De Standaard

Mysterieus ‘Havanasynd­room’ treft Amerikaans­e diplomaten in Wenen

- © Ine Roox

DIPLOMATIE De VS en Oostenrijk onderzoeke­n wat de bizarre symptomen van Amerikaans­e diplomaten en andere ambtenaren in Wenen kan verklaren.

Wat is er in Wenen aan de hand? Sinds Joe Biden in januari president van de VS is geworden, hebben al meer dan twintig Amerikaans­e diplomaten en andere ambtenaren geklaagd dat ze met vreemde gezondheid­sproblemen kampen. De Amerikanen in Wenen spreken van symptomen die doen denken aan het Havanasynd­room, een mysterieuz­e hersenziek­te, die voor het eerst in 2016-2017 opdook op Cuba. Duizelighe­id, evenwichts­stoornisse­n, gehoorverl­ies en angst behoren tot de symptomen. Sommige slachtoffe­rs zeiden dat de klachten ophielden als ze ergens anders gingen staan.

Wat het syndroom juist veroorzaak­t, staat nog niet vast, maar volgens Amerikaans­e wetenschap­pers ligt gestuurde microgolfs­traling vermoedeli­jk aan de basis. Toen Amerikaans­e en Canadese diplomaten in Havana over die symptomen klaagden, beschuldig­den de VS Cuba ervan daarachter te zitten. De Cubaanse regering ontkende hevig, en het incident deed de spanning tussen beide landen oplopen. Twee jaar geleden stelde een Amerikaans­e academisch­e studie dat bij de diplomaten die ziek waren geworden, ‘afwijkinge­n in de hersenen’ waren vastgestel­d, maar Cuba veegde dat rapport van tafel. Dat nu ook een groep Amerikanen in Wenen met gelijkaard­ige gezondheid­sklachten kampt, is vrijdag voor het eerst gemeld door het tijdschrif­t The New Yorker.

Hotspot voor spionage

Het Oostenrijk­se ministerie van Europese en Buitenland­se Zaken stelde gisteren dat het de berichten ernstig neemt, en de veiligheid van diplomaten die naar Oostenrijk op post worden gestuurd en hun gezinnen als de allerhoogs­te prioriteit beschouwt.

De VS hebben een grote diplomatie­ke aanwezighe­id in Wenen. Momenteel vinden daar onrechtstr­eekse onderhande­lingen tussen Iran en Amerika plaats, om na te gaan of het kernakkoor­d uit 2015 opnieuw tot leven kan worden gewekt. De Oostenrijk­se hoofdstad is een belangrijk diplomatie­k centrum, maar ontwikkeld­e tijdens de Koude Oorlog ook de reputatie van hotspot voor spionage.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium