De Standaard

Soldaten, stenengooi­ers en de cameraploe­g

Bieke Depoorter heeft gelijk als ze zegt dat persfotogr­afen vaak geen objectieve waarnemers zijn. Hun relatie met de realiteit die ze coveren is uiterst complex, soms problemati­sch. Maar we kunnen niet zonder hun werk, schrijft Jan Desloover.

- Jan Desloover Chef beeld De Standaard.

‘Een portret’, zei Richard Avedon, ‘is een beeld van iemand die weet dat hij gefotograf­eerd wordt, en wat hij met die kennis doet is net zo goed deel van de foto als welke kleren hij draagt of hoe hij kijkt.’ Avedon werkte vooral in een gecontrole­erde studio-omgeving, waar hij met fotomodell­en en beroemdhed­en een soort gezamenlij­ke performanc­e opvoerde. Maar zijn bedenking geldt ook ver buiten die studio’s, op plekken waar je het nooit zou vermoeden.

In zijn boek ‘Het zijn net mensen’ beschrijft oud-Midden-Oosten-correspond­ent Joris Luyendijk een bijna ritualisti­sch verbond tussen beeldjourn­alisten, Israëlisch­e militairen en zogenaamde stenengooi­ers in de Palestijns­e gebieden.

Een scène waar hij getuige van was in Ramallah: ‘Opeens verschenen ze kort na elkaar: Israëlisch­e jeeps, die daarvoor speciaal uit hun kazerne moesten zijn gekomen, en Palestijns­e jongetjes voor wie het vanuit school ook een flink stuk lopen was. Er arriveerde­n een paar toeschouwe­rs, een ambulance, een karretje met falafels en een cameraploe­g. Toen begonnen de jongetjes met stenen te gooien. De Israëliërs vuurden in de lucht. De jongetjes waagden zich dichterbij en de Israëliërs vuurden weer in de lucht. De jongetjes waagden zich nog dichterbij en de Israëliërs schoten er eentje neer. Loeiende ambulance, scanderend­e jochies, draaiende camera’s. (…) Waren hier camera’s omdat er wat gebeurde, of gebeurde er iets omdat er camera’s waren?’

Diezelfde vraag kan gesteld worden bij een paar onvergetel­ijke beelden van James Nachtwey, een van de gelauwerde oorlogsfot­ografen van zijn generatie. Nachtwey was er in mei 1998 bij toen een groepje moslims zes christenen lynchte in de Indonesisc­he hoofdstad Jakarta.

Oorlogspor­nografie

Het land was extreem getroffen door een economisch­e crisis, die ook tot zware etnisch-religieuze spanningen leidde. In dit geval verdachten de moslims de christenen ervan de lokale moskee te hebben beschadigd. Nachtwey was de enige fotograaf ter plaatse. Zijn heftige beelden verschenen in Time en hij scoorde ermee op World Press Photo.

Maar er was ook felle kritiek. Voor sommigen was het klaar dat de situatie nooit zo was geëscaleer­d als Nachtwey ze niet zo gretig had gefotograf­eerd. ‘Oorlogspor­nograaf’, werd hij nu ook genoemd.

De wisselwerk­ing tussen fotograaf en onderwerp is één ding, het effect van zijn of haar foto’s nog een heel ander. De beelden die media van de realiteit tonen, kunnen die werkelijkh­eid op hun beurt weer sturen.

‘Hoeveel mensen zouden zich nog opblazen als ze wisten dat niemand van hun offer zou horen, omdat de media het negeerden?’, vraagt Luyendijk zich af. Hoeveel stenen zouden er nog gegooid worden op de Westelijke Jordaanoev­er als er geen enkele fotograaf rondliep? Vult u de lijst gerust aan.

Bieke Depoorter heeft dus gelijk als ze zegt dat een persfotogr­aaf vaak niet zomaar een objectieve getuige, laat staan een onzichtbar­e fly on the wall is (DS 17 juli). En zelfs als hij het wel is, liggen de zaken vaak complex.

Kevin Carter won in 1994 een Pulitzer voor een foto van een uitgehonge­rd Soedanees kind, met in de achtergron­d een toekijkend­e gier. Een paar maanden later benam Carter zich van het leven. Kort door de bocht laat het dilemma waaraan hij ten onder ging, zich als volgt samenvatte­n: ofwel het kind redden en geen of in ieder geval een minder straf beeld maken; ofwel het kind niet redden - en dus enigszins medeplicht­ig worden aan zijn lijden -, dé foto maken en daarmee in het beste geval op grote schaal sensibilis­eren.

Zou een wereld zonder persfotogr­afie een betere, vreedzamer­e plek kunnen zijn? Weinig waarschijn­lijk

Engagement of fatalisme?

In het beste geval, want we kunnen moeilijk om de vraag heen of dat soort beelden, waarvan we er intussen zoveel zagen, vandaag eerder het engagement dan wel het fatalisme voeden. Herinneren we ons de foto van het aangespoel­de lichaampje van de driejarige Aylan Kurdi, in 2015. Na publicatie schoten de donaties aan vluchtelin­genorganis­aties en de verontwaar­diging even de hoogte in. Maar waar zitten we vandaag?

Laten we de zaak dan even op zijn scherpst zetten, al was het maar ommeest dat je niet half of een beetje aan fotojourna­listiek kunt doen. Zou een wereld zonder persfotogr­afie een betere, vreedzamer­e plek kunnen zijn? Weinig waarschijn­lijk.

Om te beginnen zijn de hierboven geschetste dilemma’s in een groot deel van de realiteit die de media coveren, niet of minder aan de orde. Denk pakweg aan de watersnood van de voorbije dagen, of klimaatber­ichtgeving in het algemeen. Willen we van die beelden verstoken blijven?

Bovendien blijft de bewijskrac­ht van beeld ongeëvenaa­rd. Van Ian Berry’s foto’s van de slachting in het Zuid

Afrikaanse Sharpevill­e, in 1960, over de beelden van het bloedbad in My Lai, Vietnam, tot die van naar adem happende Syrische kinderen na het inzetten van chemische wapens door Assad. Als ze al niet tot een vorm van gerechtigh­eid of correctie leidden, zijn ze een onmisbare sleutel om daar alsnog toe te komen.

Over de rode lijn

Wijlen Magnumfoto­graaf Philip Jones Griffiths verwoordde het helder: ‘Fotografen moeten de geschieden­is van de mensheid vastleggen. Als wij het niet doen, wie anders?’ Een gemaakte foto hoeft daarom niet per se getoond. Hier hebben beeldredac­ties hun rol te spelen.

Dat fotografen soms actiever meeschrijv­en aan die geschieden­is dan wenselijk, moeten we erbij nemen. Als er met stenen wordt gegooid of wordt geslagen louter omdat een fotograaf aanwezig is, kan die fotograaf daar niet aansprakel­ijk voor gesteld worden. Dat is te makkelijk.

Helemaal anders wordt het uiteraard als een en ander zou gebeuren op aangeven van de fotograaf. Noem het de rode lijn. Noem het geschiedve­rvalsing.

 ??  ?? Januari 2019, confrontat­ie in Ramallah tussenPale­stijnse jongeren en het Israëlisch­e leger.
Januari 2019, confrontat­ie in Ramallah tussenPale­stijnse jongeren en het Israëlisch­e leger.
 ??  ??
 ?? © Getty Images ??
© Getty Images

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium