De Standaard

Stille getuige Shell

- Lode Buelens,

Zelden heb ik zo lang gekeken naar een beeld op de frontpagin­a als dit weekend. Niet alleen het leed op de voorgrond trok de aandacht, maar ook het Shell-tankstatio­n op de achtergron­d, als een stille getuige. Hoelang kunnen bedrijven zoals Shell nog slechts stille getuigen zijn? Waarom zijn de schijnwerp­ers niet veel meer gericht op de economisch­e spelers die structuree­l veruit het meest verantwoor­delijk zijn voor de ontwrichti­ng van het klimaatsys­teem?

Vandaag komen zij nog altijd weg met de ‘argumenten’ dat hun praktijk draait rond onze welvaart en onze keuzevrijh­eid. Maar de fossiele industrie heeft ons de consumptie van olie en gas opgedronge­n. Als zij op tijd veranderd waren in bedrijven met een voldoende groot en betaalbaar aanbod aan hernieuwba­re emissievri­je energie, zouden veel mensen dan nog voor gas en olie kiezen? Al decenniala­ng kennen die bedrijven de destructie­ve impact van hun fossiele brandstoff­en. Ook de grootschal­ige pr-campagne van fossiele lobbyisten is goed gedocument­eerd. Die had als doel verwarring te zaaien en klimaatact­ie tegen te houden, zoals het boek Merchants of doubt (2010) van Naomi Oreskes en Erik M. Conway toonde.

Bij de huidige globale temperatuu­rstijging (van ‘slechts’ 1,2 graden) is extreem weer al voorspeld en in kaart gebracht.

Klimaatada­ptatie (een beleid van ruimtelijk­e ordening, waterwerke­n, natuurhers­tel) is belangrijk. Maar zoals professor hydrologie Patrick Willems zegt (DS 17 juli), moeten we ons ook voorbereid­en op de verdergaan­de klimaatver­andering. Zelfs ervaren klimaatwet­enschapper­s waren verrast door de hittegolve­n in Canada en de droogte in het zuidwesten van de VS, de wetenschap­pelijke bevinding dat grote delen van het Amazonewou­d niet meer als CO₂-spons fungeren (maar als uitstoter) en de overstromi­ngen in ons land. Intussen gaan de fossiele bedrijven gewoon verder met hun exploratie en ontginning, alsof de aarde nog niet oververhit is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium