Nog geen be­slis­sing over klacht Groen te­gen stads­be­stuur

Ant­werps in­te­gri­teits­bu­reau wil bij­ko­men­de in­for­ma­tie

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - PATRICK VAN DE PERRE

Het Ant­werp­se in­te­gri­teits­bu­reau heeft gis­te­ren geen stand­punt in­ge­no­men in de klacht van Groen te­gen het Ant­werp­se stads­be­stuur over “te nau­we con­tac­ten” met pro­ject­ont­wik­ke­laar Land In­vest Group. “We wa­ren niet vol­tal­lig”, luidt de mo­ti­ve­ring.

De Ant­werp­se af­de­ling van Groen dien­de en­ke­le we­ken ge­le­den een klacht in bij het ste­de­lij­ke in­te­gri­teits­bu­reau. De op­po­si­tie­par­tij vindt dat het stads­be­stuur te nau­we ban­den heeft met vast­goed­ont­wik­ke­laar Land In­vest Group. In een film­pje van nieuws­si­te Apa­che was te zien hoe het bij­na vol­tal­li­ge Ant­werp­se sche­pen­col­le­ge in ster­ren­res­tau­rant ’t For­nuis de ver­jaar­dag van vast­goed­ont­wik­ke­laar Erik Van der Paal kwam vie­ren. Een dag na­dat het film­pje mid­den no­vem­ber pu­bliek was ge­gaan, be­sloot Groen om de klacht in te die­nen. Ant­werps bur­ge­mees­ter Bart De We­ver (N-VA) noem­de de aan­tij­gin­gen “be­le­di­gend” en zegt dat er geen pro­bleem is met dit soort van con­tac­ten, zo­lang je “niet over de schreef gaat”.

De ban­den tus­sen som­mi­ge po­li­ti­ci en de fir­ma Land In­vest Group rie­pen toen al lan­ger vra­gen op. Tot voor kort had de pro­ject­ont­wik­ke­laar de om­stre­den bouw van de Lins To­wer op de Ita­li­ë­lei en de ont­wik­ke­ling van de slacht­huis­si­te op de Ant­werp­se wijk Dam in zijn por­te­feuil­le. On­der­tus­sen heeft Land In­vest Group bei­de pro­jec­ten ver­kocht aan Tri­ple Li­ving. Dat is een an­de­re pro­ject­ont­wik­ke­laar, die on­der meer de nieuw­bouw­wijk Nieuw Zuid ont­wik­kelt. Van der Paal zelf heeft zijn aan­de­len bij Land In­vest Group re­cent ver­kocht.

Bei­de par­tij­en ho­ren

Don­der­dag­avond zat het Ant­werp­se in­te­gri­teits­bu­reau sa­men om zich over de klacht van Groen uit te spre­ken. Maar tot een be­slis­sing kwam het niet. “Het in­te­gri­teits­bu­reau was niet vol­tal­lig, waar­door we geen be­slis­sing kon­den ne­men. En bo­ven­dien wil­len we nog bij­ko­men­de in­for­ma­tie van bei­de par­tij­en voor­al­eer we ons hier­over uit­spre­ken”, zegt An­ne­mie Bre­ëns, lid van het in­te­gri­teits­bu­reau. “Dit is een te be­lang­rijk dos­sier om een be­slis­sing over te ne­men zon­der dat we al­le kan­ten van het ver­haal ken­nen. Daar­om heb­ben we er­voor ge­ko­zen om nog even te wach­ten voor we ons uit­spre­ken.”

Uit­spraak na jaar­wis­se­ling

Wan­neer het ver­dict dan wel valt, is nog niet dui­de­lijk. Er wordt ge­wacht op de nieu­we in­for­ma­tie en on­der­tus­sen gaat het in­te­gri­teits­bu­reau de agen­da’s van al­le le­den sa­men­leg­gen. “Met de ein­de­jaars­pe­ri­o­de ko­men we op een mo­ment dat niet ie­der­een aan het werk is. Dus dat wordt even puz­ze­len om een da­tum uit te kie­zen. Wan­neer we op­nieuw sa­men­ko­men over dit dos­sier is dus moei­lijk te zeg­gen”, zegt An­ne­mie Bre­ëns.

Waar­schijn­lijk zal dat rond de jaar­wis­se­ling zijn. Een uit­spraak is dan al­licht ten vroeg­ste be­gin ja­nu­a­ri te ver­wach­ten.

FOTO RR

In een film­pje van Apa­che is te zien hoe bur­ge­mees­ter Bart De We­ver en sche­pen Koen Ken­nis aan­ko­men bij ’t For­nuis voor een feest­je van Erik Van der Paal van pro­ject­ont­wik­ke­laar Land In­vest Group. Kort na­dat het film­pje on­li­ne was ge­ko­men, dien­de Groen...

FOTO RR

Roel Ver­haert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.