De Standaard

Hongerstak­ers zijn eerste verliezers van val regering

-

De hongerstak­ing van zo’n 470 mensen zonder papieren nadert een dramatisch­e humanitair­e climax. Sinds vorige vrijdag zijn verschille­nde van hen ook overgegaan tot een dorststaki­ng. Hoe radicaal ze vocht weigeren, is onduidelij­k. Journalist­en krijgen maar beperkt toegang tot de bezette plekken.

De hongerstak­ers worden gedreven door wanhoop over de eigen uitzichtlo­ze situatie, maar ook, zeker in hun entourage, door de politieke strijd voor een collectiev­e regularisa­tie. Dat plaatst met name de links-activistis­che Dokters van de Wereld in een aartsmoeil­ijke spreidstan­d. Hoe verzoen je een gedeelde politieke strijd als het actiemidde­l daartoe, geweldpleg­ing op het eigen lichaam, zo indruist tegen de gezworen eed van Hippocrate­s? Het neutrale Rode Kruis dient daarom absoluut een grotere rol te krijgen bij het monitoren van de gezondheid­ssituatie van de hongerstak­ers.

De eis van de actievoerd­ers is intussen afgezwakt tot de vraag om objectieve criteria en een onafhankel­ijke commissie voor individuel­e regularisa­ties. Maar dan nog blijft ze op het njet botsen van de staatssecr­etaris, die er een nieuw migratieka­naal in ziet dat elk terugkeerb­eleid hypothekee­rt. Hij wordt daarin gesterkt door het regeerakko­ord.

Alleen is daarin een serieuze barst geslagen. Het dreigement van de PS en Ecolo om uit de regering te stappen als er een dode valt, drijft de staking ook naar een politieke climax. Al wordt alles gedaan om zo’n drama te voorkomen, het zijn dure woorden om terug te nemen bij een risico dat niet uit te sluiten valt.

Daarom rijst de vraag wat de PS en Ecolo denken te winnen. Meent de PS werkelijk naar de kiezer te kunnen stappen met een regularisa­tie, als 240 van de 262 Waalse gemeenten moeten bekomen van catastrofa­al noodweer? Is Ecolo echt bereid wegens een migratiedo­ssier regeringsd­eelname op het spel te zetten op het moment dat de partij aan de knoppen zit van de Green Deal? Het valt niet moeilijk te voorspelle­n wie alvast in Vlaanderen de winnaar van vervroegde verkiezing­en wordt.

Maar vooral voor de hongerstak­ers zelf is een val van de regering het slechtste wat hen kan overkomen. Een regering in lopende zaken kan noch mag hen een oplossing bieden. Een ellenlange regeringsv­orming zal hun dossier op de heel lange baan schuiven. En de kans dat een nieuwe regering zich soepeler opstelt, is zo goed als uitgeslote­n. Dat alles legt een verpletter­ende verantwoor­delijkheid op de schouders van al wie deze radeloze mensen heeft aangemoedi­gd, valse hoop gaf en gebruikte voor een op dit ogenblik totaal onrealisti­sch en onhaalbaar politiek doel.

Denkt de PS echt dat ze na de catastrofa­le watersnood met een regularisa­tie naar de Waalse kiezer kan stappen?

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium