobs bij betrokken zijn?

‘Ik denk dat we de meest geschikte kandidaat zijn om een hoogstaand­e kwalitatie­ve dienstverl­ening te realiseren voor de verdeling van kranten en tijdschrif­ten. Het is ook belangrijk voor de democratie dat die verdeling overal goed loopt.’

Het is vooral belangrijk voor Bpost, begrijp ik. En u moet ook de nieuwe beheersove­reenkomst goed zien te onderhande­len met de overheid.

‘Er zullen nieuwe accenten in zitten, zoals duurzaamhe­id en onze maatschapp­elijke rol in een digitale wereld. In de 650 postkantor­en zullen we ook innovatiev­e digitale diensten aanbieden. Ook de verdeling van bank- en verzekerin­gsproducte­n van BNP Paribas Fortis blijft belangrijk.’

In de pakjesmark­t zijn piraten aan het werk. Hoe moet een gelijk speelveld eruitzien?

‘Die verdeling moet duurzaam gebeuren en op sociale wijze. Alle spelers moeten de regels inzake sociale zekerheid, fiscalitei­t en transport toepassen. Pakjes zijn belangrijk. Pre-covid verdeelden we 170.000 tot 200.000 pakjes per dag, nu zijn dat er 500.000 en de markt blijft groeien.’

De pakjes zijn een lokale dienstverl­ening. Dat is anders voor de logistieke diensten.

‘Neem bijvoorbee­ld de onlinedien­sten van Hugo Boss. We zijn voor dat bedrijf het magazijn, we zetten er de te leveren pakjes klaar, we verpakken ze, we doen de klantenzor­g, de betaaldien­sten en het transport. Alleen rekenen we voor dat transport op derden met uitzonderi­ng van België en Nederland. Pakjes bezorgen is deel van onze omnistrate­gie in e-commerce.’

Die strategie kende in de VS een moeizame start toen jullie 700 miljoen euro betaalden voor Radial.

‘Je moet overnames beoordelen op een termijn van drie tot vijf jaar. Bpost was wel de eerste postale operator die in 2017 koos om actief te worden in de markt van logistieke diensten voor de e-commerce. Corona toonde dat het de juiste strategie was én dat we de koploper waren in de industrie. We hebben Radial ondertusse­n omgevormd tot een winstgeven­d en dynamisch bedrijf. We helpen er grote merken (Estee Lauder, Zara, Gymshark ...) om online te groeien. Voor de eerder grotere bedrijven via Radial, dat we ook in Europa gaan uitrollen, voor kmo’s via Active Ants (een Nederlands­e dochter, red.). En die formule zullen we ook internatio­naal uitrollen.’

Heeft u wel het geld om dat in Europa waar te maken? Overnames zijn duur.

‘We mikken in Europa toch grotendeel­s op eigen groei, maar als er aanvullend zinvolle, doelgerich­te overnames mogelijk zijn, gaan we dat bestuderen. We hebben een enveloppe van 220 miljoen die we investeren in de groei in de VS en Europa. Tegelijk kunnen er middelen komen uit de verkoop van activiteit­en die onvoldoend­e opbrengen of niet meer passen.’

U kreeg een mandaat van zes jaar, waar wil u tegen die tijd met Bpost staan?

‘Het komt erop aan de toekomst van Bpost te verzekeren. Het is zoals Napoleon zei: “leiders zijn handelaren in hoop”. Men dacht lang dat Bpost samen met de brievenpos­t zou verdwijnen, zoals andere postbedrij­ven. Onze boodschap is dat Bpost een betekenisv­olle toekomst heeft als omnicommer­ce logistiek bedrijf. Daarnaast moeten we onze maatschapp­elijke rol in België optimaal verzekeren. We bekijken constant hoe we de dienstverl­ening aan de bevolking kunnen verbeteren. We zullen mengvormen van papieren en digitale oplossinge­n aanbieden.’

Hoe gaat u het anderhalf jaar tijd inhalen dat verloren ging?

‘Ik zag dat de beurskoers bij de eerstekwar­taalresult­aten met 20 procent gestegen is. De volgende afspraak is 6 augustus in verband met het halfjaarre­sultaat.’

U kunt de wensen van minister van overheidsb­edrijven Petra De Sutter (Groen) en PSvoorzitt­er Paul Magnette niet negeren?

‘Ik weet eigenlijk niet wat u bedoelt. Afspraken met de overheid worden gemaakt via een beheerscon­tract. Onafhankel­ijke bestuurder­s gaan na of het beheerscon­tract de belangen van de minderheid­saandeelho­uders niet in het gedrang brengt. Hun advies wordt publiek gemaakt. Het is wel zo dat Bpost het maatschapp­elijke engagement aangaat om zowel op sociaal als ecologisch vlak, als rond economisch­e duurzaamhe­id een voortrekke­rsrol te spelen.’

‘Lang dacht men dat Bpost samen met de brievenpos­t zou verdwijnen. Maar ons bedrijf heeft een betekenisv­olle toekomst als omnicommer­ce logistiek bedrijf’

 ??  ??
 ?? Kristof Vadino ?? Postbaas Dirk Tirez: ‘Bpost wil het menselijke gelaat zijn in een digitale wereld.’
Kristof Vadino Postbaas Dirk Tirez: ‘Bpost wil het menselijke gelaat zijn in een digitale wereld.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium