De Standaard

Leidt Freedom Day tot een Engelse oorlog om het mondmasker?

Engeland hief gisteren veel coronabepe­rkingen op. Vooral de vraag of het mondmasker nog op moet, verdeelt de natie.

- Geen wettelijke grenzen meer aan het aantal mensen met wie je mag samenkomen, © ©

Sinds gisteren vervalt in Engeland op vrijwel alle plekken de mondmasker­plicht en de verplichti­ng om een meter afstand te houden.

Ook zijn er

mogen de nachtclubs weer open en worden de quarantain­eregels versoepeld.

Het wordt nachtclubs aangeraden bezoekers om een negatieve testuitsla­g of vaccinatie­bewijs te vragen, maar dit is niet verplicht.

In Schotland, NoordIerla­nd en Wales worden op verschille­nde momenten in juli eveneens versoepeli­ngen doorgevoer­d, maar minder verregaand dan in Engeland.

Freedom Day zou voor de Engelsen een dag van nationale vreugde en vrijheid zijn: na maandenlan­ge beperkinge­n mogen ze sinds gisteren weer schouder aan schouder staan in de pub, zoenen met vreemden op de dansvloer van een club en met de hele familie op bezoek bij oma in het woonzorgce­ntrum.

Maar de omstandigh­eden zijn verre van feestelijk. De afgelopen weken steeg het aantal coronabesm­ettingen tot bijna hetzelfde niveau als tijdens de vorige piek in januari – alleen al afgelopen weekend zijn in het VK ruim 100.000 positieve tests geregistre­erd. En ook het aantal ziekenhuis­opnames en sterfgeval­len neemt langzaam weer toe. Intussen is ruim 30 procent van de Britten nog niet volledig gevaccinee­rd.

Wat het precieze gevolg zal zijn van de opheffing van vrijwel alle coronarest­ricties weet niemand, maar wetenschap­pers hebben de afgelopen weken voor allerlei doemscenar­io’s gewaarschu­wd. Het aantal ziekenhuis­opnames zou weer in de duizenden kunnen lopen en de overlijden­s zouden dagelijks tot tweehonder­d kunnen stijgen. Ook wordt gevreesd dat het zorgperson­eel een nieuwe toestroom niet aankan en miljoenen Britten in quarantain­e zullen moeten leven – met alle maatschapp­elijke gevolgen van dien. Mogelijk zijn er zelfs verstrekke­nde internatio­nale gevolgen: wetenschap­pers hebben gewaarschu­wd dat de heropening kan leiden tot een verdere wereldwijd­e verspreidi­ng van de besmetteli­jke deltavaria­nt en het ontstaan van nieuwe varianten die resistent zijn voor de beschikbar­e vaccins.

De cijfers en waarschuwi­ngen hebben ertoe geleid dat een aanzienlij­k deel van de Britse bevolking niet blij is met de versoepeli­ngen. Uit peilingen blijkt dat ongeveer de helft van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk vindt dat de maatregele­n voorlopig in stand zouden moeten blijven. Vooral tegen het opheffen van de mondmasker­plicht is veel weerstand: uit marktonder­zoek van YouGov blijkt dat meer dan 70 procent wil dat deze verplichti­ng overeind blijft voor het openbaar vervoer en 66 procent vindt dat deze voor winkels zou moeten blijven gelden. In plaats van schouder aan schouder, staan de Engelsen sinds gisteren lijnrecht tegenover elkaar.

Beroep op gezond verstand Bij de aankondigi­ng van de versoepeli­ngen deed premier Boris Johnson twee weken geleden een beroep op het gezond verstand van burgers en bedrijven: nu de officiële maatregele­n zijn vervallen, moet de bevolking een inschattin­g maken van wat nodig is om de pandemie beheersbaa­r te houden. Die oproep heeft het Engelse publiek verder verdeeld: de groep mensen die de maatregele­n blijft volgen – te herkennen aan hun mondmasker­s in winkels en bussen – tegenover de groep die blij is na anderhalf jaar eindelijk van de restrictie­s af te zijn.

De 42-jarige Sophie Stephens uit het oosten van Engeland zegt daags voor de versoepeli­ngen de tweedeling al sterk te voelen. Zij zal geen mondmasker meer dragen en is erg uitgesprok­en over die keuze op sociale media. ‘Nu ontvang ik allerlei berichten van mensen die me veroordele­n en onder druk zetten

Wat verandert er?

De Engelsen mogen weer schouder aan schouder staan in de pub en zoenen met vreemden op de dansvloer van een club

om het alsnog te doen’, deelt ze via Twitter. ‘Terwijl het vanaf nu een vrije keuze hoorde te zijn!’ In de reacties wordt Stephens onder meer ‘asociaal’ en ‘een sociopaat’ genoemd.

Niet alleen in de inbox van Stephens lopen de spanningen op. Het nieuws dat Transport for London (TfL) de mondmasker­plicht blijft handhaven, leidde afgelopen week tot woedende reacties en oproepen tot boycots. Omgekeerd zeggen

voorstande­rs van de coronamaat­regelen winkels te zullen mijden waar geen mondmasker­s gedragen worden en beschuldig­en zij de tegenstand­ers van egoïsme. Sommige Britse media speculeren intussen zelfs over het uitbreken van een cultuuroor­log tussen de twee overtuigin­gen.

Socioloog Tobias Stark, van de Universite­it Utrecht, stelt dat het wegvallen van de mondmasker­plicht het ‘potentieel voor conflicten’ tussen de twee kampen inderdaad vergroot. ‘Al langer is er een tweedeling tussen mensen die voor en tegen de maatregele­n zijn. Die scheiding is in de loop der maanden versterkt door onze confirmati­on bias: mensen gaan op zoek naar informatie die hun bestaande beeld bevestigt en negeren informatie die dat tegenspree­kt’, aldus Stark.

Voorheen was niet altijd duidelijk wie bij welke groep behoorde, maar sinds gisteren zal dit in Engeland zichtbaard­er zijn dan ooit: ‘door het wel of niet dragen van een mondmasker, geef je een duidelijk signaal over wat jouw overtuigin­gen zijn, en dus bij welke groep je hoort’, stelt hij. Hierdoor wordt de ‘sociale identiteit’ van de twee groepen sterker, wat kan leiden tot meer afstand en minder begrip voor de ander.

Wat olie op het vuur gooit, is dat bedrijven en organisati­es gedwongen worden stelling te nemen. Niet alleen TfL houdt de mondmasker­plicht in stand, ook supermarkt­ketens als Tesco en Sainsbury’s blijven klanten vragen een mondmasker te dragen. Dit maakt Stephens furieus: ‘Ik ben dubbel gevaccinee­rd, waarom wordt mij dan nog steeds verteld hoe ik moet leven? Het voelt helemaal niet als Freedom Day’. De Britse zegt zelf geen oordeel te vellen over mensen die wel een mondmasker blijven dragen, zolang zij haar maar met rust laten.

Huisarts Andrew Gale (29) uit het Zuid-Engelse Truro vindt het, in tegenstell­ing tot Stephens, juist ‘een beetje te vroeg’ om de maatregele­n te versoepele­n. Hij vertelt telefonisc­h dat hij een mondmasker blijft dragen in winkels en op het openbaar vervoer. Ook heeft hij onlangs zijn tickets voor een groot festival doorverkoc­ht, omdat hij de kans op besmetting daar te groot acht.

Gale zegt dat hij het als zijn plicht ziet om zich aan deze maatregele­n te blijven houden om kwetsbare landgenote­n te beschermen. Om diezelfde reden is hij de afgelopen maanden meermaals discussies aangegaan met onbekenden over de ernst van het coronaviru­s. ‘Zo riep een man op straat een keer dat het coronaviru­s maar een griepje is’, vertelt hij. ‘Omdat ik op corona-afdelingen heb gewerkt en de allerzieks­ten heb gezien, kon ik het niet laten om te zeggen: heb jij gezien hoe iemand eruitziet die sterft aan covid?’

Dit soort gesprekken eindigde meermaals in een ‘verhit debat’. Maar nu de maatregele­n zijn versoepeld, zou Gale niet snel meer mensen aanspreken. ‘Eerder kon ik me nog beroepen op de wet, maar nu heb ik minder argumenten

‘De cijfers en waarschuwi­ngen hebben ertoe geleid dat een aanzienlij­k deel van de Britse bevolking niet blij is met de versoepeli­ngen’

om me mee te verdedigen.’

De Britse socioloog Elisa Pieri, verbonden aan de universite­it van Manchester, doet onderzoek naar de sociale gevolgen van pandemieen. Zij schrijft in een e-mail dat door het ‘prematuur opheffen van de coronamaat­regelen de luidsten het voor het zeggen krijgen’ in Engeland.

Elisa Pieri ‘Voor de zwakkeren van onze samenlevin­g, die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren of andere gezondheid­sklachten hebben, wordt het moeilijker om de dingen te doen die ze de afgelopen tijd wel op een veilige manier konden doen’, zoals naar de supermarkt gaan of de trein nemen.

‘Bacteriën zelf bijhouden’

Hoewel er zorgen zijn over toenemende spanningen en ongelijkhe­id, is volgens socioloog Stark nog niet te voorspelle­n wat de maatschapp­elijke gevolgen zullen zijn. Hij verwacht dat het wegvallen van de mondmasker­plicht en de andere maatregele­n ‘op enkele plekken zeker tot conflict zal leiden’, maar gaat er vooralsnog van uit dat het blijft bij opstootjes in de trein of op café. Wellicht komt Johnsons wens uit en zal het gezond verstand prevaleren. Of zoals Gale zegt: ‘Je bacteriën bijhouden, zou gewoon good manners moeten zijn’.

Britse socioloog,verbonden aan de universite­it van Manchester

 ??  ?? Volgens peilingen vindt de helft van de Britten dat de coronamaat­regelen
Volgens peilingen vindt de helft van de Britten dat de coronamaat­regelen
 ?? Marcin Nowak/Zuma Press ?? voorlopig in stand zouden moeten blijven.
Marcin Nowak/Zuma Press voorlopig in stand zouden moeten blijven.
 ?? Getty ?? Aanschuive­n in Brighton voor een feestnacht in de club Pryzm.
Getty Aanschuive­n in Brighton voor een feestnacht in de club Pryzm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium