De Standaard

Bijgelegde burenruzie gunstig voor automobili­st

-

Deze week gedenken de moslims hoe de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren aan God. Het offerfeest is een periode om de belangrijk­ste waarden van de islam, zoals naastenlie­fde, in de verf te zetten. Een burenruzie onnodig laten aanslepen is dan ongepast. Het is niet ondenkbaar dat die overweging een rol gespeeld heeft bij het vredesbest­and dat de ruziënde Opec-leden Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten afgelopen weekend afsloten.

De twee buurlanden hadden begin deze maand nog het nieuws gehaald met een ongebruike­lijk scherpe woordenwis­seling. Abu Dhabi pikte het niet dat Riyad de aloude verdeelsle­utel binnen de Opec in stand wilde houden, en de olieproduc­tie maar mondjesmaa­t wilde doen stijgen. De scherp gestegen olieprijs bewees dat de markt best een fors hogere productie aankon, vonden de Emiraten, die eisten dat ze een ruimer productieq­uotum toegewezen zouden krijgen. Het oliekartel ging ruziënd uiteen en er werd gespeculee­rd over het uiteenvall­en ervan.

Zo ver is het niet gekomen. ‘De kunst is om een consensus te bereiken’, verklaarde de Saoedische olieminist­er Abdulaziz bin Salman trots. ‘Opec is een blijvertje.’ Zijn collega Suhail Al-Mazroui van de Emiraten klonk al even verzoenend. ‘Ons land blijft toegewijd aan deze groep, en zal altijd meewerken’, klonk het. Het vredesbest­and werd gisteren bezegeld door een ontmoeting tussen de leiders van beide landen. Kroonprins Mohammed bin Zayed alNahyan van de Emiraten ging op theevisite bij de Saoedische leider Mohammed bin Salman ‘We spraken over het verdiepen van onze broederban­d’, meldde hij op Twitter. Enkele kiekjes van het samenzijn onderstree­pten de hernieuwde vriendscha­p.

Het compromis over productieq­uota voor olie was mogelijk doordat beide kemphanen water in de wijn hadden gedaan

Het compromis over de productieq­uota was mogelijk doordat beide kemphanen water in de wijn hadden gedaan. Aanvankeli­jk hadden de Emiraten gevraagd dat hun basisquotu­m zou worden opgeschroe­fd van 3,2 miljoen vaten per dag naar 3,8 miljoen vaten per dag. Het zijn er uiteindeli­jk 3,5 miljoen geworden. Ook enkele andere Opec-leden, waaronder Saoedi-Arabië zelf, kregen een hoger basisquotu­m toegewezen. Die quota worden volgend jaar gebruikt als basis van geleidelij­ke productiev­erhogingen: het dagelijks volume gaat vanaf augustus elke maand met 400.000 vaten omhoog.

Het effect bleef niet uit. De prijs van Noordzeeol­ie daalde gisteren met 6 procent tot het laagste peil in vijf weken. Niet alleen het Opec-akkoord, maar ook de oprukkende deltavaria­nt van het coronaviru­s lag daaraan ten grondslag. Die tempert de hoop op een snel economisch herstel, en een navenante stijging van de vraag naar olie. Het wordt nu afwachten of de dalende prijs van ruwe olie zich vertaalt in lagere prijzen aan de pomp. Het zou een kentering betekenen van de stijgende trend, die tanken in een jaar tijd 16 procent duurder heeft gemaakt. Dan zouden niet alleen de excellenti­es in de Golfstaten, maar ook de Belgische automobili­sten tevreden kunnen zijn over het bereikte akkoord.

In ‘De Grote Markt’ duikt de economiere­dactie dagelijks in een opmerkelij­ke beweging in de economisch­e wereld.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium