De Standaard

De artiest achter het steeds terugkeren­de probleem van de ‘Mohammedca­rtoons’

Zestien jaar geleden maakte de Deense cartoonist een spotprent van de profeet Mohammed met een tulbandbom. De controvers­e ging nooit liggen, maar wat leverde ze eigenlijk op?

- © © Giselle Nath

In september 2005 hoorde Flemming Rose, journalist bij de Deense conservati­eve krant Jyllands Posten, dat geen enkele cartoonist het aandurfde om in eigen naam een boek over de profeet Mohammed te illustrere­n. Dat Deense boek was bestemd voor jongeren en stelde zich erg kritisch op tegenover de islam. Rose, ex-correspond­ent in het totalitair­e SovjetRusl­and, vond dat zorgwekken­d. Om in te gaan tegen die zelfcensuu­r, vroeg hij aan meerdere cartoonist­en om Mohammed in beeld te brengen. Onder hen Kurt Westergaar­d, die eerder al andere religieuze iconen op de korrel nam. Dit keer tekende hij Mohammed – streng toegeknepe­n wenkbrauwe­n, pafferig gezicht – met een tulband in de vorm van een bom. De publicatie van de cartoons moest het seculiere karakter van de Deense samenlevin­g onderstrep­en.

Politiebes­cherming

Aanvankeli­jk gebeurde er weinig. Na een paar maanden tekenden ambassades van moslimland­en vruchteloo­s protest aan bij Kopenhagen, waarna enkele conservati­eve imams begonnen te lobbyen tegen de prenten. De woede groeide gestaag. Tegen februari 2006 zat Westergaar­d in het oog van een wereldwijd­e storm. Er kwamen protestmar­sen van Afghanista­n tot Somalië en van de Palestijns­e gebieden tot Jakarta, Indonesië. Bij die vaak gewelddadi­ge clashes vielen tientallen doden en werden links en rechts mensen uit Scandinavi­ë bedreigd met geweld. De toenmalige Deense premier Anders Fogh Rasmussen, geconfront­eerd met anti-Deense boycots, noemde het ‘ons ergste diplomatie­ke incident sinds de Tweede Wereldoorl­og’.

Westergaar­d moest voortaan leven onder politiebes­cherming. Tot deze week, toen de 86-jarige overleed in zijn bed na een lange ziekte. Het had anders kunnen eindigen. In 2008 en 2010 vonden twee moordpogin­gen op hem plaats. Nog bloederige­r verging het de redactie van Charlie Hebdo, het Franse satirische blad dat de prenten overnam en later nog fellere kritiek op de islam uitte. Bij een aanval op de redactie in Parijs vielen in 2015 twaalf doden.

Westergaar­d stelde de publieke opinie voor een aantal akelige dilemma’s, zonder duidelijk antwoord. Staat voor sommige medeburger­s de vrijheid van meningsuit­ing gelijk aan blasfemie, en zo ja, wat is dan ons antwoord op dat geweld? Of tonen die spotprente­n ook vooral dat sommigen uit de culturele elite gemakkelij­k kwetsbare minderhede­n kunnen stigmatise­ren?

Westergaar­ds cartoonkwe­stie lijkt zich ook eindeloos te herhalen in nieuwe vormen. In 2018 lanceerde de Nederlands­e politicus Geert Wilders een cartoonwed­strijd om zijn politiek gewicht te verstevige­n. In 2020 ontstond een mediastorm rond de Franse lesbische tiener Mila. Zij had op sociale media gezegd dat islam ‘een religie van haat was’ en dat ‘blasfemie haar recht was’. Ze kreeg doodsbedre­igingen. De Franse leraar Samuel Paty werd datzelfde jaar onthoofd omdat hij Mohammedca­rtoons toonde in de klas.

Misbegrepe­n?

In het ordentelij­ke Kopenhagen van 2005 wilden Rose en Westergaar­d een rationeel debat starten en een principiee­l punt maken over samenleven. Afbeelding­en van de profeet zijn taboe in de islam. ‘Als een gelovige eist dat ik als niet-gelovige die taboes respecteer in het publieke domein, vraagt hij geen respect, maar onderdanig­heid’, vond Rose.

Helaas voor hen was de moslimwere­ld op dat moment verwikkeld in de naweeën van de chaotische war on terror en moest ze het puin ruimen van de clash of civilizati­ons-theorie. Regimes in Afghanista­n, Irak en Libië vielen, na westerse interventi­es. Dat de Amerikaans­e president George Bush luchtharti­g verwees naar ‘nieuwe kruistocht­en’, drukte de moslimland­en met de neus op hun kwetsbare positie. De groeiende groep moslims in het Westen werd steeds meer gezien als een ‘vijfde colonne’, in het conflict tussen het zogenaamde ‘verlichte Westen’ en de ‘fundamenta­listische islamwerel­d’. De prenten waren als filosofisc­h argument bedoeld, maar konden niet anders dan (geo)politiek gewicht krijgen.

In die beladen atmosfeer moest Westergaar­d zijn tekeningen zelf beschermen tegen extreemrec­htse politieke recuperati­e. Toen de Nederlands­e politicus Geert Wilders Westergaar­ds tekeningen overnam in zijn anti-islam film Fitna (2008), nam de Deen juridische stappen tegen hem. ‘Mijn spotprent was gericht tegen een kleine minderheid van islamistis­che terroriste­n, niet tegen islamitisc­he samenlevin­gen’, zei Westergaar­d in Der Spiegel. ‘Wilders overdrijft door alle moslims als potentiële terroriste­n te brandmerke­n. Ik ken er juist veel die democratie volledig aanvaarden. Ik wil niet dat hij de tekeningen uit hun context haalt.’

Gevraagd of het hem speet, bleef Westergaar­d achter zijn tekeningen staan. Hij zei dat ze ‘waarde hadden in het maatschapp­elijk debat en voor de hervorming van de islam’. Over zijn werk als perceptiew­apen voor bepaalde politici, of als prelude op controvers­ieel beleid dat later kwam, had hij het minder.

Harder asielbelei­d

De Deense ex-minister van Migratie Inger Stojberg prees Westergaar­d gisteren en zei dat hij ‘het Denemarken van vandaag heeft gevormd’. Het is niet geweten of de cartoonist het wel zo bedoeld had. Denemarken verhardde zijn standpunte­n tegenover asiel, migratie en integratie aanzienlij­k. Vandaag wil het Syrische vluchtelin­gen terugsture­n, ook al gaat dat tegen het internatio­naal recht in. Stojberg zelf, die naar eigen zeggen ‘gevormd werd door de cartoonkwe­stie’, moet zich nu juridisch verantwoor­den voor wanbeleid en mogelijke mensenrech­tenschendi­ngen tegen migranten. Extreemrec­hts ging ook met rasse schreden vooruit in zowat heel Europa, terwijl conservati­eve partijen hun islamofobe agenda’s kopieerden. Angst voor ‘parallelle samenlevin­gen’ in bepaalde Deense wijken heeft ertoe geleid dat vooral niet-westerse minderhede­n strenger bestraft kunnen worden voor dezelfde feiten dan andere Deense burgers.

Jyllands Posten riep gisteren op om de strijd voor vrije meningsuit­ing niet te laten sterven met Westergaar­d.

‘Mijn spotprent was gericht tegen een kleine minderheid van islamistis­che terroriste­n, niet tegen islamitisc­he samenlevin­gen’

 ?? Bo Amstrup/belga ?? Kurt Westergaar­d: ‘Mijn tekeningen hadden waarde in het maatschapp­elijk debat en voor de hervorming van de islam.’
Bo Amstrup/belga Kurt Westergaar­d: ‘Mijn tekeningen hadden waarde in het maatschapp­elijk debat en voor de hervorming van de islam.’
 ?? Kurt Westergaar­d ??
Kurt Westergaar­d

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium