De Standaard

Vilvoorde vraagt dringende analyse van PFOS-percelen

De stad Vilvoorde heeft 220 mogelijk met PFOS besmette percelen gecontrole­erd en de resultaten bezorgd aan de Vlaamse overheid. De stad voegde een prioriteit­enlijst toe met 10 percelen.

- © Dimitri Berlanger

Vilvoorde kreeg vorige maand een ‘vermoedens­lijst’ van de Vlaamse overheid met 58 locaties. Op die locaties moet afvalstoff­enmaatscha­ppij Ovam nagaan of er effectief PFOS in de grond zit.

Specifiek ging het om 220 kadastrale percelen die vervuild kunnen zijn met de kankerverw­ekkende stoffen, die er werden gebruikt door brandweerd­iensten maar ook voor de productie van verven en autolakken, bij het galvaniser­en van metaal en bij het bewerken en kleuren van textiel.

Onrust bij investeerd­ers Intussen heeft de Vilvoordse milieudien­st zijn werk gedaan en de percelen gecontrole­erd. Achttien percelen werden geschrapt van de lijst, drie toegevoegd. ‘Er blijven 205 percelen over waar we ons zorgen over maken’, zegt burgemeest­er Hans Bonte (Vooruit).

‘We hebben ook een dringende analyse gevraagd voor 10 percelen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkh­eid te krijgen over de effectieve aanwezighe­id van PFOS in de aangeduide percelen, want de huidige situatie brengt onrust bij de investeerd­ers en dreigt ontwikkeli­ngen te vertragen of te blokkeren.’

Nieuw ziekenhuis

Welke sites staan op de prioriteit­enlijst? Allereerst de CAT-site achter het station, waar een nieuw ziekenhuis moet komen. Deze site stond niet op de lijst van de Vlaamse overheid. De onduidelij­kheid over de vervuiling dreigt het bouwprojec­t van het AZ Jan Portaels te vertragen. Ook de Kodak-site in Koningslo, waar een duurzame woonwijk moet komen, en het voormalige Akzonobelt­errein aan de Leuvensest­eenweg, waar woonontwik­keling op de planning staat, zijn aangeduid als prioriteit­en.

Vilvoorde heeft ook minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) aangeschre­ven. ‘Met het verzoek ons te informeren over de aanwezighe­id van PFOS op de kazerne Housiau in deelgemeen­te Peutie. Aan de rand van de militaire kazerne zijn woningen, en heel wat percelen daar worden bewerkt door landbouwer­s. We hebben nog geen informatie. Ik hoop dat er voldoende middelen zijn bij Ovam, want we willen zo snel mogelijk duidelijkh­eid krijgen over de risico’s voor de omgeving.’

 ?? Dbg ?? De Akzonobels­ite, waar een woonwijk moet komen, staat op de prioriteit­enlijst.
Dbg De Akzonobels­ite, waar een woonwijk moet komen, staat op de prioriteit­enlijst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium