De Standaard

‘Influencer­s leren Cubanen dat ze iets anders mogen zijn dan socialist’

De recente uitrol van het 3G- en 4G-netwerk heeft in de eenpartijs­taat Cuba een revolutie veroorzaak­t. Via sociale media verspreidt het protest van vorige week zich als een lopend vuurtje. Tot de overheid het internet grotendeel­s platlegde.

- Lode Delputte

Sinds de protestgol­f van vorige week hebben de Cubaanse autoriteit­en de toegang tot het internet fors ingeperkt. Militairen en aanhangers van het communisti­sche regime houden pleinen en straten in het oog. Volgens mensenrech­tenorganis­atie Amnesty Internatio­nal werden 115 opposanten, digitale activisten en betogers ‘op arbitraire wijze opgepakt’. Terwijl de regering van president Miguel Díaz-Canel één dodelijk slachtoffe­r gemeld heeft, spreekt de onafhankel­ijke journalist­e en internetac­tiviste Yoani Sánchez in haar (op Cuba zelf niet te beluistere­n) podcast over meerdere ‘doden, gewonden en mensen die verdwenen zijn’.

Voor het oog van de camera, terwijl ze live geïntervie­wd werd in het programma Todo es mentira (‘Alles is gelogen’) van de Spaanse televisiez­ender Cuatro, werd vorige week ook de populaire, regimekrit­ische influencer Dina Stars opgepakt. Stars, inmiddels weer op vrije voeten, is lang niet de enige digitale actievoerd­er tegen wie de autoriteit­en een onderzoek gelastten.

Sinds in 2019 decreet 370/2018, alias de ‘zweepwet’ in werking trad, werden ook influencer­s als Yander Serra en Jancel Moreno geïntimide­erd, gearrestee­rd, beboet of van hun werkmateri­aal beroofd. De wet verbiedt de ‘verspreidi­ng van informatie die tegen het algemeen belang, de zeden, de hoffelijkh­eid en de integritei­t van personen is gericht’, maar dient vooral als dekmantel voor de onderdrukk­ing van het vrije woord.

Tandpasta en zeep kopen via Whatsapp

Dat de autoriteit­en het ook deze week op de sociale media hebben gemunt, is uiteraard geen toeval. De manifestat­ie in het stadje San Antonio de Baños, waarmee vorige zondag alles begon, werd gefilmd en was live te volgen via Facebook.

Het was een twaalf uur durende elektricit­eitspanne die de burgers op straat bracht, waarna een sneeuwbale­ffect ook in tientallen andere steden en dorpen mensen naar buiten lokte. Duizenden Cubanen gaven lucht aan hun woede over de economisch­e crisis, de voedselsch­aarste, het tekort aan medicijnen en de knoeierige aanpak van de coronacris­is. Nooit eerder in de recente geschieden­is trok een protestgol­f zo snel door Cuba, zegt Sánchez. ‘We hebben zo’n honger dat we zelfs onze angst opgegeten hebben.’

Stond de journalist­e in 2007 nog moederziel alleen met haar digitale verzet, en gebruikte in datzelfde jaar nauwelijks 1,67 procent van de Cubanen het internet, dan heeft intussen een digitale revolutie plaatsgevo­nden. Sinds Cuba eind 2018 3G en vervolgens 4G uitrolde, surfen al 4,2 van de 11 miljoen Cubanen op hun smartphone.

Burgers gebruiken het internet vooral om via Whatsappgr­oepen basisprodu­cten als zeep, tandpasta of pijnstille­rs op de kop te tikken, maar nu is het internet onver

‘Met inventieve snufjes slaagde het regimekrit­ische middenveld erin het internet te gebruiken’

Sara García Santamaría mijdelijk ook een hefboom voor politieke emancipati­e geworden. Zelfs mensen die zich online veeleer op de vlakte houden, deelden massaal berichten over de betogingen. ‘Dankzij het internet laten meer Cubanen hun ongenoegen zien en wordt die onvrede ook internatio­naal zichtbaard­er’, zegt Angela Alarcón van Acces Now, een organisati­e die opkomt voor digitale burgerrech­ten wereldwijd.

Onderzoeke­r

Make-up tutorials

‘Maar ook de regering wint, want het staatstele­combedrijf ETECSA is de enige internetpr­ovider van Cuba. De jongste maanden heeft ETECSA het net wel vaker afgesloten voor dissidente stemmen. Het gaat ook niet alleen over afsluiten, maar over het vertragen van het debiet. Die techniek doet de alarmbelle­n minder snel afgaan dan het dagenlange blokkeren van de toegang.’

Volgens Sara García Santamaría, medeauteur van Cuba’s digital revolution: citizen innovation and state policy, ‘hield het regime de toegang eerst bewust beperkt tot zijn meest overtuigde aanhangers. Maar met inventieve snufjes slaagde ook het regimekrit­ische middenveld erin het internet te gebruiken. Gewone Cubanen waren ook voor 2018 al verbonden met de buitenwere­ld.’

Uiteindeli­jk kreeg ook de overheid door dat het geen zin had de veralgemen­ing van internet nog langer uit te stellen. ‘Vanuit het buitenland dachten we dat die opening tot een fel politiek debat zou leiden’, zegt García Santamaría. ‘Maar dat bleef beperkt. Mensen gebruikten het internet veel meer om zaken te doen, celebs gade te slaan en make-up tutorials te volgen. Wat de influencer­s dan weer wél doen, is jonge Cubanen laten zien dat ze ook iets anders kunnen zijn dan een goede of slechte socialist, en dat ze ook niet-revolution­aire, oppervlakk­ige, materialis­tische of zelfs kapitalist­ische interesses mogen hebben.’

 ?? Ap ?? Vorige week zondag kwam het nog tot een hardhandig­e confrontat­ie tussen betogers en politie in Havana.
Ap Vorige week zondag kwam het nog tot een hardhandig­e confrontat­ie tussen betogers en politie in Havana.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium