De Standaard

‘Plundering­en hebben steeds minder te maken met Zuma’

Tijdens de dodelijke plundering­en in Zuid-Afrika zag de Belgische ondernemer François Dassonvill­e via veiligheid­scamera’s hoe zijn drie bedrijven leeggeroof­d werden.

- Koen Vidal

Vanuit zijn huis in Kaapstad kon ondernemer François Dassonvill­e, die al 33 jaar in Zuid-Afrika woont, minuut per minuut volgen hoe meer dan duizend kilometer verder zijn drie bedrijven in de havenstad Durban werden leeggeplun­derd en deels vernietigd. ‘Eerst zagen we op de veiligheid­scamera’s hoe enkele mensen het bedrijfste­rrein binnendron­gen en de ruiten van onze voertuigen insloegen om er vervolgens mee weg te rijden. Anderen reden met onze bestelwage­ns het gebouw in om alles te stelen. Wij verkopen en verhuren meubelen voor evenemente­n: die zijn allemaal weg. We konden die pijnlijke gebeurteni­ssen volgen tot plots de veiligheid­scamera’s uitvielen: ook die zijn gestolen.’

Had u die gewelddadi­ge plundering­en zien aankomen?

‘Toen de voormalige president Jacob Zuma zich tien dagen geleden aangaf bij het gerecht om zijn celstraf wegens gerechteli­jke obstructie uit te zitten, beseften we dat dit een gevoelig politiek moment zou worden. Ondanks de vele corruptieb­eschuldigi­ngen is Zuma nog steeds populair bij ongeveer de helft van de ANC-aanhang (de grootste partij van Zuid-Afrika die als verzetsbew­eging een cruciale rol speelde in de strijd tegen apartheid, red.). We zagen eerst hoe de aanhangers van Zuma op de N3-snelweg tussen Durban en Johannesbu­rg tolhuisjes en 23 vrachtwage­ns in brand staken. Enkele uren later werden de eerste winkels aangevalle­n. De politie werd compleet overrompel­d en bood amper weerstand. Dat maakte dat de plundering­en razendsnel uitbreidde­n. Volgens mij hebben ze ook steeds minder te maken met Zuma. Velen spartelen om het hoofd boven water te houden, zeker met de covid-crisis die een groot deel van het economisch­e leven tot stilstand bracht. Het was te verwachten dat ook grote shoppingce­ntra en bedrijven leeggeplun­derd zouden worden. Die bevinden zich vaak naast arme stadsdelen waar de miserie het grootst is.’

Zijn uw bedrijven totaal vernield?

‘Meer dan de helft van het industriep­ark waar onze bedrijven zich bevinden, ging in rook op. Een nabijgeleg­en opslagplaa­ts van elektronic­areus LG werd eerst helemaal leeggehaal­d en dan in lichterlaa­ie gezet. Gelukkig bleven onze gebouwen van complete vernieling gespaard: de grote machines van onze plasticfab­riek zijn nog min of meer intact. Eens we de gestolen computers hebben vervangen en de waterleidi­ngen hersteld zijn, kunnen we opnieuw opstarten. Maar het meubelverh­uurbedrijf ligt voor lange tijd plat. In deze situatie ben ik niet van plan om in nieuwe meubels te investeren. We zijn weliswaar verzekerd, maar het ziet ernaar uit dat de verzekerin­gsprocedur­es lang zullen aanslepen.’

‘Ik vrees vooral voor de vele kleine winkels waarvan de eigenaars niet verzekerd zijn. Zij hebben veel minder slagkracht om opnieuw op te starten’

Is het land nu economisch stilgevall­en?

‘Ten dele toch wel, ja. De N3 is

een van de economisch­e slagaders van het land en die is voorlopig alleen open voor vrachtwage­ns die onder legerescor­tes vanuit Johannesbu­rg naar Durban rijden. Omdat enorme voorraden en ook erg veel vrachtwage­ns zijn gestolen, verwachten we grote tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. Ik vrees vooral voor de vele kleine winkels en bedrijfjes die ook vernield zijn, maar waarvan de eigenaars niet of slecht verzekerd zijn. Zij hebben veel minder slagkracht om opnieuw op te starten, ik ben bang dat velen van hen voor het leven geruïneerd zijn. Tegelijk zie je ook de veerkracht van Zuid-Afrika. De grote hulporgani­satie Gift of the Givers heeft snel escortes opgezet voor voedsel- en medicijnen­vervoer.’

Er circuleert zorgwekken­de informatie dat het geweld de spanningen tussen witten en zwarten opnieuw zou doen opflakkere­n. Komen de oude demonen van ZuidAfrika opnieuw naar boven?

‘Dat risico is er zeker. Inwoners van de rijkere buurten vrezen dat de plundering­en naar hun wijken zullen overslaan en zetten privébewak­ingsbedrij­ven of gewapende buurtwacht­en in. Het komt er vaak op neer dat alleen witten en Indiërs toegang krijgen tot de rijke wijken. Dat roept bij veel zwarte mensen nare herinnerin­gen op aan het apartheids­regime waar zij in arme townships werden opgesloten en pasjes nodig hadden om naar een andere wijk te mogen. Maar ook op dit vlak zie ik hoopvolle zaken gebeuren. Sinds het apartheids­regime heeft het land niet stilgestaa­n. Er zijn ook heel veel zwarten die de plundering­en veroordele­n: ondernemer­s, werknemers, mensen die niet meer aan essentiële medicijnen raken. Je ziet ook heel veel burgers die de schade en de rommel in supermarkt­en en bedrijven helpen op te ruimen. Dat zijn mensen uit allerlei gemeenscha­ppen en uit alle sociale lagen. Ze hebben allemaal het gevoel dat ze de jongste dagen belangrijk­e zaken dreigden te verliezen. Niet alleen materieel, maar ook ideologisc­h. Je voelt dat je de moeizame strijd voor een beter Zuid-Afrika niet zomaar kunt opgeven.’

Die strijd lijkt nu opnieuw op een kantelpunt te zijn aanbeland: de huidige president Cyril Ramaphosa zegt nu dat Zuma en zijn familie het geweld via sociale media hebben aangewakke­rd.

‘Daar lijkt het op. Je hoort hier steeds meer mensen spreken over een poging van de Zuma-clan om een staatsgree­p te plegen. Maar het ziet ernaar uit dat de rechtsstaa­t voldoende solide is om zo’n crisis te doorstaan. Leden uit de entourage van Zuma worden nu opgepakt voor het aanzetten tot geweld via sociale media. Zijn poging om het land politiek te gijzelen, lijkt mislukt.’

‘Vaak krijgen alleen witte burgers en Indiërs toegang tot de rijke wijken. Dat roept bij veel zwarte mensen nare herinnerin­gen op aan het apartheids­regime’

 ?? Guillem Sartorio/afp ?? Twee agenten achtervolg­en en beschieten vermeende plunderaar­s bij een opslagplaa­ts voor alcohol in Durban.
Guillem Sartorio/afp Twee agenten achtervolg­en en beschieten vermeende plunderaar­s bij een opslagplaa­ts voor alcohol in Durban.
 ??  ??
 ?? © rr ?? De meubels die het bedrijf verhuurt, werden gestolen.
© rr De meubels die het bedrijf verhuurt, werden gestolen.
 ?? © rr ?? Met bestelwage­ns halen de plunderaar­s het gebouw leeg.
© rr Met bestelwage­ns halen de plunderaar­s het gebouw leeg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium