Ge­haak­te knuf­fel­tjes van Ant­wer­pen tot Zuid-Ko­rea

Gazet van Antwerpen Kempen - - Nieuws -

Zes­de pa­tro­nen­boek­je, al 100.000 exem­pla­ren ver­kocht, ver­taald in vijf an­de­re ta­len en op de markt in Zuid-Ko­rea. Het gaat zéér hard voor Zoom­i­gu­rumi, het haak­boek­je van de Ant­werp­se gra­fisch ont­werp­ster Jo­ke Ver­mei­ren (31). Meer: haar part­ner Bru­no en zij le­ven er van.

Brei­en kan ze niet, ha­ken wel. He­le die­ren­tui­nen vol, met in­tus­sen al haar zes­de boek­je Zoom­i­gu­rumi-pa­tro­nen: Jo­kes ei­gen hip­pe, fij­ne ver­sie van de Ja­pan­se haak­pop­pe­tjes Ami­gu­rumi, met al­leen maar dier­tjes. Aai­ba­re knuf­fel­tjes waar­van zelfs de haai­en lief kij­ken. “Men­sen wil­len ge­woon graag schat­ti­ge dier­tjes ma­ken”, zegt Jo­ke Ver­mei­ren in haar kan­toor in Ant­wer­pen. “Dus wil­den we ons daar­mee een klein beet­je on­der­schei­den van wat er al be­stond.”

Al vier jaar in­tus­sen, al­le­maal door haar vriend Bru­no Dil­len (32). Hij kwam des­tijds bin­nen met een haak­naald, een bol wol en een pa­troon van een South Park- fi­guur­tje. Sinds dat her­ken­baar in hun li­ving ligt, is het duo uit­ge­groeid tot over­tuig­de ha­kers én de stu­ren­de kracht ach­ter de ami­gu­rumi-com­mu­ni­ty in Bel­gië. Hij be­heert hun plat­form www.amu­gu­rumi­pat­terns.net, zij se­lec­teert er de­signs uit die ge­bun­deld wor­den in de boek­jes, die ze ook zelf lay­out. In­tus­sen is de reeks ver­taald naar het En­gels, Duits, Frans, Ko­re­aans en Ita­li­aans en zijn er al 100.000 exem­pla­ren van ver­kocht.

Ei­gen­heid

“Het fij­ne is dat men­sen er veel van zich­zelf in kun­nen leg­gen”, zegt Jo­ke. “Wij ge­ven een pa­troon mee, maar ie­der­een kan er ei­gen de­tails in ver­an­de­ren. De ge­zichts­uit­druk­king, bij­voor­beeld. Kat­ten en hon­den zijn heel po­pu­lair, net om­dat men­sen hen de kleur­tjes van hun ei­gen huis­dier ge­ven. Van­af het mo­ment dat je ze oog­jes geeft, krij­gen de knuf­fel­tjes per­soon­lijk­heid.”

Daar­om is Jo­ke ook se­lec­tief: niet el­ke egel of el­ke kat haalt een van de vijf­tien blad­zij­den per boek­je. “We zoe­ken echt unie­ke stuks: de­signs waar­in je de hand van de ont­wer­per ziet, met bij­zon­de­re ka­rak­te­ris­tie­ken en waar­van je de per­soon­lijk­heid bij­na kunt af­le­zen in de blik. Dat maakt het net zul­ke tof­fe knuf­fel­tjes, ook ide­a­le ca­deau­tjes.”

Zelf ont­wierp ze ook al Zoom­i­gu­rumi. “Ik zie zo veel mooie din­gen, over­al”, zegt Jo­ke. “En dat is ook niet het be­lang­rijk­ste van het ha­ken. Het fij­ne aan ha­ken is dat het een van de wei­ni­ge din­gen is waar­mee je je hoofd vol­le­dig kunt leeg­ma­ken. Je moet wel, want zon­der vol­le­di­ge fo­cus lukt het ge­woon niet. Epn dat stil­staan is niet meer van­zelf­spre­kend. Ter­wijl je nu na een guur­tje al iets moois in de plaats krijgt.”(so­bu)

FO­TO ROBBIE DEPUYDT

Jo­ke Ver­mei­ren.

WOLF

En­ke­le van de fi­guur­tjes in het haak­boek­je.

FO­TO J.A. DE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.