Op­val­lend meer do­den bij mo­tor­rij­ders en voet­gan­gers

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - BRITT PEETERS

De jaar­lijk­se ver­keers­ba­ro­me­ter van Vi­as, het vroe­ge­re BIVV, is ge­ba­seerd op cij­fers over het aan­tal ver­keers­do­den tij­dens de eer­ste ne­gen maan­den van dit jaar. “In el­ke pro­vin­cie is er een da­ling te­gen­over vo­rig jaar”, zegt Vi­as­woord­voer­der Stef Wil­lems. “Be­hal­ve in de pro­vin­cie Ant­wer­pen.” Daar vie­len 62 ver­keers­do­den, twin­tig meer dan in de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar.

De stij­ging is het meest op­val­lend bij voet­gan­gers en mo­tor­rij­ders. Bij de voet­gan­gers stijgt het aan­tal do­de­lij­ke slacht­of­fers van twee naar elf, bij de mo­tor­rij­ders van één naar ne­gen. “Het aan­tal let­se­lon­ge­val­len daal­de in de pro­vin­cie Ant­wer­pen wel met 6%. Maar in ver­ge­lij­king met de rest van het land, waar er een zeer po­si­tie­ve evo­lu­tie te zien is, scoort Ant­wer­pen slecht”, zegt Wil­lems. Lim­burg scoort het best, met een da­ling van 14,5%.

Vol­gens Vi­as is het vin­den van een ver­kla­ring voor de for­se stij­ging in Ant­wer­pen een on­mo­ge­lij­ke op­ga­ve. “Het is niet uniek dat een pro­vin­cie er­uit springt, vo­rig jaar was dat West-Vlaan­de­ren. De voor­bije ja­ren ble­ven de cij­fers van Ant­wer­pen wel sta­tus quo”, zegt Stef Wil­lems. Bo­ven­dien zou er geen pa­troon zijn dat de cij­fers met el­kaar ver­bindt. “De ver­keers­on­ge­val­len ko­men voor in de he­le pro­vin­cie, van de Kem­pen tot Me­che­len en in de stad. Ze ge­beu­ren zo­wel op se­cun­dai­re we­gen als op snel­we­gen en op al­le mo­men­ten van de dag. On­der de slacht­of­fers zijn per­so­nen van al­le leef­tij­den.”

“Mo­tor­rij­op­lei­ding vol­doet niet”

Bij zo­wel voet­gan­gers als mo­tor­rij­ders wa­ren de do­de­lij­ke on­ge­val­len vo­rig jaar nog ge­daald. Theo Beel­dens, voor­zit­ter van Mo­tor­cy­cle Ac­ti­on Group vzw, ziet een mo­ge­lij­ke ver­kla­ring voor de op­val­len­de toe­na­me dit jaar bij de op­lei­ding van mo­tor­rij­ders. De voor­bije ja­ren zou die te wen­sen heb­ben over­ge­la­ten. “De rij­op­lei­ding voor mo­tor­rij­ders zou veel fre­quen­ter her­haald moe­ten wor­den. Als mo­tor­rij­der ver­lies je so­wie­so van een au­to. Het is daar­om van le­vens­be­lang dat je in het ver­keer juist kunt han­de­len.”

Beel­dens pleit ook voor meer sen­si­bi­li­se­ring rond mo­tor­rij­ders. “Maar dit neemt niet weg dat er bij mo­tor­rij­ders – net als bij voet­gan­gers en fiet­sers – een te gro­te trots heerst. Een mo­tor­rij­der kruipt over­al tus­sen en denkt te snel dat hij voor­rang heeft. Die men­ta­li­teit moet ver­an­de­ren.”

De mo­tor­op­lei­din­gen die mo­bi­li­teits­or­ga­ni­sa­tie VAB aan­biedt, zijn vol­gens woord­voer­der Maar­ten Ma­tien­ko wel vol­doen­de. “De op­lei­ding werd de laat­ste ja­ren zelfs ver­strengd”, zegt hij. “Maar het is niet al­tijd ver­plicht om een op­lei­ding te vol­gen.” Be­stuur­ders die bij­voor­beeld hun rij­be­wijs B be- haal­den voor 1988, mo­gen met een­der wel­ke mo­tor­fiets zo de baan op. Al is die re­gel vol­gens Ma­tien­ko geen recht­streek­se oor­zaak van de hui­di­ge slech­te cij­fers. “Want die wet­ge­ving be­staat al ja­ren. Feit is wel dat de mo­tor nu fre­quen­ter ge­bruikt wordt. Het­zelf­de met voet­gan­gers: meer men­sen be­te­kent ook meer on­ge­val­len.”

Ook ver­keers­des­kun­di­ge Dirk Lau­wers (UA) heeft geen wa­ter­dich­te ver­kla­ring voor de stij­ging. “De pro­vin­cie Ant­wer­pen deed het de laat­ste ja­ren goed, dus het is ze­ker mo­ge­lijk dat we ge­woon te ma­ken heb­ben met een slecht jaar. An­der­zijds zijn er in Ant­wer­pen wel meer ri­si­co­vol­le fac­to­ren die het ver­keer on­vei­lig ma­ken, waar­on­der meer fi­les en meer werf­ver­keer. De zorg voor fiet­sers en voet­gan­gers blijft een pri­o­ri­teit.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.